Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB 2018. gada finanšu pārskati

2019. gada 21. februārī

  • ECB peļņa 2018. gadā pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 1.6 mljrd. euro; 2017. gadā – 1.3 mljrd. euro) un pilnībā sadalīta nacionālajām centrālajām bankām.
  • Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru tīrie procentu ienākumi – 1.2 mljrd. euro (2017. gadā – 1.1 mljrd. euro).
  • ECB bilances apjoms palielinājās līdz 447 mljrd. euro (2017. gadā – 414 mljrd. euro).

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) revidētajiem 2018. gada finanšu pārskatiem gada peļņa pieauga par 301 milj. euro (līdz 1 575 milj. euro), un tas galvenokārt skaidrojams ar lielākiem ASV dolāru portfeļa un aktīvu iegādes programmas (AIP) portfeļa tīrajiem procentu ienākumiem.

2018. gadā tīrie procentu ienākumi bija 2 277 milj. euro (2017. gadā – 1 812 milj. euro). Ārējo rezervju aktīvu tīrie procentu ienākumi palielinājās līdz 862 milj. euro (2017. gadā – 534 milj. euro) sakarā ar lielākiem ASV dolāru portfeļa procentu ienākumiem. Tīrie procentu ienākumi no AIP pieauga par 245 milj. euro (līdz 820 milj. euro) sakarā ar turpmāku vērtspapīru iegādi šīs programmas ietvaros un augstākām gada laikā iegādāto vērtspapīru ienesīguma likmēm salīdzinājumā ar portfeļa vēsturisko ienākumu likmi. Savukārt "Vērtspapīru tirgu programmas" (VTP) tīrie procentu ienākumi vērtspapīru dzēšanas rezultātā samazinājās līdz 384 milj. euro (2017. gadā – 447 milj. euro). ECB VTP ietvaros turēto Grieķijas valdības obligāciju procentu ienākumi bija 127 milj. euro (2017. gadā – 154 milj. euro).

Realizētie zaudējumi no finanšu operācijām bija 77 milj. euro (2017. gadā realizētie guvumi – 161 milj. euro) sakarā ar ASV dolāru portfeļa realizēto zaudējumu no cenām.

Norakstītās vērtības apjoms bija 69 milj. euro (2017. gadā – 105 milj. euro). To galvenokārt noteica vairāku ASV dolāru portfelī turēto vērtspapīru tirgus vērtības kritums, vienlaikus pieaugot attiecīgajām ienesīguma likmēm.

ECB monetārās politikas portfeļos turētajiem vērtspapīriem, ko novērtē saskaņā ar amortizētajām izmaksām (ņemot vērā vērtības samazināšanos), tiek veikti vērtības samazināšanās testi. Pamatojoties uz šo testu rezultātiem, zaudējumi no vērtības samazināšanās šiem portfeļiem netika atzīti.

No uzraudzītajām iestādēm iekasēto maksu apjoms bija 518 milj. euro (2017. gadā – 437 milj. euro). Šīs maksas iekasē, lai atgūtu ECB izmaksas, kas radušās saistībā ar tās uzraudzības uzdevumu izpildi. Pieaugums 2018. gadā galvenokārt saistīts ar visaptverošo novērtējumu un EBI stresa testu veikšanu.

Kopējās personāla izmaksas samazinājās līdz 515 milj. euro (2017. gadā – 535 milj. euro), un to galvenokārt noteica vienreizēja maksa 2017. gadā saistībā ar ECB personāla pēcnodarbinātības pabalstiem, citiem ilgtermiņa pabalstiem un darba attiecību pārtraukšanas pabalstiem. Pārējie administratīvie izdevumi pieauga līdz 599 milj. euro (2017. gadā – 539 milj. euro), galvenokārt palielinoties ar ECB uzraudzības uzdevumiem saistītajiem izdevumiem.

ECB tīrā peļņa tiek sadalīta euro zonas nacionālajām centrālajām bankām (NCB). Padome nolēma 2019. gada 31. janvārī veikt starpperioda peļņas sadali euro zonas valstu NCB 1 191 milj. euro apjomā. Vakar notikušajā sanāksmē Padome nolēma 2019. gada 22. februārī sadalīt atlikušo peļņas daļu (384 milj. euro).

ECB bilances kopējais apjoms pieauga par 8% (līdz 447 mljrd. euro; 2017. gadā – 414 mljrd. euro). Šo pieaugumu galvenokārt noteica vērtspapīru iegādes AIP ietvaros.

AIP ietvaros veiktās turpmākās vērtspapīru iegādes noteica Eurosistēmas konsolidētās bilances pieaugumu (par 5%; līdz 4 702 mljrd. euro; 2017. gadā – 4 468 mljrd. euro). Eurosistēmas monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru apjoms palielinājās par 265 mljrd. euro (līdz 2 651 mljrd. euro; 2017. gadā – 2 386 mljrd. euro). AIP turējumu apjoms pieauga par 284 mljrd. euro (līdz 2 570 mljrd. euro), bet sakarā ar vērtspapīru dzēšanu divu pirmo "Nodrošināto obligāciju iegādes programmu" un VTP ietvaros turēto vērtspapīru apjoms samazinājās attiecīgi par 2 mljrd. euro un 16 mljrd. euro.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Viljama Lelivelta (William Lelieveldt; tālr. +49 69 1344 7316).

Skaidrojumi

  1. Sīkāka informācija par ECB un Eurosistēmas finanšu grāmatvedības un pārskatu sniegšanas politiku un par ECB finanšu pārskatiem pieejama ECB interneta vietnē attiecīgi Grāmatvedības uzskaites un pārskatu sniegšanas un ECB finanšu pārskatu sadaļā.
  2. Eurosistēmas VTP turējumi. Tabulā sniegts Eurosistēmas VTP turējumu atlikums 2018. gada 31. decembrī emitentvalstu dalījumā.

Eurosistēmas VTP turējumu kopējais atlikums 2018. gada 31. decembrī

Emitentvalsts

Nominālvērtība

(mljrd. euro)

Uzskaites vērtība[1]

(mljrd. euro)

Vidējais atlikušais termiņš

(gados)

Īrija

5.8

5.7

1.7

Grieķija

8.3

7.8

2.1

Spānija

14.2

14.2

1.7

Itālija

40.7

40.2

1.5

Portugāle

5.3

5.3

1.6

Kopā[2]

74.3

73.1

1.7

[1] VTP turējumi novērtēti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

[2] Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem