Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY
  • 12 marca 2020

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła wprowadzić kompleksowy pakiet środków polityki pieniężnej:

(1) Dla zapewnienia systemowi finansowemu strefy euro doraźnego wsparcia płynnościowego będą prowadzone, przejściowo, dodatkowe dłuższe operacje refinansujące (LTRO). Rada Prezesów nie widzi wprawdzie istotnych oznak napięć na rynkach pieniężnych ani niedoborów płynności w systemie bankowym, ale w razie potrzeby te operacje będą stanowić skuteczny mechanizm zabezpieczający. Będą one prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem po stopie równej średniej stopie depozytowej. Te operacje zapewnią pomostową płynność na korzystnych warunkach do następnej operacji TLTRO‑III, która przypada w czerwcu 2020.

(2) Jeśli chodzi o operacje TLTRO‑III, od czerwca 2020 do czerwca 2021 do wszystkich operacji otwartych w danym okresie będą stosowane znacznie korzystniejsze warunki. Te operacje mają wspierać dopływ kredytów do podmiotów najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa, a zwłaszcza – do małych i średnich przedsiębiorstw. W tym okresie oprocentowanie operacji TLTRO‑III będzie o 25 pkt bazowych niższe od średniej stopy stosowanej w podstawowych operacjach refinansujących Eurosystemu. Dla kontrahentów, którzy utrzymają skalę swojej akcji kredytowej, oprocentowanie tych operacji zostanie obniżone – w okresie do czerwca 2021 nawet do 25 pkt bazowych poniżej średniej stopy depozytowej. Ponadto maksymalna kwota, jaką od teraz kontrahenci będą mogli pożyczyć w ramach operacji TLTRO‑III, zostaje podniesiona do 50% salda kwalifikowanych kredytów na 28 lutego 2019. W tym kontekście Rada Prezesów zleci komitetom Eurosystemu przeanalizowanie możliwości złagodzenia wymogów w zakresie zabezpieczeń, tak aby kontrahenci byli w stanie w pełni wykorzystać dostępne wsparcie finansowe.

(3) Żeby zapewnić silne wsparcie ze strony programów skupu aktywów sektora prywatnego, na okres do końca roku zostanie uruchomiona dodatkowa przejściowa pula zakupów netto aktywów w kwocie 120 mld euro. W połączeniu z obecnym programem skupu aktywów (APP) pozwoli to utrzymać korzystne warunki finansowania gospodarki realnej w czasach podwyższonej niepewności.

Rada Prezesów w dalszym ciągu oczekuje, że zakupy netto aktywów będą prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i że zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy.

(4) Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że to zbliżenie konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej.

(5) Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP będą w dalszym ciągu reinwestowane – w całości – jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak Rada Prezesów zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Szczegółowe informacje o dokładnych warunkach nowych operacji zostaną podane w osobnym komunikacie prasowym dziś o godz. 15.30 CET.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami