Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Sprawozdanie finansowe EBC za rok 2017

22 lutego 2018
  • Zysk EBC w 2017 roku wzrósł o 0,1 mld euro, do 1,3 mld euro (2016: 1,2 mld euro), i zostanie w całości rozdzielony między krajowe banki centralne.
  • Przychody odsetkowe netto z tytułu papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wyniosły 1,1 mld euro (2016: 1,0 mld euro).
  • Suma bilansowa EBC wzrosła do 414 mld euro (2016: 349 mld euro).

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za rok 2017, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje wzrost zysku netto o 82 mln euro, do 1275 mln euro, głównie z powodu wyższych przychodów odsetkowych netto z portfela dolarowego i portfela prowadzonego dla programu skupu aktywów (APP).

Wynik z tytułu odsetek w 2017 roku wyniósł 1812 mln euro (2016: 1648 mln euro). Przychody odsetkowe netto z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych wzrosły do 534 mln euro (2016: 370 mln euro) wskutek wyższych przychodów odsetkowych z portfela dolarowego. Przychody odsetkowe netto z programu APP wzrosły o 140 mln euro, do 575 mln euro, w wyniku dalszych zakupów papierów wartościowych w ramach tego programu. Natomiast przychody odsetkowe netto z programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (SMP) obniżyły się w wyniku wykupu papierów do 447 mln euro (2016: 520 mln euro). Przychody odsetkowe netto z greckich obligacji skarbowych nabytych przez EBC w programie SMP wyniosły 154 mln euro (2016: 185 mln euro).

Zrealizowane zyski z tytułu operacji finansowych obniżyły się do 161 mln euro (2016: 225 mln euro). Spadek ten wynikał głównie z niższych zrealizowanych zysków z tytułu zmian cen papierów wartościowych z portfela dolarowego.

Odpisy aktualizujące zmalały do 105 mln euro (2016: 148 mln euro), głównie w wyniku spadku wartości rynkowej części papierów wartościowych z portfela dolarowego przy jednoczesnym wzroście ich rentowności.

Papiery wartościowe z portfeli prowadzonych przez EBC na potrzeby polityki pieniężnej, wycenianych według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem utraty wartości, poddaje się testom na utratę wartości. Wyniki tych testów nie wykazały konieczności utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości.

Opłaty nałożone na nadzorowane podmioty wyniosły 437 mln euro (2016: 382 mln euro). Opłaty te EBC pobiera na pokrycie kosztów poniesionych w ramach wykonywania zadań nadzorczych. Ich wzrost w 2017 roku wynikał głównie z prac nad ukierunkowanym przeglądem modeli wewnętrznych (TRIM) oraz ze wzrostu liczby pracowników w pionie nadzoru bankowego EBC.

Łączne koszty osobowepozostałe koszty administracyjne wzrosły do – odpowiednio – 535 mln euro (2016: 467 mln euro) i 539 mln euro (2016: 487 mln euro), przede wszystkim wskutek wyższych kosztów związanych z zadaniami nadzorczymi EBC.

Zysk netto EBC jest dzielony między krajowe banki centralne ze strefy euro. Rada Prezesów podjęła decyzję, by 31 stycznia 2018 w ramach tymczasowego podziału zysku rozdzielić między krajowe banki centralne ze strefy euro kwotę 988 mln euro. Na wczorajszym posiedzeniu Rada zdecydowała, że pozostała część zysku w kwocie 287 mln euro zostanie rozdzielona 23 lutego 2018.

Suma bilansowa EBC zwiększyła się o 19%, do 414 mld euro (2016: 349 mld euro). Jej wzrost wynikał prawie wyłącznie z zakupów papierów wartościowych w ramach programu APP.

Dalsze zakupy w ramach tego programu doprowadziły do zwiększenia się skonsolidowanej sumy bilansowej Eurosystemu – wzrosła ona o 22%, do 4472 mld euro (2016: 3661 mld euro). Zasoby papierów wartościowych utrzymywanych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej zwiększyły się o 732 mld euro, do 2386 mld euro (2016: 1654 mld euro). Zasób papierów nabytych w programie APP wzrósł o 754 mld euro, do 2286 mld euro, zaś zasoby papierów z pierwszych dwóch programów skupu obligacji zabezpieczonych i programu SMP obniżyły się w wyniku wykupu do – odpowiednio – 9 mld euro i 13 mld euro.

Kontakt z mediami: Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Uwagi:

  1. Zasady rachunkowości EBC i Eurosystemu. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Choć zasady te opierają się ogólnie na międzynarodowej praktyce rachunkowości, uwzględniają także szczególne warunki działania banków centralnych z Eurosystemu. Szczególną wagę, ze względu na wysoki poziom ekspozycji walutowych w większości tych banków, przywiązuje się do zasady ostrożnej wyceny. Ostrożność dotyczy zwłaszcza odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat przy ujmowaniu dochodów, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych zysków z niezrealizowanymi stratami z tytułu różnych składników aktywów. Niezrealizowane zyski są przenoszone bezpośrednio na konto różnic z wyceny, zaś niezrealizowane straty powyżej salda różnic z wyceny na koniec roku ujmuje się w kosztach. Straty z tytułu utraty wartości są ujmowane w całości w rachunku zysków i strat. Wszystkie krajowe banki centralne ze strefy euro muszą przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu, które wchodzą do tygodniowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego bilansu rocznego Eurosystemu. Ponadto banki te stosują ogólnie te same zasady rachunkowości co EBC przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
  2. Papiery wartościowe utrzymywane obecnie na potrzeby polityki pieniężnej są wyceniane według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem utraty wartości.
  3. Rynkowe papiery wartościowe nieprzeznaczone na potrzeby polityki pieniężnej podlegają aktualizacji wyceny według cen rynkowych.
  4. Złoto oraz wszystkie pozostałe aktywa i pasywa w walutach obcych – zarówno bilansowe, jak i pozabilansowe – przelicza się na euro po kursie obowiązującym na koniec roku.
  5. Sposób podziału zysku lub pokrycia straty. Zgodnie z art. 33 Statutu ESBC maksymalnie 20% zysku netto EBC za dany rok może zostać przekazane na ogólny fundusz rezerwowy, przy czym całkowita wysokość tego funduszu nie może przekroczyć 100% kapitału EBC. Pozostały zysk netto jest dzielony między krajowe banki centralne ze strefy euro proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale.
  6. W wypadku poniesienia przez EBC straty deficyt może zostać pokryty z (a) rezerwy na ryzyko ogólne i ogólnego funduszu rezerwowego EBC lub (b) dochodów pieniężnych za dany rok obrotowy, zgodnie z decyzją Rady Prezesów. Ewentualna pozostała strata może być wykazana w bilansie jako strata niepokryta i zostać rozliczona w kolejnych latach z przychodami netto z dowolnego tytułu.
  7. Zasób papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu SMP. Poniższa tabela przedstawia salda papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu SMP na dzień 31 grudnia 2017 w podziale na emitentów.

Papiery wartościowe z programu SMP według kraju emisji na 31.12.2017 dla całego Eurosystemu

Kraj emisji

Wartość nominalna

(mld EUR)

Wartość księgowa[1]

(mld EUR)

Średni pozostały okres do wykupu

(w latach)

Irlandia

7,3

7,2

2,3

Grecja

9,5

8,9

2,8

Hiszpania

17,3

17,3

2,3

Włochy

49,5

48,7

2,2

Portugalia

7,3

7,1

2,0

Razem[2]

91,0

89,1

2,3

[1] Papiery nabyte w ramach programu SMP wycenia się według zamortyzowanego kosztu.

[2] Z powodu zaokrągleń kwoty mogą się nie sumować.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami