Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s årsredovisning för 2018

21 februari 2019

  • ECB:s vinst ökade med 0,3 miljarder euro till 1,6 miljarder euro 2018 (2017: 1,3 miljarder euro) och delas ut till fullo till de nationella centralbankerna
  • Nettoränteintäkter på värdepapper som innehas i penningpolitiska syften: 1,2 miljarder euro (2017: 1,1 miljarder euro)
  • ECB:s balansräkningsomslutning ökade till 447 miljarder euro (2017: 414 miljarder euro)

Europeiska centralbankens (ECB) reviderade årsredovisning för 2018 visar att vinsten ökade med 301 miljoner euro, till 1 575 miljoner euro, främst som resultat av högre räntenetto på US-dollarportföljen och programmet för köp av tillgångar (APP).

Räntenettot uppgick totalt till 2 277 miljoner euro 2018 (2017: 1 812 miljoner euro). Räntenettot på valutareserven ökade till 862 miljoner euro (2017: 534 miljoner euro) genom högre räntenetto på US-dollarportföljen. Räntenettot på APP ökade med 245 miljoner euro till 820 miljoner euro, som resultat av fortsatta värdepappersköp inom ramen för detta program och högre avkastning på värdepapper förvärvade under året jämfört med portföljens historiska avkastning. Som resultat av inlösen minskade följaktligen räntenettot på värdepappersmarknadsprogrammet (SMP) till 384 miljoner euro (2017: 447 miljoner euro). ECB:s ränteintäkter på SMP-innehav av grekiska statsobligationer uppgick till 127 miljoner euro (2017: 154 miljoner euro).

Realiserade förluster från finansiella transaktioner uppgick till 77 miljoner (2017: realiserade vinster 161 miljoner euro), beroende på realiserade prisförluster på värdepapper i US-dollarportföljen.

Nedskrivningar uppgick till 69 miljoner euro (2017: 105 miljoner euro), huvudsakligen som resultat av minskat marknadsvärde på en rad värdepapper i US-dollarportföljen samtidigt som avkastningen på motsvarande tillgångar steg.

Värdeminskningstester görs på ECB:s värdepappersportföljer som innehas i penningpolitiska syften. Dessa portföljer värderas till upplupet anskaffningsvärde (med hänsyn tagen till värdeminskning). Inga förluster har bokförts för dessa portföljer baserat på resultaten av dessa tester.

Avgifter från enheter under tillsyn uppgick till 518 miljoner euro (2017: 437 miljoner euro). Dessa avgifter tas ut för att täcka de kostnader som ECB har haft för sina tillsynsuppgifter. Ökningen 2018 hänför sig huvudsakligen till samlade bedömningar och EBA:s stresstester.

Totala personalkostnader minskade till 515 miljoner euro (2017: 535 miljoner euro) beroende på en icke återkommande avgift 2017 avseende förmåner efter avslutad tjänstgöring, andra långfristiga förmåner och förmåner vid upphörande av tjänstgöring för ECB-personal. Övriga administrativa kostnader ökade till 599 miljoner euro (2017: 539 miljoner euro) främst på grund av högre utgifter för ECB:s tillsynsuppgifter.

ECB:s nettovinst fördelas till de nationella centralbankerna i euroområdet. ECB-rådet beslutade att göra en interimistisk vinstfördelning på 1 191 miljoner euro till de nationella centralbankerna i euroområdet den 31 januari 2019. Vid gårdagens sammanträde beslutade ECB-rådet att fördela återstoden av vinsten, 384 miljoner euro, den 22 februari 2019.

Storleken på ECB:s balansräkning ökade med 8 procent till 447 miljarder euro (2017: 414 miljarder euro). Ökningen berodde främst på köp av värdepapper inom APP.

Fortsatta köp av värdepapper inom APP ledde till en ökning i Eurosystemets konsoliderade balansräkning, som ökade med 5 procent till 4 702 miljarder euro (2017: 4 468 miljarder euro). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften ökade med 265 miljarder euro till 2 651 miljarder euro (2017: 2 386 miljarder euro). Innehaven inom APP ökade med 284 miljarder till 2 570 miljarder euro medan värdepapper i de två första programmen för köp av säkerställda obligationer och SMP minskade med 2 miljarder euro respektive 16 miljarder euro beroende på inlösen.

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn +49 69 1344 7316.

Anm.:

  1. Mer information om ECB:s och Eurosystemets redovisningsprinciper och ECB:s årsbokslut hittas på ECB:s webbplats under Redovisning och rapportering och Årsbokslut.
  2. Eurosystemets innehav i SMP: I tabellen nedan visas de utestående beloppen per utgivande land för Eurosystemets innehav i SMP per den 31 december 2018.

Eurosystemets totala innehav i SMP per utgivningsland den 31 december 2018.

Utgivningsland

Nominellt belopp

(miljarder euro)

Bokfört värde[1]

(miljarder euro)

Återstående genomsnittlig löptid

(år)

Irland

5,8

5,7

1,7

Grekland

8,3

7,8

2,1

Spanien

14,2

14,2

1,7

Italien

40,7

40,2

1,5

Portugal

5,3

5,3

1,6

Totalt[2]

74,3

73,1

1,7

[1] Innehav i SMP värderas till upplupet anskaffningsvärde.

[2] Totalsummorna i tabellerna kan avvika från de delsummorna på grund av avrundning.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media