SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB's regnskab for 2018

21. februar 2019

  • ECB's overskud steg med 0,3 mia. euro til 1,6 mia. euro i 2018 (1,3 mia. euro i 2017), som fordeles fuldt ud til nationale centralbanker.
  • Nettorenteindtægter fra værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde: 1,2 mia. euro (1,1 mia. euro i 2017).
  • ECB's balance voksede til 447 mia. euro (414 mia. euro i 2017).

Den Europæiske Centralbanks (ECB's) reviderede regnskab for 2018 viser, at overskuddet i 2018 steg med 301 mio. euro til 1.575 mio. euro, hvilket primært var resultatet af højere nettorenteindtægter fra dollarporteføljen og porteføljen vedrørende programmet til opkøb af aktiver (APP-porteføljen).

I 2018 var nettorenteindtægterne på 2.227 mio. euro (1.812 mio. euro i 2017). Nettorenteindtægterne fra valutareserveaktiver steg til 862 mio. euro (534 mio. euro i 2017) som følge af højere renteindtægter fra dollarporteføljen. Nettorenteindtægterne fra APP steg med 245 mio. euro til 820 mio. euro som følge af det fortsatte opkøb af værdipapirer under dette program og et større afkast af de erhvervede værdipapirer i løbet af året i forhold til det historiske afkast af porteføljen. Nettorenteindtægterne fra Securities Markets Programme (SMP) faldt derimod til 384 mio. euro (447 mio. euro i 2017) som følge af indfrielser. ECB's renteindtægter fra SMP-beholdningerne i græske statsobligationer var på127 mio. euro (154 mio. euro i 2017).

Realiserede tab på finansielle operationer udgjorde 77 mio. euro (de realiserede gevinster var i 2017 på 161 mio. euro) som følge af realiserede børskurstab på værdipapirer i dollarporteføljen.

Nedskrivningerne beløb sig til 69 mio. euro (105 mio. euro i 2017), hvilket primært skyldtes et fald i kursværdien på en række værdipapirer, som indgår i dollarporteføljen sideløbende med en stigning i de pågældende afkast.

Der er udført værdiforringelsestest for værdipapirerne i ECB's pengepolitiske porteføljer, som er værdiansat til den amortiserede anskaffelsespris (med fradrag af værdiforringelse). På grundlag af disse test er der ikke registreret tab som følge af værdiforringelse for disse porteføljer.

Gebyrer opkrævet hos enheder under tilsyn beløb sig til 518 mio. euro (437 mio. euro i 2017). Gebyrerne opkræves for at dække ECB's udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne. Stigningen i 2018 vedrører fortrinsvis arbejde i tilknytning til omfattende vurderinger og EBA's stresstest.

De samlede personaleomkostninger faldt til 515 mio. euro (535 mio. euro i 2017) som følge af en ikke-tilbagevendende omkostning, der blev medtaget i 2017 i forbindelse med pensionsordninger, ydelser efter fratrædelse, andre langsigtede personaleydelser og fratrædelsesgodtgørelser til ECB's ansatte. Øvrige administrationsomkostninger steg til 599 mio. euro (539 mio. euro i 2017), primært som følge af stigningen i udgifter i tilknytning til ECB's tilsynsopgaver.

ECB's nettooverskud fordeles til de nationale centralbanker i euroområdet. Styrelsesrådet besluttede at foretage en foreløbig overskudsfordeling på 1.191 mio. euro til de nationale centralbanker i euroområdet den 31. januar 2019. På gårsdagens møde besluttede Styrelsesrådet at fordele den resterende del af overskuddet, hvilket vil sige 384 mio. euro, den 22. februar 2019.

ECB's samlede balance steg med 8 pct. til 447 mia. euro (414 mia. euro i 2017). Stigningen skyldtes hovedsagelig de værdipapirer, der er opkøbt under APP.

De fortsatte opkøb af værdipapirer under APP førte til en stigning i Eurosystemets konsoliderede balance, som steg med 5 pct. til 4.702 mia. euro (4.468 mia. euro i 2017). De værdipapirbeholdninger, som Eurosystemet holder af pengepolitiske grunde, steg med 265 mia. euro til 2.651 mia. euro (2.386 mia. euro i 2017). APP-beholdningerne steg med 284 mia. euro til 2.570 mia. euro, mens værdipapirbeholdningerne i forbindelse med de første to programmer til opkøb af dækkede obligationer og SMP faldt med henholdsvis 2 mia. euro og 16 mia. euro som følge af indfrielser.

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.

Anm.:

  1. Nærmere oplysninger om ECB's og Eurosystemets regnskabs- og regnskabsaflæggelsespraksis og om ECB's årsregnskab findes på ECB's websted i henholdsvis afsnittet Bogføring og rapportering og Årsregnskab.
  2. Eurosystemets SMP-beholdninger: Tabellen nedenfor viser fordelingen pr. udstederland af de udestående beløb i Eurosystemets SMP-beholdning pr. 31. december 2018.

Eurosystemets samlede SMP-beholdninger pr. 31. december 2018 fordelt efter udstederland

Udstederland

Nominelt beløb

(mia. euro)

Bogført værdi [1]

(mia. euro)

Gennemsnitlig restløbetid

(år)

Irland

5,8

5,7

1,7

Grækenland

8,3

7,8

2,1

Spanien

14,2

14,2

1,7

Italien

40,7

40,2

1,5

Portugal

5,3

5,3

1,6

I alt[2]

74,3

73,1

1,7

[1]SMP-beholdninger værdiansættes til amortiseret kostpris.

[2]På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt