Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB:s årsredovisning för 2017

22 februari 2018
  • ECB:s vinst ökade med 0,1 miljard euro till 1,3 miljarder euro 2017 (2016: 1,2 miljarder euro) och delas ut till fullo till de nationella centralbankerna.
  • Nettoränteintäkter på värdepapper som innehas i penningpolitiska syften: 1,1 miljarder (2016: 1,0 miljarder)
  • ECB:s balansräkningsomslutning ökade till 414 miljarder euro (2016: 349 billion)

Europeiska centralbankens (ECB) reviderade årsredovisningar för 2017 visar att nettovinsten ökade med 82 miljoner euro till 1 275 miljoner euro, som resultat av ett högre räntenetto på US-dollarportföljen och på programmet för köp av tillgångar (APP).

Räntenettot uppgick totalt till 1 812 miljoner euro 2017 (2016: 1 648 miljoner euro). Räntenettot på valutareserven ökade till 534 miljoner euro (2016: 370 miljoner euro) genom högre ränteintäkter på US-dollarportföljen. Räntenettot som uppstått från APP ökade med 140 miljoner euro, till 575 miljoner euro, som resultat av de fortsatta värdepappersköpen inom ramen för detta program. Omvänt minskade, som resultat av inlösen, räntenettot på värdepappersmarknadsprogrammet (SMP) till 447 miljoner euro (2016: 520 miljoner euro). ECB:s ränteintäkter från SMP-innehav av grekiska statsobligationer uppgick till 154 miljoner euro (2016: 185 miljoner euro).

Realiserade vinster från finansiella transaktioner minskade till 161 miljoner euro (2016: 225 miljoner euro). Minskning av realiserade nettovinster berodde främst på lägre prisvinster på värdepapper denominerade i USD.

Nedskrivningar uppgick totalt till 105 miljoner euro (2016: 148 miljoner euro), huvudsakligen som resultat av en minskning i marknadsvärdet på en rad värdepapper i USD-portföljen samtidigt som räntan på dessa tillgångar steg.

Värdeminskningstester görs på de värdepapper som ECB håller i portföljer som innehas för penningpolitiska syften. Dessa portföljer värderas till upplupet anskaffningsvärde (med hänsyn tagen till värdeminskning). Baserat på resultaten av dessa tester har inga förluster bokförts för dessa portföljer.

Avgifter som tas ut av enheter under tillsyn uppgick till 437 miljoner euro (2016: 382 miljoner euro). Dessa avgifter tas ut för att täcka sådana kostnader som ECB har haft för genomförandet av dess tillsynsuppgifter. Ökningen 2017 hänger i första hand samman med arbete avseende den riktade granskningen av interna modeller (TRIM) och det ökade antalet anställda som arbetar med banktillsyn.

Totala personalkostnader och andra administrativa utgifter ökade till 535 miljoner euro (2016: 467 miljoner euro) respektive 539 miljoner euro (2016: 487 miljoner euro) främst på grund av en ökning av utgifterna för ECB:s tillsynsuppgifter.

ECB:s nettovinst fördelas till de nationella centralbankerna i euroområdet. ECB-rådet beslutade att göra en interimistisk vinstfördelning på 988 miljoner euro till de nationella centralbankerna i euroområdet den 31 januari 2018. Vid gårdagens sammanträde beslutade ECB-rådet att fördela återstoden av vinsten, 287 miljoner euro, den 23 februari 2018.

Storleken på ECB:s balansräkning ökade med 19 procent till totalt 414 miljarder euro (2016: 349 miljarder euro.) Ökningen berodde nästan uteslutande på köpen av värdepapper inom APP.

De fortsatta köpen av värdepapper inom APP ledde till en ökning i Eurosystemets konsoliderade balansräkning, som ökade med 22 procent till 4 472 miljarder euro (2016: 3 661 miljarder euro). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas för penningpolitiska syften ökade med 732 miljarder euro till 2 386 miljarder euro (2016: 1 654 miljarder euro. Innehaven inom APP ökade med 754 miljarder till 2 286 miljarder euro medan värdepapper i de två första programmen för köp av säkerställda obligationer och SMP minskade med 9 respektive 13 miljarder euro till följd av inlösen.

Frågor från media kan riktas till Stefan Ruhkamp, tfn. +49 69 1344 5057.

Anm.:

  1. ECB:s och Eurosystemets redovisningsprinciper: ECB-rådet har upprättat allmänna redovisningsprinciper för Eurosystemet, inklusive ECB, i enlighet med artikel 26.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECBS-stadgan), och dessa har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. De är i stort baserade på internationell redovisningssed men utformas speciellt med tanke på de speciella förhållanden som gäller för centralbankerna i Eurosystemet. Med tanke på den stora valutaexponering som de flesta centralbankerna inom Eurosystemet har tas särskild hänsyn till försiktighetsprincipen. Denna försiktighetsprincip gäller särskilt de olika sätten att behandla orealiserade vinster och förluster i syfte att boka intäkter samt förbudet att netta orealiserade förluster i en tillgångspost mot orealiserade vinster i en annan. Orealiserade vinster överförs till värderegleringskonton. Orealiserade förluster, som överstiger saldona på värderegleringskontona behandlas som utgifter vid årets slut. Värdeminskningsförluster förs i sin helhet till resultaträkningen. Alla nationella centralbanker i euroområdet ska, som del av Eurosystemet, följa dessa principer vid rapportering av sina transaktioner. Dessa transaktioner ingår i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning och den årliga konsoliderade balansräkningen. Dessutom följer de nationella centralbankerna i stort sett samma redovisningsprinciper som ECB när de utarbetar sina årsredovisningar.
  2. Värdepapper som för närvarande innehas för penningpolitiska syften redovisas till upplupet anskaffningsvärde (med avdrag för eventuell värdeminskning).
  3. Omsättbara värdepapper, andra än sådana som hålls för penningpolitiska syften, omvärderas till marknadspriser.
  4. Guld och alla övriga tillgångar och skulder i utländsk valuta i och utanför balansräkningen omräknas till euro till den valutakurs som gäller vid årsslutet.
  5. Vinst- eller förlustfördelning: I enlighet med artikel 33 i ECBS-stadgan kan upp till 20 procent av nettovinsten varje år avsättas till den allmänna reservfonden upp till en gräns som motsvarar 100 procent av ECB:s kapital. Återstoden ska delas ut till de nationella centralbankerna i euroområdet i förhållande till deras inbetalda andelar.
  6. Vid förlust för ECB kan underskottet avräknas mot a) ECB:s allmänna riskavsättningar och den allmänna reservfonden och b) mot de monetära inkomsterna för det ifrågavarande räkenskapsåret, efter beslut av ECB-rådet. Slutligen kan eventuell återstående nettoförlust bokföras i balansräkningen som överförd förlust och avräknas mot nettointäkter under efterföljande år.
  7. Eurosystemets innehav i SMP: I tabellen nedan visas de utestående beloppen för Eurosystemets innehav i SMP per utgivare den 31 december 2017.

Eurosystemets totala innehav i SMP per utgivningsland den 31 december 2017.

Utgivningsland

Nominellt belopp

(miljarder euro)

Bokfört värde[1]

(miljarder euro)

Återstående genomsnittlig löptid

(år)

Irland

7,3

7,2

2,3

Grekland

9,5

8,9

2,8

Spanien

17,3

17,3

2,3

Italien

49,5

48,7

2,2

Portugal

7,3

7,1

2,0

Totalt[2]

91,0

89,1

2,3

[1] Innehav i SMP värderas till upplupet anskaffningsvärde.

[2] Totalsummorna går eventuellt inte jämnt upp på grund av avrundning.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media