Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Sprawozdanie finansowe EBC za rok 2018

21 lutego 2019

  • Zysk EBC w roku 2018 wzrósł o 0,3 mld euro, do 1,6 mld euro (2017: 1,3 mld euro), i zostaje w całości rozdzielony między krajowe banki centralne.
  • Przychody odsetkowe netto z tytułu papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wyniosły 1,2 mld euro (2017: 1,1 mld euro).
  • Suma bilansowa EBC wzrosła do 447 mld euro (2017: 414 mld euro).

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za rok 2018, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje, że zysk roczny wzrósł o 301 mln euro, do 1575 mln euro, głównie z powodu wyższych przychodów odsetkowych netto z portfela dolarowego i portfela programu skupu aktywów (APP).

W 2018 wynik z tytułu odsetek wyniósł 2277 mln euro (2017: 1812 mln euro). Przychody odsetkowe netto z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych wzrosły do 862 mln euro (2017: 534 mln euro) wskutek wyższych przychodów odsetkowych z portfela dolarowego. Przychody odsetkowe netto z programu APP zwiększyły się o 245 mln euro, do 820 mln euro, w wyniku dalszych zakupów papierów wartościowych w ramach tego programu oraz wyższej rentowności papierów nabytych w ciągu roku w porównaniu z historyczną rentownością tego portfela. Natomiast przychody odsetkowe netto z programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (SMP) obniżyły się w wyniku wykupów do 384 mln euro (2017: 447 mln euro). Przychody odsetkowe z greckich obligacji skarbowych nabytych przez EBC w ramach programu SMP wyniosły 127 mln euro (2017: 154 mln euro).

Zrealizowane straty z operacji finansowych wyniosły 77 mln euro (2017: zrealizowane zyski 161 mln euro); wynikało to głównie ze zrealizowanych strat cenowych na portfelu dolarowym.

Odpisy aktualizujące zmalały do 69 mln euro (2017: 105 mln euro), głównie w wyniku spadku wartości rynkowej części papierów wartościowych z portfela dolarowego przy jednoczesnym wzroście ich rentowności.

Papiery wartościowe z portfeli prowadzonych przez EBC na potrzeby polityki pieniężnej, wycenianych według zamortyzowanego kosztu (z uwzględnieniem utraty wartości), poddaje się testom na utratę wartości. Wyniki tych testów nie wykazały konieczności utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości.

Opłaty nałożone na nadzorowane podmioty wyniosły 518 mln euro (2017: 437 mln euro). Opłaty te EBC pobiera na pokrycie kosztów poniesionych przez siebie w ramach wykonywania zadań nadzorczych. Ich wzrost w 2018 wynika głównie z prac nad wszechstronną oceną i testem warunków skrajnych EUNB.

Łączne koszty osobowe zmalały do 515 mln euro (2017: 535 mln euro), gdyż w 2017 dokonano jednorazowego obciążenia z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia, pozostałych świadczeń długoterminowych i świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy na rzecz pracowników EBC. Pozostałe koszty administracyjne wzrosły do 599 mln euro (2017: 539 mln euro), przede wszystkim z powodu zwiększenia się kosztów związanych z zadaniami nadzorczymi EBC.

Zysk netto EBC jest dzielony między krajowe banki centralne ze strefy euro. Rada Prezesów podjęła decyzję, by 31 stycznia 2019 w ramach tymczasowego podziału zysku rozdzielić między krajowe banki centralne ze strefy euro kwotę 1191 mln euro. Na wczorajszym posiedzeniu Rada zdecydowała, że pozostała część zysku w kwocie 384 mln euro zostanie rozdzielona 22 lutego 2019.

Suma bilansowa EBC zwiększyła się o 8%, do 447 mld euro (2017: 414 mld euro). Jej wzrost wynikał głównie z zakupów papierów wartościowych w ramach programu APP.

Zakupy prowadzone nadal w ramach tego programu doprowadziły do zwiększenia się skonsolidowanej sumy bilansowej Eurosystemu – wzrosła ona o 5%, do 4702 mld euro (2017: 4468 mld euro). Zasoby papierów wartościowych utrzymywanych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej zwiększyły się o 265 mld euro, do 2651 mld euro (2017: 2386 mld euro). Zasób papierów nabytych w programie APP wzrósł o 284 mld euro, do 2570 mld euro, zaś zasoby papierów z pierwszych dwóch programów skupu obligacji zabezpieczonych i programu SMP obniżyły się w wyniku wykupu o – odpowiednio – 2 mld euro i 16 mld euro.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

Uwagi:

  1. Więcej informacji o zasadach rachunkowości i sprawozdawczości finansowej EBC i Eurosystemu oraz o rocznym raporcie finansowym EBC można znaleźć na stronie internetowej EBC w częściach Rachunkowość i sprawozdawczość oraz Annual Accounts (po angielsku).
  2. Zasoby papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu SMP: poniższa tabela przedstawia salda tych papierów na 31 grudnia 2018 w podziale na kraj emisji.

Łączne zasoby papierów wartościowych z programu SMP w posiadaniu Eurosystemu na 31 grudnia 2018 według kraju emisji

Kraj emisji

Wartość nominalna

(mld EUR)

Wartość księgowa[1]

(mld EUR)

Średni pozostały okres do wykupu

(w latach)

Irlandia

5,8

5,7

1,7

Grecja

8,3

7,8

2,1

Hiszpania

14,2

14,2

1,7

Włochy

40,7

40,2

1,5

Portugalia

5,3

5,3

1,6

Razem[2]

74,3

73,1

1,7

[1] Papiery nabyte w ramach programu SMP wycenia się według zamortyzowanego kosztu.

[2] Z powodu zaokrągleń pozycje mogą się nie sumować.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami