Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Jaarrekening van de ECB over 2018

21 februari 2019

  • De winst van de ECB is in 2018 met € 0,3 miljard gestegen tot € 1,6 miljard (2017: € 1,3 miljard) en wordt geheel aan de nationale centrale banken uitgekeerd
  • Nettorentebaten uit voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten: € 1,2 miljard (2017: € 1,1 miljard)
  • Balanstotaal van de ECB groeide naar € 447 miljard (2017: € 414 miljard)

Volgens de gecontroleerde jaarrekening van de Europese Centrale Bank (ECB) over 2018 is de winst over het gehele jaar met € 301 miljoen gestegen, naar € 1.575 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere nettorentebaten uit de Amerikaansedollarportefeuille en uit de portefeuille in het kader van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP).

De nettorentebaten bedroegen in 2018 € 2.277 miljoen (2017: € 1.812 miljoen). De nettorentebaten uit de externe reserves namen toe tot € 862 miljoen (2017: € 534 miljoen), als gevolg van hogere rentebaten uit de Amerikaansedollarportefeuille. De nettorentebaten in verband met het APP stegen met € 245 miljoen, tot € 820 miljoen, als gevolg van de voortzetting van de effectenaankopen in het kader van dit programma en de hogere rendementen op de tijdens het jaar aangekochte effecten ten opzichte van het historisch rendement van de portefeuille. Hier staat tegenover dat de nettorentebaten in verband met het programma voor de effectenmarkten (Securities Markets Programme – SMP) als gevolg van aflossingen zijn gedaald naar € 384 miljoen (2017: € 447 miljoen). De rentebaten van de ECB in verband met de in het kader van het SMP aangehouden Griekse staatsobligaties bedroegen € 127 miljoen (2017: € 154 miljoen).

De gerealiseerde nettoverliezen uit financiële transacties beliepen € 77 miljoen (2017: gerealiseerde nettowinsten € 161 miljoen), voornamelijk als gevolg van het negatieve gerealiseerde nettokoersresultaat op effecten in de Amerikaansedollarportefeuille.

De afwaarderingen bedroegen in totaal € 69 miljoen (2017: € 105 miljoen), vooral als gevolg van een daling van de marktwaarde van een aantal effecten in de Amerikaansedollarportefeuille naast een stijging van de overeenkomstige yields.

De ECB toetst of de effecten in haar monetairbeleidsportefeuilles een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan; deze effecten worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen). De uitkomsten van de toetsingen gaven geen aanleiding tot opname van bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot deze portefeuilles.

De aan onder toezicht staande instellingen in rekening gebrachte vergoedingen bedroegen € 518 miljoen (2017: € 437 miljoen). Deze vergoedingen worden in rekening gebracht ter dekking van de kosten die de ECB voor haar toezichtstaken maakt. De stijging in 2018 heeft vooral te maken met werkzaamheden in het kader van alomvattende beoordelingen en de stresstests van de EBA.

De totale personeelskosten liepen terug tot € 515 miljoen (2017: € 535 miljoen) als gevolg van eenmalige kosten in 2017 in verband met vergoedingen na uitdiensttreding, overige langetermijnbeloningen en ontslagvergoedingen voor ECB-medewerkers. De overige beheerkosten stegen tot € 599 miljoen (2017: € 539 miljoen), voornamelijk als gevolg van de kostentoename in verband met de toezichtstaken van de ECB.

De nettowinst van de ECB wordt onder de nationale centrale banken van het eurogebied verdeeld. De Raad van Bestuur besloot tot een tussentijdse winstverdeling van € 1.191 miljoen onder de nationale centrale banken van het eurogebied op 31 januari 2019. Tijdens de gisteren gehouden vergadering van de Raad van Bestuur is besloten het restant van de winst, een bedrag van € 384 miljoen, op 22 februari 2019 uit te keren.

Het balanstotaal van de ECB steeg met 8% naar € 447 miljard (2017: € 414 miljard). De stijging was vooral het gevolg van de effectenaankopen op grond van het APP.

Als gevolg van de voortzetting van de effectenaankopen in het kader van het APP groeide de geconsolideerde balans van het Eurosysteem met 5% naar € 4.702 miljard (2017: € 4.468 miljard). Het bedrag aan door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten steeg met € 265 miljard naar € 2.651 miljard (2017: € 2.386 miljard). De omvang van de aangehouden APP-effecten steeg met € 284 miljard naar € 2.570 miljard, terwijl de effecten die in het kader van de eerste twee programma’s voor de aankoop van gedekte obligaties en het SMP werden aangehouden, met respectievelijk € 2 miljard en € 16 miljard daalden als gevolg van aflossingen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Toelichting:

  1. Meer informatie over de financiële administratie en verslaglegging van de ECB en het Eurosysteem, alsook over de jaarrekening van de ECB, is te vinden op de website van de ECB, respectievelijk via Financiële administratie en verslaglegging en via Annual accounts.
  2. Door het Eurosysteem aangehouden SMP-effecten: de tabel hieronder toont een uitsplitsing naar land van emittent van de uitstaande bedragen van de door het Eurosysteem op grond van het SMP aangehouden effecten per 31 december 2018.

Door het Eurosysteem aangehouden SMP-effecten naar land van emittent (31 december 2018)

Land emittent

Nominaal bedrag

(EUR miljard)

Boekwaarde[1]

(EUR miljard)

Gemiddelde resterende looptijd

(jaar)

Ierland

5,8

5,7

1,7

Griekenland

8,3

7,8

2,1

Spanje

14,2

14,2

1,7

Italië

40,7

40,2

1,5

Portugal

5,3

5,3

1,6

Totaal[2]

74,3

73,1

1,7

[1] SMP-effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

[2] Totalen kunnen door afronding verschillen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media