Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  • 12 Μαρτίου 2020

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής:

(1) Θα διενεργούνται, προσωρινά, πρόσθετες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, με σκοπό την άμεση παροχή στήριξης σε ρευστότητα προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ. Μολονότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διαπιστώνει ουσιώδεις ενδείξεις πιέσεων στις αγορές χρήματος ή ελλείψεις ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, αυτές οι πράξεις θα παράσχουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό στήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Θα διενεργούνται μέσω δημοπρασίας σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή και επιτόκιο ίσο με το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Οι ΠΠΜΑ θα παρέχουν ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους με σκοπό την κάλυψη της περιόδου μέχρι την πράξη ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ που είναι προγραμματισμένη για τον Ιούνιο του 2020.

(2) Στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, θα εφαρμοστούν σημαντικά ευνοϊκότεροι όροι κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 - Ιουνίου 2021 σε όλες τις πράξεις ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ που εκκρεμούν στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Αυτές οι πράξεις θα στηρίξουν τις τραπεζικές χορηγήσεις προς όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε όλη τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, το επιτόκιο αυτών των πράξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ θα είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Για τους αντισυμβαλλομένους που διατηρούν τα επίπεδα χορήγησης πιστώσεών τους, το επιτόκιο που θα εφαρμόζεται σε αυτές τις πράξεις θα είναι χαμηλότερο και, στη διάρκεια της περιόδου που θα λήξει τον Ιούνιο του 2021, μπορεί να διαμορφωθεί έως και κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Επιπλέον, το μέγιστο συνολικό ποσό που οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν στο εξής δικαίωμα να δανείζονται μέσω των πράξεων ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ αυξάνεται στο 50% του υπολοίπου των αποδεκτών δανείων τους όπως είχε διαμορφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2019. Προς τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναθέσει στις επιτροπές του Ευρωσυστήματος να διερευνήσουν μέτρα που θα καθιστούν χαλαρότερη την παροχή εξασφαλίσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αντισυμβαλλόμενοι θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να αξιοποιούν πλήρως τη χρηματοδοτική στήριξη.

(3) Συνολικό ποσό ύψους 120 δισεκ. ευρώ θα διατεθεί προσωρινά για πρόσθετες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του έτους, διασφαλίζοντας τη σθεναρή συμβολή των προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα. Σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP), αυτό θα στηρίξει τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για την πραγματική οικονομία σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

(4) Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

(5) Οι επανεπενδύσεις των ποσών κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους θα συνεχιστούν, πλήρως, για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους ακριβείς όρους των νέων πράξεων θα δημοσιευθούν σε σχετικά δελτία Τύπου σήμερα το απόγευμα στις 15.30 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλύσει τις σκέψεις που οδήγησαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14.30 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου