Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Финансов отчет на ЕЦБ за 2017 г.

22 февруари 2018 г.
  • През 2017 г. печалбата на ЕЦБ е нараснала с 0,1 млрд. евро до 1,3 млрд. евро (спрямо 1,2 млрд. евро през 2016 г.) и е разпределена изцяло между националните централни банки.
  • Нетни приходи от лихви по ценни книжа, държани за целите на паричната политика: 1,1 млрд. евро (спрямо 1,0 млрд. евро през 2016 г.)
  • Балансът на ЕЦБ се увеличи до 414 млрд. евро (спрямо 349 млрд. евро през 2016 г.).

Одитираният финансов отчет на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2017 г. показва, че нетната печалба е нараснала с 82 млн. евро до 1275 млн. евро, главно в резултат от по-високия нетен доход от лихви по портфейла в щатски долари и портфейла по програмата за закупуване на активи.

През 2017 г. нетният доход от лихви е в размер на 1812 млн. евро (спрямо 1648 млн. евро през 2016 г.). Нетният доход от лихви по чуждестранните резервни активи нарасна до 534 млн. евро (спрямо 370 млн. евро през 2016 г.) поради по-високите приходи от лихви по портфейла в щатски долари. Нетният доход от лихви, произтичащ от програмата за закупуване на активи, се увеличи със 140 млн. евро до 575 млн. евро в резултат от продължаващите покупки на ценни книжа по тази програма. В противовес на това, в резултат от изплащания нетният доход от лихви по програмата за пазарите на ценни книжа намаля до 447 млн. евро (спрямо 520 млн. евро през 2016 г.). Нетният доход на ЕЦБ от лихви по наличностите от гръцки държавни облигации, придобити по програмата за пазарите на ценни книжа, възлиза на 154 млн. евро (спрямо 185 млн. евро през 2016 г.).

Реализираните печалби от финансови операции намаляха до 161 млн. евро (спрямо 225 млн. евро през 2016 г.). Спадът в нетните реализирани печалби се дължи главно на по-ниската ценова печалба по ценните книжа в щатски долари.

Намаленията на стойността бяха в размер на 105 млн. евро (спрямо 148 млн. евро през 2016 г.), предимно в резултат от спада в пазарната стойност на редица ценни книжа, държани в портфейла в щатски долари, успоредно с увеличението на съответната доходност.

Провеждат се тестове за обезценка на ценните книжа, държани от ЕЦБ в портфейлите по паричната политика, които се оценяват по амортизирана стойност (подлежаща на обезценка). Въз основа на резултатите от тези тестове не са отчетени загуби от обезценка по тези портфейли.

Таксите, начислени на поднадзорните лица, са в размер на 437 млн. евро (спрямо 382 млн. евро през 2016 г.). Тези такси се начисляват с цел да се възстановят разходите на ЕЦБ по изпълнението на нейните надзорни задачи. Увеличението през 2017 г. е свързано основно с работата по целевия преглед на вътрешните модели и с увеличението на броя на служителите на ЕЦБ, които работят в банковия надзор.

Общите разходи за персонала и другите административни разходи отбелязаха увеличение съответно до 535 млн. евро (спрямо 467 млн. евро през 2016 г.) и 539 млн. евро (спрямо 487 млн. евро през 2016 г.), главно в резултат от нарастването на разходите във връзка с надзорните задачи на ЕЦБ.

Нетната печалба на ЕЦБ се разпределя на националните централни банки от еврозоната (НЦБ). Управителният съвет взе решение да извърши междинно разпределение на печалбата на стойност 988 млн. евро между НЦБ от еврозоната на 31 януари 2018 г. На вчерашното си заседание Управителният съвет взе решение да разпредели остатъка от печалбата в размер на 287 млн. евро на 23 февруари 2018 г.

Общият размер на баланса на ЕЦБ се увеличава с 19% до 414 млрд. евро (спрямо 349 млрд. евро през 2016 г.). Увеличението се дължи почти изключително на ценните книжа, придобити по програмата за закупуване на активи.

Продължаващите покупки на ценни книжа по програмата за закупуване на активи водят до разрастване на консолидирания баланс на Евросистемата, който се увеличи с 22% до 4472 млрд. евро (спрямо 3661 млрд. евро през 2016 г.). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, се увеличиха със 732 млрд. евро до 2386 млрд. евро (спрямо 1654 млрд. евро през 2016 г.). Наличностите по програмата за закупуване на активи се увеличиха със 754 млрд. евро до 2286 млрд.евро, а ценните книжа, държани по първите две програми за закупуване на обезпечени облигации и програмата за пазарите на ценни книжа, намаляха съответно с 9 млрд. евро и 13 млрд. евро в резултат от изплащания.

Медиите могат да се обръщат за информация към Щефан Рукамп на телефон: +49 69 1344 5057.

Забележки:

  1. Счетоводна политика на ЕЦБ и Евросистемата: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ). Тя е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. Макар че като цяло се основава на международно възприетата счетоводна практика, политиката е разработена нарочно с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Особено внимание е отделено на принципа на благоразумие поради големите валутни експозиции на повечето централни банки от Евросистемата. Този подход, основан на благоразумието, се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби за целите на признаване на доход, както и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят в сметките за преоценка. Нереализираните загуби, надвишаващи съответните салда по сметките за преоценка, се третират като разходи в края на годината. Загубите от обезценка се включват в отчета за приходите и разходите в тяхната цялост. От всички НЦБ от еврозоната се изисква да спазват тази политика при отчитане на извършваните от тях операции като част от Евросистемата. Те се включват в седмичните консолидирани финансови отчети и в консолидирания годишен баланс на Евросистемата. Освен това при изготвянето на собствените си годишни финансови отчети те прилагат като цяло една и съща политика с ЕЦБ.
  2. Ценните книжа, държани понастоящем за целите на паричната политика, се отчитат по амортизирана стойност, подлежаща на обезценка.
  3. Търгуемите ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика, се подлагат на преоценка по пазарни цени.
  4. Златото и всички други балансови и задбалансови активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се превръщат в евро по обменния курс в края на годината.
  5. Разпределяне на печалбите/загубите: Съгласно член 33 от Устава на ЕСЦБ размер, който не може да превишава 20% от нетната печалба за която и да е година, може да се прехвърли в общия резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100% от капитала на ЕЦБ. Останалата нетна печалба се разпределя между НЦБ от еврозоната, пропорционално на размера на внесените от тях дялове.
  6. В случай на претърпяна от ЕЦБ загуба недостигът може да се компенсира от а) общите провизии за риск и общия резервен фонд на ЕЦБ; и б) паричния доход за съответната финансова година след решение на Управителния съвет. И накрая, остатъчната нетна загуба, ако има такава, може да се отчете в баланса като пренесена напред загуба и да се компенсира от нетни приходи, получени през следващите години.
  7. Наличности на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа: В таблицата по-долу е представена разбивката по емитент на салдата по наличностите на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа към 31 декември 2017 г.

Общо наличности на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа по държава на емитента към 31 декември 2017 г.

Държава на емитента

Номинална стойност

(млрд. евро)

Балансова стойност[1]

(млрд. евро)

Среден остатъчен матуритет

(години)

Ирландия

7,3

7,2

2,3

Гърция

9,5

8,9

2,8

Испания

17,3

17,3

2,3

Италия

49,5

48,7

2,2

Португалия

7,3

7,1

2,0

Всичко[2]

91,0

89,1

2,3

[1] Наличностите по програмата за пазарите на ценни книжа се оценяват по амортизирана стойност.

[2] В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите