European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n tilinpäätös vuodelta 2018

21.2.2019

  • Vuonna 2018 EKP:n voitto kasvoi 0,3 miljardia euroa 1,6 miljardiin euroon (1,3 miljardia euroa vuonna 2017). Voitto jaetaan kokonaisuudessaan kansallisten keskuspankkien kesken.
  • Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävistä arvopapereista kertyi korkokatetta 1,2 miljardia euroa (1,1 miljardia euroa vuonna 2017).
  • EKP:n tase kasvoi 447 miljardiin euroon (414 miljardia euroa vuonna 2017).

Euroopan keskuspankin (EKP) tilintarkastetun tilinpäätöksen mukaan vuoden 2018 voitto oli 1 575 miljoonaa euroa eli 301 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Voiton kasvu johtui lähinnä siitä, että korkokate kasvoi, kun Yhdysvaltain dollarin määräisestä sijoitussalkusta ja laajennetussa omaisuuserien osto-ohjelmassa hankituista arvopapereista kertyi enemmän korkotuottoja.

Korkokate oli yhteensä 2 277 miljoonaa euroa vuonna 2018 (1 812 miljoonaa euroa vuonna 2017). Valuuttavarannosta kertynyt korkokate kasvoi 862 miljoonaan euroon (534 miljoonaa euroa vuonna 2017), sillä Yhdysvaltain dollarin määräisestä sijoitussalkusta kertyneet korkotuotot suurenivat. Laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta kertynyt korkokate kasvoi 245 miljoonaa euroa 820 miljoonaan euroon. Kasvu johtui arvopaperiostojen jatkamisesta ja ohjelmassa ostettujen arvopaperien aiempaa keskiarvoa paremmasta tuotosta. Velkapaperiohjelmasta kertynyt korkokate sen sijaan supistui arvopaperien erääntymisen vuoksi 384 miljoonaan euroon (447 miljoonaa euroa vuonna 2017). EKP:n hallussa olevista Kreikan valtion joukkolainoista kertyneet korkotuotot olivat yhteensä 127 miljoonaa euroa (154 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Rahoitustoiminnasta realisoitui 77 miljoonan euron tappiot (161 miljoonan euron voitot vuonna 2017), jotka johtuivat Yhdysvaltain dollarin määräisten arvopaperien hintamuutoksista aiheutuneista realisoituneista tappioista.

Arvonalennuksia kirjattiin 69 miljoonaa euroa (105 miljoonaa euroa vuonna 2017). Arvonalennusten pieneneminen johtui pääasiassa siitä, että useiden Yhdysvaltain dollarin määräisessä sijoitussalkussa olevien arvopaperien markkina-arvo laski tuottojen kasvun myötä.

EKP tekee arvonalentumistestit niille rahapolitiikan harjoittamista varten pitämilleen arvopapereille, jotka arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vähennettynä mahdollisella arvon alentumisella. Testitulosten perusteella näistä salkuista ei kirjattu arvonalentumistappioita.

Valvottavilta yhteisöiltä perittiin valvontamaksuja yhteensä 518 miljoonaa euroa (437 miljoonaa euroa vuonna 2017). Valvontamaksuilla katetaan EKP:n valvontatehtävistä aiheutuvat kulut. Valvontamaksujen kasvu vuonna 2018 liittyy pääasiassa kattavien arviointien suorittamiseen ja EPV:n stressitesteihin osallistumiseen.

Henkilöstökulut supistuivat 515 miljoonaan euroon (535 miljoonaa euroa vuonna 2017), koska edellisvuodesta poiketen vuonna 2018 ei ollut työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin, muihin pitkäaikaisetuuksiin ja työsuhteen päättämiseen liittyviin etuuksiin liittyvää kertaluonteista kulua. Muut toimintakulut kasvoivat 599 miljoonaan euroon (539 miljoonaa euroa vuonna 2017) pääasiassa EKP:n valvontatehtäviin liittyvien kulujen kasvun takia.

EKP:n nettovoitto jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken. EKP:n neuvosto päätti jakaa niille ennakkovoitonjakona 1 191 miljoonaa euroa 31.1.2019. Eilisessä kokouksessaan se päätti lisäksi jakaa voitosta jäljellä olevat 384 miljoonaa euroa 22.2.2019.

EKP:n taseen varojen kokonaismäärä oli 447 miljardia euroa vuonna 2018 eli 8 % suurempi kuin vuonna 2017, jolloin se oli 414 miljardia euroa. Taseen kasvu johtui pääasiassa laajennetussa omaisuuserien osto-ohjelmassa tehdyistä arvopaperiostoista.

Näiden arvopaperiostojen jatkumisen vuoksi eurojärjestelmän konsolidoitu tase kasvoi 5 % ja oli 4 702 miljardia euroa (4 468 miljardia euroa vuonna 2017). Eurojärjestelmän rahapolitiikan harjoittamista varten hallussaan pitämien arvopaperien määrä kasvoi 265 miljardia euroa 2 651 miljardiin euroon (2 386 miljardia euroa vuonna 2017). Laajennetussa omaisuuserien osto-ohjelmassa hankittuja arvopapereita oli vuoden lopussa yhteensä 2 570 miljardin euron arvosta, mikä on 284 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Sen sijaan kahdessa ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien määrä pieneni 2 miljardia euroa ja velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien määrä 16 miljardia euroa arvopaperien erääntymisen vuoksi.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa William Lelieveldt puhelinnumerossa +49 69 1344 7316.

Lisätietoja

  1. EKP:n verkkosivuilla on erillisissä osioissa lisätietoa EKP:n ja eurojärjestelmän kirjanpito- ja tilinpäätössäännöistä ja EKP:n tilinpäätöksestä.
  2. Eurojärjestelmän velkapaperiohjelmassa hankkimat arvopaperit: Alla olevassa taulukossa on liikkeeseenlaskijakohtainen erittely eurojärjestelmän hallussa olevista velkapaperiohjelman arvopapereista 31.12.2018.

Eurojärjestelmän velkapaperiohjelman sijoitukset 31.12.2018 liikkeeseenlaskijamaan mukaan

Liikkeeseenlaskijamaa

Nimellisarvo

(mrd. euroa)

Kirjanpitoarvo[1]

(mrd. euroa)

Jäljellä oleva maturiteetti keskimäärin

(vuotta)

Irlanti

5,8

5,7

1,7

Kreikka

8,3

7,8

2,1

Espanja

14,2

14,2

1,7

Italia

40,7

40,2

1,5

Portugali

5,3

5,3

1,6

Yhteensä[2]

74,3

73,1

1,7

[1] Velkapaperiohjelmassa hankitut arvopaperit arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon.

[2] Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle