Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB 2018 metų finansinės ataskaitos

2019 m. vasario 21 d.

  • 2018 m. ECB pelnas padidėjo 0,3 mlrd. – iki 1,6 mlrd. eurų (2017 m. sudarė 1,3 mlrd. eurų). Visa suma paskirstoma nacionaliniams centriniams bankams.
  • Grynosios palūkanų pajamos už pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius sudarė 1,2 mlrd. eurų (2017 m. – 1,1 mlrd. eurų).
  • ECB balansas padidėjo iki 447 mlrd. eurų (2017 m. sudarė 414 mlrd. eurų).

Europos Centrinio Banko (ECB) audituotos 2018 m. finansinės ataskaitos rodo, kad metų pelnas padidėjo 301 mln. – iki 1 575 mln. eurų – daugiausia dėl didesnių grynųjų palūkanų pajamų iš portfelio JAV doleriais ir Turto pirkimo programos (TPP) portfelio.

2018 m. grynosios palūkanų pajamos sudarė 2 277 mln. eurų (2017 m. – 1 812 mln. eurų). Grynųjų palūkanų pajamos iš užsienio atsargų padidėjo iki 862 mln. eurų (2017 m. sudarė 534 mln. eurų) dėl didesnių palūkanų pajamų iš portfelio JAV doleriais. Grynosios palūkanų pajamos, gautos iš TPP, padidėjo 245 mln. eurų (iki 820 mln. eurų) dėl toliau pagal šią programą vykdomo vertybinių popierių pirkimo ir dėl didesnio, palyginti su istoriniu portfelio pajamingumu, per metus įsigytų vertybinių popierių pajamingumo. Grynosios palūkanų pajamos, gautos iš Vertybinių popierių rinkų programos (VPRP), priešingai, dėl išpirkimo sumažėjo iki 384 mln. eurų (2017 m. sudarė 447 mln. eurų). ECB palūkanų pajamos iš jo turimų Graikijos vyriausybės obligacijų, įsigytų pagal VPRP, sudarė 127 mln. eurų (2017 m. – 154 mln. eurų).

Realizuotosios išlaidos dėl finansinių operacijų sudarė 77 mln. eurų (2017 m. realizuotosios pajamos – 161 mln. eurų). Jos susidarė dėl realizuotojo perkainojimo nuostolio portfelyje JAV doleriais.

Nurašymai sudarė 69 mln. eurų (2017 m. – 105 mln. eurų). Tai daugiausia lėmė kai kurių portfelyje JAV doleriais laikomų vertybinių popierių sumažėjusi rinkos vertė ir padidėjęs atitinkamas pelningumas.

ECB pinigų politikos tikslais laikomiems vertybiniams popieriams, kurie į apskaitą įtraukiami amortizuota savikaina, atsižvelgiant į vertės sumažėjimą, taikomi vertės sumažėjimo įvertinimo testai. Remiantis šių testų rezultatais, nebuvo įrašyta jokių nuostolių, susijusių su pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliais.

Prižiūrimiems subjektams taikomų mokesčių suma sudarė 518 mln. eurų (2017 m. – 437 mln. eurų). Šie mokesčiai taikomi siekiant padengti ECB patirtas išlaidas vykdant su priežiūra susijusius uždavinius. 2018 m. mokesčių suma padidėjo daugiausia dėl darbo, susijusio su išsamiaisiais vertinimais ir EBI testavimu nepalankiausiomis sąlygomis.

Bendros personalo išlaikymo išlaidos sumažėjo iki 515 mln. eurų (2017 m. sudarė 535 mln. eurų) dėl to, kad 2017 m. buvo įtraukta vienkartinių išlaidų suma, susijusi su išmokomis pasibaigus darbo santykiams, kitomis ilgalaikėmis išmokomis ir išeitinėmis išmokomis ECB tarnautojams. Kitos administracinės išlaidos padidėjo iki 599 mln. eurų (2017 m. sudarė 539 mln. eurų) daugiausia dėl to, kad padidėjo išlaidos, susijusios su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais.

ECB grynasis pelnas yra paskirstomas euro zonos nacionaliniams centriniams bankams (NCB). Valdančioji taryba nusprendė 2019 m. sausio 31 d. atlikti tarpinį pelno paskirstymą (1 191 mln. eurų) euro zonos NCB. Vakar vykusiame posėdyje Valdančioji taryba priėmė sprendimą 2019 m. vasario 22 d. paskirstyti likusią pelno dalį (384 mln. eurų).

ECB balansas padidėjo 8 % – iki 447 mlrd. eurų (2017 m. sudarė 414 mlrd. eurų). Šį padidėjimą daugiausia lėmė pagal TPP vykdomi vertybinių popierių pirkimai.

Dėl ir toliau vykdomo vertybinių popierių pirkimo pagal TPP Eurosistemos konsoliduotasis balansas padidėjo 5 % – iki 4 702 mlrd. eurų (2017 m. sudarė 4 468 mlrd. eurų). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, vertė padidėjo 265 mlrd. – iki 2 651 mlrd. eurų (2017 m. sudarė 2 386 mlrd. eurų). Pagal TPP laikomų vertybinių popierių vertė padidėjo 284 mlrd. – iki 2 570 mlrd. eurų, o pagal pirmąsias dvi padengtųjų obligacijų pirkimo programas ir VPRP laikomų vertybinių popierių vertė sumažėjo atitinkamai 2 mlrd. ir 16 mlrd. eurų dėl išpirkimo.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Williamui Lelieveldtui, tel. +49 69 1344 7316.

Pastabos:

  1. Daugiau informacijos apie ECB ir Eurosistemos finansinės apskaitos ir atskaitomybės principus bei ECB metines ataskaitas atitinkamai pateikiama ECB interneto svetainės skiltyse Apskaita ir atskaitomybė ir Annual accounts.
  2. Eurosistemos pagal VPRP įsigytų vertybinių popierių likučiai: lentelėje parodytas Eurosistemos pagal VPRP įsigytų vertybinių popierių likučių pasiskirstymas pagal emitento šalis 2018 m. gruodžio 31 d.

Eurosistemos pagal VPRP įsigytų vertybinių popierių pasiskirstymas pagal emitento šalis 2018 m. gruodžio 31 d.

Emitento šalis

Nominalioji vertė

(mlrd. eurų)

Apskaitinė vertė1

(mlrd. eurų)

Vidutinis terminas iki išpirkimo

(metais)

Airija

5,8

5,7

1,7

Graikija

8,3

7,8

2,1

Ispanija

14,2

14,2

1,7

Italija

40,7

40,2

1,5

Portugalija

5,3

5,3

1,6

Iš viso2

74,3

73,1

1,7

1) Pagal VPRP įsigytų vertybinių popierių likučiai į apskaitą įtraukiami amortizuota savikaina.

2) Dėl apvalinimo atskirų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai