Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI
  • 2020. gada 12. martā

Monetārās politikas lēmumi

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma visaptverošu monetārās politikas lēmumu kopumu.

1) Uz laiku tiks īstenotas papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (ITRO), lai nodrošinātu tūlītēju likviditātes atbalstu euro zonas finanšu sistēmai. Lai gan Padome nav konstatējusi būtiskas spriedzes pazīmes naudas tirgos vai likviditātes nepietiekamību banku sistēmā, šīs operācijas nodrošinās efektīvu aizsargmehānismu nepieciešamības gadījumā. Tās tiks veiktas, izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru ar pilna apjoma piešķīrumu, un to procentu likme būs vienāda ar noguldījumu iespējas uz nakti vidējo likmi. ITRO nodrošinās likviditāti ar labvēlīgiem nosacījumiem līdz brīdim, kad 2020. gada jūnijā sāksies ITRMO III operācijas.

2) ITRMO III ietvaros laika periodā no 2020. gada jūnija līdz 2021. gada jūnijam tiks piemēroti ievērojami labvēlīgāki nosacījumi visām šajā periodā veiktajām ITRMO III operācijām. Šīs operācijas veicinās banku veikto kreditēšanu visām mājsaimniecībām un uzņēmumiem, ko visvairāk ietekmējusi koronavīrusa izplatība, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šajā laika periodā ITRMO III operācijās piemērotā procentu likme būs par 25 bāzes punktiem zemāka nekā Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme. Darījuma partneriem, kuri saglabā savu kredītu izsniegšanas līmeni, šajās operācijās piemērotā procentu likme būs zemāka un līdz 2021. gada jūnijam var būt pat par 25 bāzes punktiem zemāka nekā noguldījumu iespējas uz nakti vidējā procentu likme. Turklāt maksimālā kopējā summa, ko darījuma partneriem būs iespēja aizņemties ITRMO III ietvaros, palielināta līdz 50% no atbilstošo aizdevumu atlikuma 2019. gada 28. februārī. Šajā kontekstā Padome uzdos Eurosistēmas komitejām noskaidrot nodrošinājuma atvieglojumu pasākumus, lai darījuma partneri arī turpmāk varētu pilnībā izmantot finansējuma atbalstu.

3) Līdz gada beigām papildus tiks veiktas pagaidu neto aktīvu iegādes 120 mljrd. euro apjomā, kas nodrošinās spēcīgu privātā sektora aktīvu iegādes programmu ietekmi. Kopā ar esošo aktīvu iegādes programmu (AIP) tās veicinās labvēlīgus reālās tautsaimniecības finansēšanas nosacījumus paaugstinātas nenoteiktības apstākļos.

Padome joprojām paredz, ka neto aktīvu iegādes turpināsies tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai nostiprinātu tās monetārās politikas procentu likmju stimulējošo ietekmi, un beigsies īsi pirms galveno ECB procentu likmju paaugstināšanas.

4) Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 0.00%, 0.25% un –0.50%). Padome paredz, ka galvenās ECB procentu likmes saglabāsies tagadējā vai zemākā līmenī līdz brīdim, kad tā būs pārliecinājusies, ka iespēju aplēšu periodā vērojama inflācijas perspektīvas stabila virzība uz līmeni, kas ir pietiekami tuvu, bet zem 2%, un ka šī virzība konsekventi atspoguļojas pamatā esošajā inflācijas dinamikā.

5) AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumi arī turpmāk tiks pilnībā atkārtoti ieguldīti vēl ilgāku laiku pēc tam, kad Padome būs sākusi paaugstināt galvenās ECB procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošās monetārās politikas pasākumu apjomu.

Sīkāka informācija par jauno operāciju precīziem nosacījumiem tiks publicēta atsevišķos paziņojumos presei šodien plkst. 15.30 pēc Viduseiropas laika.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidente komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem