European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB 2017. gada finanšu pārskati

2018. gada 22. februārī
  • ECB peļņa 2017. gadā pieaugusi par 0.1 mljrd. euro (līdz 1.3 mljrd. euro; 2016. gadā – 1.2 mljrd. euro) un pilnībā sadalīta nacionālajām centrālajām bankām.
  • Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru tīrie procentu ienākumi – 1.1 mljrd. euro (2016. gadā – 1.0 mljrd. euro).
  • ECB bilances apjoms palielinājās līdz 414 mljrd. euro (2016. gadā – 349 mljrd. euro).

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) revidētajiem 2017. gada finanšu pārskatiem tīrā peļņa pieauga par 82 milj. euro (līdz 1 275 milj. euro), un to galvenokārt noteica lielāki ASV dolāru portfeļa un aktīvu iegādes programmas (AIP) portfeļa tīrie procentu ienākumi.

2017. gadā tīrie procentu ienākumi bija 1 812 milj. euro (2016. gadā – 1 648 milj. euro). Ārējo rezervju aktīvu tīrie procentu ienākumi palielinājās līdz 534 milj. euro (2016. gadā – 370 milj. euro) sakarā ar lielākiem ASV dolāru portfeļa procentu ienākumiem. AIP tīrie procentu ienākumi pieauga par 140 milj. euro (līdz 575 milj. euro), un to noteica turpmāka vērtspapīru iegāde šīs programmas ietvaros. Savukārt "Vērtspapīru tirgu programmas" (VTP) tīrie procentu ienākumi vērtspapīru dzēšanas rezultātā samazinājās līdz 447 milj. euro (2016. gadā – 520 milj. euro). ECB VTP ietvaros iegādāto Grieķijas valdības obligāciju turējumu procentu ienākumi bija 154 milj. euro (2016. gadā – 185 milj. euro).

Realizētie guvumi no finanšu operācijām saruka līdz 161 milj. euro (2016. gadā – 225 milj. euro). Neto realizēto guvumu samazināšanās galvenokārt skaidrojama ar guvumu no ASV dolāru portfelī turēto vērtspapīru cenām sarukumu.

Norakstītās vērtības apjoms bija 105 milj. euro (2016. gadā – 148 milj. euro). To galvenokārt noteica vairāku ASV dolāru portfelī turēto vērtspapīru tirgus vērtības kritums, vienlaikus pieaugot attiecīgajām ienesīguma likmēm.

ECB monetārās politikas portfeļos turētajiem vērtspapīriem, ko novērtē saskaņā ar amortizētajām izmaksām (ņemot vērā vērtības samazināšanos), tiek veikti vērtības samazināšanās testi. Pamatojoties uz šo testu rezultātiem, zaudējumi no vērtības samazināšanās šiem portfeļiem netika atzīti.

No uzraudzītajām iestādēm iekasētas maksas 437 milj. euro apjomā (2016. gadā – 382 milj. euro). Šīs maksas iekasē, lai atgūtu ECB izmaksas, kas radušās saistībā ar tās uzraudzības uzdevumu izpildi. Pieaugums 2017. gadā galvenokārt saistīts ar veikto iekšējo modeļu mērķpārbaudi (IMM) un banku uzraudzības jomā strādājošo ECB darbinieku skaita palielināšanos.

Kopējās personāla izmaksas un pārējie administratīvie izdevumi pieauga attiecīgi līdz 535 milj. euro (2016. gadā – 467 milj. euro) un 539 milj. euro (2016. gadā – 487 milj. euro), galvenokārt palielinoties ar ECB uzraudzības uzdevumiem saistītajiem izdevumiem.

ECB tīrā peļņa tiek sadalīta euro zonas nacionālajām centrālajām bankām (NCB). Padome nolēma 2018. gada 31. janvārī veikt starpperioda peļņas sadali euro zonas valstu NCB 988 milj. euro apjomā. Vakar notikušajā sanāksmē Padome nolēma 2018. gada 23. februārī sadalīt atlikušo peļņu (287 milj. euro).

ECB bilances kopējais apjoms palielinājās par 19% (līdz 414 mljrd. euro; 2016. gadā – 349 mljrd. euro). Šo pieaugumu noteica gandrīz tikai AIP ietvaros veiktās vērtspapīru iegādes.

AIP ietvaros veiktās turpmākās vērtspapīru iegādes noteica Eurosistēmas konsolidētās bilances pieaugumu par 22% (līdz 4 472 mljrd. euro; 2016. gadā – 3 661 mljrd. euro). Eurosistēmas monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru apjoms palielinājās par 732 mljrd. euro (līdz 2 386 mljrd. euro; 2016. gadā – 1 654 mljrd. euro). AIP turējumu apjoms pieauga par 754 mljrd. euro (līdz 2 286 mljrd. euro), bet sakarā ar vērtspapīru dzēšanu divu pirmo "Nodrošināto obligāciju iegādes programmu" un VTP ietvaros turēto vērtspapīru apjoms samazinājās attiecīgi par 9 mljrd. euro un 13 mljrd. euro.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Stefana Rūkampa (Stefan Ruhkamp; tālr. +49 69 1344 5057).

Skaidrojumi

  1. ECB un Eurosistēmas grāmatvedības politika. Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (ECBS Statūti) 26.4. pantu Padome Eurosistēmai, t.sk. ECB, noteikusi vienotu grāmatvedības politiku, un tā publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". Lai gan kopumā tās pamatā ir starptautiski pieņemtā grāmatvedības prakse, šī politika izstrādāta, īpaši ņemot vērā Eurosistēmas centrālo banku unikālos apstākļus. Sevišķa uzmanība pievērsta piesardzības principam, ņemot vērā nozīmīgo valūtas risku, kam pakļauta lielākā daļa Eurosistēmas centrālo banku. Šāda piesardzīga pieeja īpaši attiecas uz nerealizēto guvumu un nerealizēto zaudējumu atšķirīgo uzskaiti, atzīstot ienākumus, kā arī uz aizliegumu savstarpēji ieskaitīt viena aktīva nerealizētos zaudējumus un cita aktīva nerealizētos guvumus. Nerealizētie guvumi pārvesti pārvērtēšanas kontos. Nerealizētie zaudējumi, kas pārsniedz atbilstošos pārvērtēšanas konta atlikumus, gada beigās uzrādīti kā izdevumi. Zaudējumi no vērtības samazināšanās pilnībā uzrādīti peļņas un zaudējumu aprēķinā. Visām euro zonas valstu NCB kā Eurosistēmas daļai jāievēro šī politika, sniedzot darbības pārskatus, kas tiek iekļauti Eurosistēmas nedēļas konsolidētajos finanšu pārskatos un gada konsolidētajā bilancē. Turklāt, sagatavojot savus gada finanšu pārskatus, tās piemēro pamatā tādu pašu politiku kā ECB.
  2. Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām (ņemot vērā vērtības samazināšanos).
  3. Tirgojamie vērtspapīri (neietverot vērtspapīrus, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem) pārvērtēti atbilstoši tirgus cenai.
  4. Zelts un visi pārējie bilances un ārpusbilances aktīvi un saistības ārvalstu valūtā izteikti euro saskaņā ar kursu gada beigās.
  5. Peļņas vai zaudējumu sadale. Saskaņā ar ECBS Statūtu 33. pantu līdz 20% no jebkura gada tīrās peļņas var pārskaitīt vispārējo rezervju fondā, kas nepārsniedz 100% no ECB kapitāla. Pārējā tīrā peļņa jāsadala euro zonas NCB proporcionāli to apmaksātajām daļām.
  6. Ja ECB radušies zaudējumi, tos saskaņā ar Padomes lēmumu var kompensēt no a) ECB uzkrājuma vispārējiem riskiem un vispārējo rezervju fonda un b) no attiecīgā finanšu gada monetārajiem ienākumiem. Visbeidzot, visus atlikušos tīros zaudējumus var uzskaitīt bilancē kā pārnestos zaudējumus un kompensēt no nākamajā gadā vai nākamajos gados saņemtajiem tīrajiem ienākumiem.
  7. Eurosistēmas VTP turējumi. Tabulā sniegts Eurosistēmas VTP ietvaros iegādāto turējumu atlikums 2017. gada 31. decembrī emitentu dalījumā.

Eurosistēmas VTP turējumu kopējais atlikums 2017. gada 31. decembrī

Emitentvalsts

Nominālvērtība

(mljrd. euro)

Uzskaites vērtība1

(mljrd. euro)

Vidējais atlikušais termiņš

(gados)

Īrija

7.3

7.2

2.3

Grieķija

9.5

8.9

2.8

Spānija

17.3

17.3

2.3

Itālija

49.5

48.7

2.2

Portugāle

7.3

7.1

2.0

Kopā2

91.0

89.1

2.3

1 VTP turējumi novērtēti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

2 Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem