Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Finančné výkazy ECB za rok 2018

21. februára 2019

  • Zisk ECB sa v roku 2018 zvýšil o 0,3 mld. € na 1,6 mld. € (1,3 mld. € v roku 2017) a rozdeľuje sa v plnej výške národným centrálnym bankám.
  • Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky dosiahli 1,2 mld. € (1,1 mld. € v roku 2017).
  • Objem súvahy ECB sa zvýšil na 447 mld. € (414 mld. € v roku 2017).

Z overených finančných výkazov Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2018 vyplýva, že jej zisk za uvedený rok sa zvýšil o 301 mil. € na 1 575 mil. €, a to predovšetkým v dôsledku vyšších úrokových výnosov z portfólia v amerických dolároch a z portfólia programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP).

Celkové čisté úrokové výnosy v roku 2018 dosiahli 2 277 mil. € (1 812 mil. € v roku 2017). Čisté úrokové výnosy z devízových rezervných aktív sa vzhľadom na vyššie úrokové výnosy z portfólia v amerických dolároch zvýšili na 862 mil. € (534 mil. € v roku 2017). Čisté úrokové výnosy z programu nákupu aktív sa vzhľadom na pokračovanie nákupov cenných papierov v rámci tohto programu a vyšších výnosov z cenných papierov nadobudnutých počas roka v porovnaní s historickou výnosnosťou tohto portfólia zvýšili o 245 mil. € na 820 mil. €. Čisté úrokové výnosy z programu pre trhy s cennými papiermi (Securities Markets Programme – SMP) v dôsledku splatenia cenných papierov naopak klesli na 384 mil. € (447 mil. € v roku 2017). Úrokové výnosy ECB z gréckych štátnych dlhopisov nakúpených v rámci programu SMP dosiahli 127 mil. € (154 mil. € v roku 2017).

Realizované straty z finančných operácií dosiahli 77 mil. € (v roku 2017 boli realizované zisky vo výške 161 mil. €), a to najmä v dôsledku realizovaných strát v dolárovom portfóliu.

Rozsah zníženia hodnoty aktív predstavoval 69 mil. € (105 mil. € v roku 2017). Dôvodom bol predovšetkým pokles trhovej ceny viacerých cenných papierov v dolárovom portfóliu, ako aj nárast príslušných výnosov.

Cenné papiere v menovopolitických portfóliách ECB, oceňované v amortizovanej obstarávacej cene so zohľadnením zníženia hodnoty, podliehajú testom zníženia hodnoty. Na základe výsledkov týchto testov za tieto portfóliá neboli vykázané žiadne straty zo zníženia hodnoty.

Objem poplatkov účtovaných dohliadaným subjektom dosiahol 518 mil. € (437 mil. € v roku 2017). ECB prostredníctvom týchto poplatkov kryje svoje náklady spojené s výkonom úloh dohľadu. Ich nárast v roku 2018 súvisí predovšetkým s činnosťou súvisiacou s komplexným hodnotením a záťažovým testovaním Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

Celkové personálne náklady sa v dôsledku jednorazových nákladov v roku 2017 spojených s dávkami po skončení pracovného pomeru, inými dlhodobými dávkam a dávkami vyplývajúcimi z ukončenia pracovného pomer znížili na 515 mil. € (535 mil. € v roku 2017). Ostatné administratívne náklady sa predovšetkým v dôsledku nárastu nákladov súvisiacich s úlohami ECB v oblasti dohľadu zvýšili na 599 mil. € (539 mil. € v roku 2017).

Čistý zisk ECB sa rozdeľuje národným centrálnym bankám krajín eurozóny. Rada guvernérov rozhodla o predbežnom rozdelení zisku vo výške 1 191 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny dňa 31. januára 2019. Na svojom včerajšom zasadaní Rada guvernérov rozhodla o rozdelení zostatku zisku vo výške 384 mil. € dňa 22. februára 2019.

Celková hodnota súvahy ECB sa zvýšila o 8 % na 447 mld. € (414 mld. € v roku 2017). Hlavnou príčinou zvýšenia bol nákup cenných papierov v rámci programu nákupu aktív.

Pokračujúci nákup cenných papierov v rámci programu APP viedol k zvýšeniu konsolidovanej súvahy Eurosystému o 5 % na 4 702 mld. € (4 468 mld. € v roku 2017). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky vzrástol o 265 mld. € na 2 651 mld. € (2 386 mld. € v roku 2017). Objem cenných papierov držaných v rámci programu APP vzrástol o 284 mld. € na 2 570 mld. €, zatiaľ čo objem cenných papierov nadobudnutých v rámci prvých dvoch programov nákupu krytých dlhopisov a v rámci programu SMP v dôsledku splácania klesol o 2 mld. €, resp. o 16 mld. €.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky:

  1. Podrobnejšie informácie o účtovných pravidlách a pravidlách vykazovania ECB a Eurosystému, ako aj o účtovnej závierke ECB sa nachádzajú na internetovej stránke ECB v časti Účtovníctvo a vykazovanie, resp. Annual Accounts (Účtovná závierka - len v angličtine).
  2. Cenné papiere v držbe Eurosystému nadobudnuté v rámci programu SMP: V nasledujúcej tabuľke je uvedený stav cenných papierov v držbe Eurosystému nadobudnutých v rámci programu SMP k 31. decembru 2018, v členení podľa krajiny emitenta.

Celkový objem cenných papierov v držbe Eurosystému nadobudnutých v rámci programu SMP podľa krajiny emitenta k 31. decembru 2018

Krajina emitenta

Nominálna hodnota

(v mld. EUR)

Účtovná hodnota[1]

(v mld. EUR)

Priemerná zostávajúca doba splatnosti

(v rokoch)

Írsko

5,8

5,7

1,7

Grécko

8,3

7,8

2,1

Španielsko

14,2

14,2

1,7

Taliansko

40,7

40,2

1,5

Portugalsko

5,3

5,3

1,6

Spolu[2]

74,3

73,1

1,7

[1] V amortizovanej obstarávacej cene.

[2] Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá