Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Účetní výkazy ECB za rok 2018

21. února 2019

  • Zisk ECB vzrostl v roce 2018 o 0,3 mld. EUR na 1,6 mld. EUR (1,3 mld. EUR v roce 2017) a je v plném rozsahu rozdělen mezi národní centrální banky.
  • Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky: 1,2 mld. EUR (1,1 mld. EUR v roce 2017).
  • Bilanční suma ECB vzrostla na 447 mld. EUR (414 mld. EUR v roce 2017).

Podle auditovaných účetních výkazů Evropské centrální banky (ECB) pro rok 2018 vzrostl zisk za rok o 301 mil. EUR na 1 575 mil. EUR, a to především v důsledku vyššího čistého úrokového výnosu portfolia v amerických dolarech a portfolia v rámci programu nákupu aktiv (APP).

Čistý úrokový výnos dosáhl v roce 2018 úrovně 2 277 mil. EUR (1 812 mil. EUR v roce 2017). Čistý úrokový výnos z devizových rezerv vzrostl na 862 mil. EUR (534 mil. EUR v roce 2017) v důsledku vyššího úrokového výnosu z portfolia v amerických dolarech. Čistý úrokový výnos z APP vzrostl o 245 mil. EUR na 820 mil. EUR v důsledku pokračování nákupů cenných papírů v rámci tohoto programu a vyššího výnosu z cenných papírů nabytých během účetního roku ve srovnání s historickým výnosem portfolia. Naopak v důsledku splácení poklesl čistý úrokový výnos programu pro trhy s cennými papíry (SMP) na 384 mil. EUR (447 mil. EUR v roce 2017). Úrokový výnos ECB ze státních dluhopisů řecké vlády držených ECB v rámci SMP dosáhl 127 mil. EUR (154 mil. EUR v roce 2017).

Realizované ztráty z finančních operací činily 77 mil. EUR (v roce 2017 byl zaznamenán realizovaný zisk 161 mil. EUR), a to v důsledku realizovaných ztrát z přecenění portfolia v amerických dolarech.

Snížení hodnoty dosáhlo 69 mil. EUR (105 mil. EUR v roce 2017) především v důsledku poklesu tržní hodnoty řady cenných papírů držených v portfoliu v amerických dolarech, přičemž odpovídající výnosy rostly.

Testy na snížení hodnoty se provádějí u cenných papírů držených ECB v jejích měnověpolitických portfoliích, které jsou oceňovány zůstatkovou hodnotou s uvážením snížení hodnoty. Na základě výsledků uvedených testů nebyly u těchto portfolií vykázány žádné ztráty ze snížení hodnoty.

Poplatky účtované dohlíženým subjektům dosáhly 518 mil. EUR (437 mil. EUR v roce 2017). Tyto poplatky jsou účtovány k pokrytí nákladů ECB vzniklých v souvislosti s jejími úkoly v oblasti dohledu. Nárůst v roce 2018 se v převážné míře vztahuje na činnosti související s komplexním hodnocením a prováděním zátěžových testů EBA.

Celkové osobní náklady se snížily na 515 mil. EUR (535 mil. EUR v roce 2017) v důsledku jednorázových nákladů souvisejících s požitky po skončení pracovního poměru, dalšími dlouhodobými požitky a s požitky při ukončení pracovního poměru zaměstnanců ECB. Ostatní správní náklady vzrostly na 599 mil. EUR (539 mil. EUR v roce 2017), a to především v důsledku růstu nákladů souvisejících s úkoly ECB v oblasti dohledu.

Čistý zisk ECB je rozdělen mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Rada guvernérů rozhodla provést k 31. lednu 2019 prozatímní rozdělení zisku ve výši 1 191 mil. EUR mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Na včerejším zasedání rozhodla Rada guvernérů rozdělit 22. února 2019 zbytek zisku ve výši 384 mil. EUR.

Celkový objem rozvahy ECB vzrostl o 8 % na 447 mld. EUR (414 mld. EUR v roce 2017). Tento nárůst byl především důsledkem cenných papírů nakoupených v rámci APP.

Pokračující nákupy cenných papírů v rámci APP vedly k růstu konsolidované rozvahy Eurosystému, a to o 5 % na 4 702 mld. EUR (4 468 mld. EUR v roce 2017). Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, vzrostl o 265 mld. EUR na 2 651 mld. EUR (2 386 mld. EUR v roce 2017). Aktiva v rámci APP vzrostla o 284 mld. EUR na 2 570 mld. EUR, přičemž cenné papíry držené v rámci prvních dvou programů nákupů krytých dluhopisů a SMP poklesly v důsledku splácení o 2 mld. EUR, resp. 16 mld. EUR.

Médiím poskytne informace William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky:

  1. Další podrobnosti o opatřeních v  oblasti finančního výkaznictví a účetnictví ECB a Eurosystému a o roční účetní závěrce ECB jsou k dispozici na internetových stránkách ECB v části Účetnictví a výkaznictví a v části Annual accounts.
  2. Cenné papíry Eurosystému držené v rámci SMP: Tabulka níže uvádí členění nevypořádaných částek vyplývajících z cenných papírů v držení Eurosystému v rámci SMP podle země emitenta k 31. prosinci 2018.

Cenné papíry Eurosystému celkem držené v rámci SMP podle země emitenta k 31. prosinci 2018

Země emitenta

Jmenovitá hodnota

(mld. EUR)

Účetní hodnota[1]

(mld. EUR)

Průměrná zbývající splatnost

(roky)

Irsko

5,8

5,7

1,7

Řecko

8,3

7,8

2,1

Španělsko

14,2

14,2

1,7

Itálie

40,7

40,2

1,5

Portugalsko

5,3

5,3

1,6

Celkem[2]

74,3

73,1

1,7

[1] Cenné papíry držené v rámci SMP v zůstatkové hodnotě.

[2] V důsledku zaokrouhlování nemusí součty přesně souhlasit.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média