Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
 • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Финансов отчет на ЕЦБ за 2018 г.

21 февруари 2019 г.

 • През 2018 г. печалбата на ЕЦБ нарасна с 0,3 млрд. евро до 1,6 млрд. евро (спрямо 1,3 млрд. евро през 2017 г.) и бе разпределена изцяло между националните централни банки
 • Нетни приходи от лихви по ценни книжа, държани за целите на паричната политика: 1,2 млрд. евро (спрямо 1,1 млрд. евро през 2017 г.)
 • Балансът на ЕЦБ се увеличи до 447 млрд. евро (спрямо 414 млрд. евро през 2017 г.)

Одитираният финансов отчет на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2018 г. показва, че печалбата за годината е нараснала с 301 млн. евро до 1575 млн. евро, главно в резултат от по-високия нетен доход от лихви по портфейла в щатски долари и портфейла по програмата за закупуване на активи.

През 2018 г. нетният доход от лихви е в размер на 2277 млн. евро (спрямо 1812 млн. евро през 2017 г.). Нетният доход от лихви по чуждестранните резервни активи нарасна до 862 млн. евро (спрямо 534 млн. евро през 2017 г.) поради по-високите приходи от лихви по портфейла в щатски долари. Нетните приходи от лихви, произтичащи от програмата за закупуване на активи, се увеличиха с 245 млн. евро до 820 млн. евро в резултат от продължаващите покупки на ценни книжа по тази програма и от по-високата доходност на придобитите през годината ценни книжа в сравнение с ретроспективната доходност на портфейла. В противовес на това, в резултат от изплащания нетният доход от лихви по програмата за пазарите на ценни книжа намаля до 384 млн. евро (спрямо 447 млн. евро през 2017 г.). Нетният доход на ЕЦБ от лихви по наличностите от гръцки държавни облигации, придобити по програмата за пазарите на ценни книжа, възлиза на 127 млн. евро (спрямо 154 млн. евро през 2017 г.).

Реализираните загуби от финансови операции са в размер на 77 млн. евро (спрямо 161 млн. евро реализирани печалби през 2017 г.); те се дължат на реализирани ценови загуби по портфейла в щатски долари.

Намаленията на стойността са в размер на 69 млн. евро (спрямо 105 млн. евро през 2017 г.), предимно в резултат от спада в пазарната стойност на редица ценни книжа, държани в портфейла в щатски долари, успоредно с увеличение на съответната доходност.

Провеждат се тестове за обезценка на ценните книжа, държани от ЕЦБ в портфейлите по паричната политика, които се оценяват по амортизирана стойност (подлежаща на обезценка). Въз основа на резултатите от тези тестове не са отчетени загуби от обезценка по тези портфейли.

Таксите, начислени на поднадзорните лица, са в размер на 518 млн. евро (спрямо 437 млн. евро през 2017 г.). Тези такси се начисляват с цел да се възстановят разходите на ЕЦБ по изпълнението на нейните надзорни задачи. Увеличението през 2018 г. е свързано предимно с работата по цялостни оценки и по стрес теста, проведен от ЕБО.

Общият размер на разходите за персонала намаля до 515 млн. евро (спрямо 535 млн. евро през 2017 г.) поради еднократен разход през 2017 г. във връзка с доходи след приключване на трудовите правоотношения, други дългосрочни компенсации и компенсации при напускане за служители на ЕЦБ. Показателят Други административни разходи отбеляза увеличение до 599 млн. евро (спрямо 539 млн. евро през 2017 г.), главно поради нарастване на разходите, свързани с надзорните задачи на ЕЦБ.

Нетната печалба на ЕЦБ се разпределя между националните централни банки от еврозоната (НЦБ). Управителният съвет взе решение да извърши на 31 януари 2019 г. междинно разпределение на печалбата между НЦБ от еврозоната на стойност 1191 млн. евро. На вчерашното си заседание Управителният съвет взе решение да разпредели остатъка от печалбата в размер на 384 млн. евро на 22 февруари 2019 г.

Общият размер на баланса на ЕЦБ се увеличи с 8% до 447 млрд. евро (спрямо 414 млрд. евро през 2017 г.). Увеличението се дължи основно на ценните книжа, придобити по програмата за закупуване на активи.

Продължаващите покупки на ценни книжа по програмата за закупуване на активи доведоха до разрастване на консолидирания баланс на Евросистемата, който се увеличи с 5% до 4702 млрд. евро (спрямо 4468 млрд. евро през 2017 г.). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, се увеличиха с 265 млрд. евро до 2651 млрд. евро (спрямо 2386 млрд. евро през 2017 г.). Наличностите по програмата за закупуване на активи се увеличиха с 284 млрд. евро до 2570 млрд.евро, а ценните книжа, държани по първите две програми за закупуване на обезпечени облигации и програмата за пазарите на ценни книжа, намаляха съответно с 2 млрд. евро и 16 млрд. евро в резултат от изплащания.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на тел.: +49 69 1344 7316.

Забележки:

 1. Подробности за счетоводните и отчетните политики на ЕЦБ и Евросистемата и за годишния отчет на ЕЦБ можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ съответно в разделите

  Счетоводство и отчетност

  и

  Годишен отчет

  .

 2. Наличности на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа: В таблицата по-долу е представена разбивката по държава емитент на салдата по наличностите на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа към 31 декември 2018 г.

Общо наличности на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа по държава емитент към 31 декември 2018 г.

Държава емитент

Номинална стойност

(млрд. евро)

Балансова стойност[1]

(млрд. евро)

Среден остатъчен матуритет

(години)

Ирландия

5,8

5,7

1,7

Гърция

8,3

7,8

2,1

Испания

14,2

14,2

1,7

Италия

40,7

40,2

1,5

Португалия

5,3

5,3

1,6

Общо[2]

74,3

73,1

1,7

[1] Наличностите по програмата за пазарите на ценни книжа се оценяват по амортизирана стойност.

[2] В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите