Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Situațiile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2017

22 februarie 2018
  • Profitul BCE a crescut cu 0,1 miliarde EUR, până la 1,3 miliarde EUR în 2017 (față de 1,2 miliarde EUR în 2016) și este distribuit integral băncilor centrale naționale
  • Veniturile nete din dobânzi rezultate din titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară: 1,1 miliarde EUR (față de 1,0 miliarde EUR în 2016)
  • Bilanțul contabil al BCE s-a majorat la 414 miliarde EUR (față de 349 de miliarde EUR în 2016)

Situațiile financiare auditate ale Băncii Centrale Europene (BCE) pentru anul 2017 indică faptul că profitul net a crescut cu 82 de milioane EUR, până la 1 275 de milioane EUR, în principal ca urmare a majorării veniturilor nete din dobânzi generate de portofoliul în dolari SUA și de portofoliul aferent programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP).

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 1 812 milioane EUR în anul 2017 (față de 1 648 de milioane EUR în 2016). Veniturile nete din dobânzi la activele externe de rezervă au ajuns la 534 de milioane EUR (față de 370 de milioane EUR în anul precedent) datorită creșterii înregistrate de veniturile din dobânzi generate de portofoliul în dolari SUA. Veniturile nete din dobânzi rezultate din titlurile achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active au sporit cu 140 de milioane EUR, până la 575 de milioane EUR, în urma continuării achizițiilor de titluri de valoare în cadrul acestui program. În schimb, ca urmare a răscumpărărilor, veniturile nete din dobânzi generate de programul destinat piețelor titlurilor de valoare (Securities Markets Programme – SMP) s-au redus la 447 de milioane EUR (față de 520 de milioane EUR în 2016). Veniturile din dobânzi ale BCE generate de deținerile sale de obligațiuni guvernamentale elene achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare s-au cifrat la 154 de milioane EUR (față de 185 de milioane EUR în anul anterior).

Câștigurile realizate din operațiuni financiare au scăzut la 161 de milioane EUR (față de 225 de milioane EUR în 2016). Diminuarea consemnată de câștigurile nete realizate s-a datorat în principal câștigurilor din preț mai mici aferente titlurilor de valoare exprimate în dolari SUA.

Reducerile valorii au însumat 105 milioane EUR (față de 148 de milioane EUR în 2016), îndeosebi ca urmare a scăderii valorii de piață a mai multor titluri deținute în portofoliul în dolari SUA, însoțită de o majorare a randamentelor corespunzătoare.

Se efectuează teste de depreciere pentru titlurile deținute de BCE în portofoliile sale de politică monetară, care sunt evaluate la cost amortizat (sub rezerva deprecierii). Pe baza rezultatelor acestor teste, nu au fost înregistrate pierderi din depreciere.

Taxele percepute entităților supravegheate s-au ridicat la 437 de milioane EUR (față de 382 de milioane EUR în 2016). Scopul acestor taxe este recuperarea cheltuielilor suportate de BCE în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere. Majorarea înregistrată în anul 2017 se referă, în principal, la activitățile asociate analizei țintite a modelelor interne (targeted review of internal models – TRIM) și la creșterea numărului de angajați din cadrul Supravegherii bancare a BCE.

Cheltuielile totale de personal și alte cheltuieli administrative s-au majorat la 535 de milioane EUR (față de 467 de milioane EUR în anul 2016) și, respectiv, 539 de milioane EUR (față de 487 de milioane EUR în anul anterior), în principal pe seama creșterii cheltuielilor aferente atribuțiilor de supraveghere ale BCE.

Profitul net al BCE este distribuit băncilor centrale naționale (BCN) din zona euro. Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o distribuire provizorie a profitului, în valoare de 988 de milioane EUR, între BCN din zona euro la data de 31 ianuarie 2018. În ședința de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să distribuie profitul rămas, totalizând 287 de milioane EUR, la data de 23 februarie 2018.

Volumul total al bilanțului BCE a sporit cu 19%, până la 414 miliarde EUR (față de 349 de miliarde EUR în 2016). Această creștere s-a datorat aproape exclusiv titlurilor de valoare achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active.

Achiziționarea în continuare de titluri în cadrul APP a condus la majorarea cu 22% a bilanțului consolidat la nivelul Eurosistemului, care a ajuns la 4 472 de miliarde EUR (față de 3 661 de miliarde EUR în 2016). Titlurile de valoare ale Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară au sporit cu 732 de miliarde EUR, până la 2 386 de miliarde EUR (față de 1 654 de miliarde EUR în anul 2016). Valoarea deținerilor în cadrul programului de achiziționare de active a crescut cu 754 de miliarde EUR, până la 2 286 de miliarde EUR, în timp ce titlurile deținute în cadrul primelor două programe de achiziționare de obligațiuni garantate și în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare au scăzut cu 9 miliarde EUR și, respectiv, 13 miliarde EUR, ca urmare a răscumpărărilor.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Notă:

  1. Politicile contabile ale BCE și ale Eurosistemului: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv pentru BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Deși se bazează, în general, pe practicile contabile recunoscute la nivel internațional, aceste politici sunt elaborate ținându-se seama mai ales de situația specifică a băncilor centrale din Eurosistem. O atenție deosebită se acordă principiului prudenței, în contextul expunerilor valutare mari ale majorității băncilor centrale din Eurosistem. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferențiat al câștigurilor și pierderilor nerealizate în scopul recunoașterii veniturilor, precum și interdicției de compensare între pierderile nerealizate aferente unui activ și câștigurile nerealizate aferente unui alt activ. Câștigurile nerealizate sunt transferate în conturile de reevaluare. Pierderile nerealizate care depășesc soldurile asociate ale conturilor de reevaluare reprezintă cheltuieli la sfârșitul exercițiului financiar. Pierderile din depreciere sunt preluate integral în contul de profit și pierdere. Toate BCN din zona euro trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operațiunilor efectuate în cadrul Eurosistemului, care sunt incluse în situațiile financiare săptămânale consolidate la nivelul Eurosistemului și în bilanțul anual consolidat. De asemenea, în procesul de elaborare a propriilor situații financiare anuale, acestea aplică, în linii mari, aceleași politici ca și BCE.
  2. Titlurile de valoare deținute în prezent în scopuri de politică monetară sunt evidențiate la cost amortizat (sub rezerva deprecierii).
  3. Titlurile tranzacționabile, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară, sunt reevaluate la prețul pieței.
  4. Aurul și toate celelalte elemente din bilanț și din afara bilanțului exprimate în monedă străină sunt convertite în euro la cursul de schimb valabil la sfârșitul exercițiului financiar.
  5. Distribuirea profitului/pierderilor: În conformitate cu articolul 33 din Statutul SEBC, până la 20% din profitul net aferent unui exercițiu financiar poate fi transferat în fondul general de rezervă, în limita a 100% din capitalul BCE. Profitul net rămas se distribuie BCN din zona euro, proporțional cu cotele vărsate la capital.
  6. În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta poate fi acoperită din: (a) provizionul general de risc al BCE și fondul general de rezervă; și din (b) veniturile monetare obținute în cursul exercițiului financiar respectiv, după adoptarea unei decizii de către Consiliul guvernatorilor. Orice pierdere netă reziduală poate fi evidențiată în bilanț ca pierdere reportată și poate fi acoperită din orice venit net dobândit în anul (anii) ulterior(i).
  7. Deținerile Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare: Tabelul de mai jos prezintă repartizarea în funcție de emitent a soldurilor aferente deținerilor Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare la data de 31 decembrie 2017.

Deținerile totale ale Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare în funcție de țara emitentă la data de 31 decembrie 2017

Țară emitentă

Valoare nominală

(miliarde EUR)

Valoare contabilă[1]

(miliarde EUR)

Scadență reziduală medie

(ani)

Irlanda

7,3

7,2

2,3

Grecia

9,5

8,9

2,8

Spania

17,3

17,3

2,3

Italia

49,5

48,7

2,2

Portugalia

7,3

7,1

2,0

Total[2]

91,0

89,1

2,3

[1] Deținerile de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare sunt evaluate la cost amortizat.

[2] Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media