Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
 • SPOROČILO ZA JAVNOST

Računovodski izkazi ECB za leto 2018

21. februar 2019

 • Dobiček ECB se je leta 2018 povečal za 0,3 milijarde EUR na 1,6 milijarde EUR (2017: 1,3 milijarde EUR) ter je bil v celoti razdeljen nacionalnim centralnim bankam.
 • Neto obrestni prihodki od vrednostnih papirjev v imetju za namene denarne politike: 1,2 milijarde EUR (2017: 1,1 milijarde EUR).
 • Bilančna vsota ECB se je povečala na 447 milijard EUR (2017: 414 milijard EUR).

Revidirani računovodski izkazi Evropske centralne banke (ECB) kažejo, da se je leta 2018 dobiček tekočega leta povečal za 301 milijon EUR na 1.575 milijonov EUR, in sicer predvsem zaradi višjih neto obrestnih prihodkov od portfelja v ameriških dolarjih in od portfelja v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev.

Neto obrestni prihodki so v letu 2018 znašali 2.277 milijonov EUR (2017: 1.812 milijonov EUR). Neto obrestni prihodki od deviznih rezerv so se zaradi višjih obrestnih prihodkov od portfelja v ameriških dolarjih povečali na 862 milijonov EUR (2017: 534 milijonov EUR). Neto obrestni prihodki, ki izhajajo iz programa nakupa vrednostnih papirjev, so se povečali za 245 milijonov EUR na 820 milijonov EUR, in sicer zaradi nadaljevanja nakupov v okviru programa in zaradi višje donosnosti vrednostnih papirjev, pridobljenih med letom, v primerjavi z zgodovinsko donosnostjo portfelja. Nasprotno so se neto obrestni prihodki iz programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev zaradi unovčenj zmanjšali na 384 milijonov EUR (2017: 447 milijonov EUR). Obrestni prihodki ECB od njenih imetij grških državnih obveznic v okviru tega programa so znašali 127 milijonov EUR (2017: 154 milijonov EUR).

Realizirana izguba iz finančnih operacij je znašala 77 milijonov EUR (2017: realizirani dobiček v višini 161 milijonov EUR), in sicer zaradi realizirane izgube iz cenovnih sprememb, ustvarjene v dolarskem portfelju.

Delni odpisi so znašali 69 milijonov EUR (2017: 105 milijonov EUR) in so bili predvsem rezultat zmanjšanja tržne vrednosti številnih vrednostnih papirjev v dolarskem portfelju ob istočasnem zvišanju njihove donosnosti.

Na vrednostnih papirjih v portfeljih za namene denarne politike, ki se vrednotijo po odplačni vrednosti (ob upoštevanju oslabitve), se izvedejo preizkusi oslabitve. Na podlagi rezultatov teh preizkusov pri teh portfeljih ni izgub zaradi oslabitve.

Nadomestila, zaračunana nadzorovanim subjektom, so znašala 518 milijonov EUR (2017: 437 milijonov EUR). Nadomestila se zaračunavajo za pokritje izdatkov, ki jih ima ECB pri izvajanju nadzorniških nalog. Povečanje v letu 2018 je povezano predvsem z delom na področju celovite ocene in stresnega testiranja s strani EBA.

Skupni stroški dela so se zmanjšali na 515 milijonov EUR (2017: 535 milijonov EUR) zaradi enkratne obremenitve v letu 2017, povezane s pozaposlitvenimi zaslužki, drugimi dolgoročnimi zaslužki in odpravninami za zaposlene v ECB. Drugi administrativni stroški so se zvišali na 599 milijonov EUR (2017: 539 milijonov EUR), in sicer predvsem zaradi višjih izdatkov v zvezi z nadzorniškimi nalogami ECB.

Čisti dobiček ECB se razdeli nacionalnim centralnim bankam v euroobmočju. Svet ECB je sklenil, da z vmesno razdelitvijo na dan 31. januarja 2019 nacionalnim centralnim bankam v euroobmočju razdeli dobiček v višini 1.191 milijonov EUR. Na včerajšnji seji je Svet ECB sklenil, da preostanek dobička v višini 384 milijonov EUR razdeli 22. februarja 2019.

Velikost bilance stanja ECB se je povečala za 8% na 447 milijard EUR (2017: 414 milijard EUR). Povečanje je bilo predvsem posledica nakupov vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev.

Ker so se nakupi vrednostnih papirjev v okviru omenjenega programa nadaljevali, se je konsolidirana bilanca stanja Eurosistema povečala, in sicer za 5% na 4.702 milijardi EUR (2017: 4.468 milijard EUR). Eurosistemova imetja vrednostnih papirjev za namene denarne politike so se povečala za 265 milijard EUR na 2.651 milijard EUR (2017: 2.386 milijard EUR). Imetja v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev so se povečala za 284 milijard EUR na 2.570 milijard EUR, medtem ko so se zaradi unovčenj imetja vrednostnih papirjev v okviru prvih dveh programov nakupa kritih obveznic zmanjšala za 2 milijardi EUR in v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev za 16 milijard EUR.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

Opombe:

 1. Dodatne informacije o usmeritvah ECB in Eurosistema glede finančnega računovodstva in poročanja ter o zaključnem računu ECB so na voljo na spletnem mestu ECB v razdelkih

  računovodstvo in poročanje

  oziroma

  zaključni račun

  .

 2. Eurosistemova imetja v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev: v spodnji tabeli so predstavljena imetja Eurosistema, razčlenjena po državah izdajateljicah, v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev na dan 31. decembra 2018.

Skupna imetja Eurosistema v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev po državah izdajateljicah na dan 31. decembra 2018

Država izdajateljica

Nominalni znesek

(v milijardah EUR)

Knjigovodska vrednost[1]

(v milijardah EUR)

Povprečna preostala zapadlost

(v letih)

Irska

5,8

5,7

1,7

Grčija

8,3

7,8

2,1

Španija

14,2

14,2

1,7

Italija

40,7

40,2

1,5

Portugalska

5,3

5,3

1,6

Skupaj[2]

74,3

73,1

1,7

[1] Imetja v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev se vrednotijo po odplačni vrednosti.

[2] Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije