European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
 • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Financijski izvještaji ESB-a za 2018.

21. veljače 2019.

 • Dobit ESB-a povećala se u 2018. za 0,3 mlrd. EUR na 1,6 mlrd. EUR (2017.: 1,3 mlrd. EUR) i u cijelosti je podijeljena nacionalnim središnjim bankama.
 • Neto kamatni prihodi od vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike iznosili su 1,2 mlrd. EUR (2017.: 1,1 mlrd. EUR).
 • Bilanca ESB-a povećala se na 447 mlrd. EUR (2017.: 414 mlrd. EUR).

Revidirani financijski izvještaji Europske središnje banke (ESB) za 2018. pokazuju da se dobit za godinu povećala za 301 mil. EUR na 1.575 mil. EUR, uglavnom zbog većih neto kamatnih prihoda od portfelja u američkim dolarima te od portfelja programa kupnje vrijednosnih papira.

Neto kamatni prihodi iznosili su ukupno 2.277 mil. EUR u 2018. (2017.: 1.812 mil. EUR). Neto kamatni prihodi od deviznih pričuva povećali su se na 862 mil. EUR (2017.: 534 mil. EUR) zbog većih kamatnih prihoda od portfelja u američkim dolarima. Neto kamatni prihodi od programa kupnje vrijednosnih papira povećali su se za 245 mil. EUR na 820 mil. EUR zbog daljnjih kupnji vrijednosnih papira u sklopu tog programa i zbog porasta prinosa na vrijednosne papire stečene tijekom godine u odnosu na povijesni prinos tog portfelja. Nasuprot tomu, neto kamatni prihodi od programa za tržišta vrijednosnih papira smanjili su se zbog otkupa na 384 mil. EUR (2017.: 447 mil. EUR). Kamatni prihodi ESB-a od držanja grčkih državnih obveznica u sklopu programa za tržišta vrijednosnih papira iznosili su 127 mil. EUR (2017.: 154 mil. EUR).

Realizirani gubitci od financijskih operacija iznosili su 77 mil. EUR (2017. realizirani dobitci iznosili su 161 mil. EUR) zbog realiziranih gubitaka od razlika u cijeni u portfelju u američkim dolarima.

Umanjenja su iznosila 69 mil. EUR (2017.: 105 mil. EUR) uglavnom zbog smanjenja tržišne vrijednosti više vrijednosnih papira koji se drže u portfelju u američkim dolarima istodobno s povećanjem odgovarajućih prinosa.

Provjere umanjenja vrijednosti provode se za vrijednosne papire koje ESB drži u portfeljima za potrebe monetarne politike, koji se vrednuju po amortiziranom trošku koji podliježe umanjenju. Prema rezultatima tih provjera za te portfelje nisu zabilježeni gubitci od umanjenja vrijednosti.

Naknade naplaćene nadziranim subjektima iznosile su 518 mil. EUR (2017.: 437 mil. EUR). Te se naknade ubiru kako bi se nadoknadili troškovi ESB-a povezani s provedbom nadzornih zadaća. Povećanje u 2018. odnosi se u prvom redu na aktivnosti povezane sa sveobuhvatnim procjenama i EBA‑inim testiranjem na stres.

Ukupni troškovi za zaposlenike smanjili su se na 515 mil. EUR (2017.: 535 mil. EUR) zbog jednokratnog troška u 2017. povezanog s primanjima nakon prestanka zaposlenja, ostalim dugoročnim primanjima i otpremninama zaposlenika ESB-a. Ostali administrativni troškovi povećali su se na 599 mil. EUR (2017.: 539 mil. EUR), uglavnom zbog porasta troškova povezanih s nadzornim zadaćama ESB-a.

Neto dobit ESB-a dijeli se nacionalnim središnjim bankama europodručja. Upravno vijeće odlučilo je izvršiti privremenu raspodjelu dobiti u iznosu od 1.191 mil. EUR nacionalnim središnjim bankama europodručja 31. siječnja 2019. Na jučerašnjem sastanku Upravno vijeće odlučilo je podijeliti ostatak dobiti u iznosu od 384 mil. EUR 22. veljače 2019.

Ukupna bilanca ESB-a povećala se za 8 % na 447 mlrd. EUR (2017.: 414 mlrd. EUR). Do povećanja došlo je uglavnom zbog vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira.

Daljnje kupnje vrijednosnih papira u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira prouzročile su povećanje konsolidirane bilance Eurosustava, koja je porasla za 5 % na 4.702 mlrd. EUR (2017.: 4.468 mlrd. EUR). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike povećala su se za 265 mlrd. EUR na 2.651 mlrd. EUR (2017.: 2.386 mlrd. EUR). Držanja u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira povećala su se za 284 mlrd. EUR na 2.570 mlrd. EUR. Zbog otkupa su se vrijednosni papiri koji se drže u sklopu prvih dvaju programa kupnje pokrivenih obveznica smanjili za 2 mlrd. EUR, a vrijednosni papiri koji se drže u sklopu programa za tržišta vrijednosnih papira za 16 mlrd. EUR.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Williamu Lelieveldtu, tel. +49 69 1344 7316.

Napomene:

 1. Dodatne informacije o politikama ESB-a i Eurosustava glede računovodstva i financijskog izvještavanja te o godišnjim financijskim izvještajima ESB-a mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a u odjeljcima

  Accounting and reporting

  i

  Annual accounts

  , koji su dostupni samo na engleskom jeziku.

 2. Držanja Eurosustava u sklopu programa za tržišta vrijednosnih papira: Slijedi tablica s prikazom raščlambe držanja Eurosustava u sklopu programa za tržišta vrijednosnih papira prema državi izdavateljici na dan 31. prosinca 2018.

Ukupna držanja Eurosustava u sklopu programa za tržišta vrijednosnih papira prema državi izdavateljicina dan 31. prosinca 2018.

Država izdavateljica

Nominalni iznos

(mlrd. EUR)

Knjigovodstvena vrijednost[1]

(mlrd. EUR)

Prosjek preostalog roka do dospijeća

(godine)

Irska

5,8

5,7

1,7

Grčka

8,3

7,8

2,1

Španjolska

14,2

14,2

1,7

Italija

40,7

40,2

1,5

Portugal

5,3

5,3

1,6

Ukupno[2]

74,3

73,1

1,7

[1] Držanja u sklopu programa za tržišta vrijednosnih papira vrednuju se po amortiziranom trošku.

[2] Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije