Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Účetní výkazy ECB za rok 2017

22. února 2018
  • Zisk ECB vzrostl v roce 2017 o 0,1 mld. EUR na 1,3 mld. EUR (1,2 mld. EUR v roce 2016) a je v plném rozsahu rozdělen mezi národní centrální banky
  • Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky: 1,1 mld. EUR (1,0 mld. EUR v roce 2016)
  • Rozvaha ECB vzrostla na 414 mld. EUR (349 mld. EUR v roce 2016)

Podle auditovaných účetních výkazů Evropské centrální banky (ECB) pro rok 2017 vzrostl čistý zisk o 82 mil. EUR na 1 275 mil. EUR, a to především v důsledku vyššího čistého úrokového výnosu portfolia v amerických dolarech a portfolia v rámci programu nákupu aktiv (APP).

Čistý úrokový výnos v roce 2017 dosáhl 1 812 mil. EUR (1 648 mil. EUR v roce 2016). Čistý úrokový výnos z devizových rezerv vzrostl na 534 mil. EUR (370 mil. EUR v roce 2016) v důsledku vyššího úrokového výnosu portfolia v amerických dolarech. Čistý úrokový výnos z APP vzrostl o 140 mil. EUR na 575 mil. EUR v důsledku pokračování nákupů cenných papírů v rámci tohoto programu. Naopak v důsledku splácení poklesl čistý úrokový výnos programu pro trhy s cennými papíry (SMP) na 447 mil. EUR (520 mil. EUR v roce 2016). Úrokový výnos ECB ze státních dluhopisů řecké vlády držených ECB v rámci SMP dosáhl 154 mil. EUR (185 mil. EUR v roce 2016).

Realizované zisky z finančních operací se snížily na 161 mil. EUR (225 mil. EUR v roce 2016) Pokles čistých realizovaných zisků byl způsoben především nižšími výnosy ze změn kurzů cenných papírů v amerických dolarech.

Snížení hodnoty dosáhlo 105 mil. EUR (148 mil. EUR v roce 2016) především v důsledku poklesu tržní hodnoty řady cenných papírů držených v portfoliu v amerických dolarech vedle růstu příslušných výnosů.

Testy na snížení hodnoty se provádějí u cenných papírů držených ECB v jejích měnověpolitických portfoliích, které jsou oceňovány zůstatkovou hodnotou s uvážením snížení hodnoty. Na základě uvedených testů nebyly u těchto portfolií vykázány žádné ztráty ze snížení hodnoty.

Poplatky účtované dohlíženým subjektům dosáhly 437 mil. EUR (382 mil. EUR v roce 2016). Tyto poplatky jsou účtovány k pokrytí nákladů ECB vzniklých v souvislosti s jejími úkoly v oblasti dohledu. Růst v roce 2017 se týká především činnosti související s cíleným přezkumem interních modelů (TRIM) a růstu počtu zaměstnanců ECB v bankovním dohledu.

Celkové osobní náklady a ostatní správní náklady vzrostly na 535 mil. EUR (467 mil. EUR v roce 2016), resp. 539 mil. EUR (487 mil. EUR v roce 2016), a to především v důsledku růstu nákladů souvisejících s úkoly ECB v oblasti dohledu.

Čistý zisk ECB je rozdělen mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Rada guvernérů rozhodla provést k 31. lednu 2018 prozatímní rozdělení zisku ve výši 988 mil. EUR mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Na včerejším zasedání rozhodla Rada guvernérů rozdělit 23. února 2018 zbytek zisku ve výši 287 mil. EUR.

Celkový objem rozvahy ECB vzrostl o 19 % na 414 mld. EUR (349 mld. EUR v roce 2016). Tento nárůst byl téměř výhradně důsledkem nákupů cenných papírů v rámci APP.

Pokračující nákupy cenných papírů v rámci APP vedly k růstu konsolidované rozvahy Eurosystému, a to o 22 % na 4 472 mld. EUR (3 661 mld. EUR v roce 2016). Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, vzrostl o 732 mld. EUR na 2 386 mld. EUR (1 654 mld. EUR v roce 2016). Aktiva v rámci APP vzrostla o 754 mld. EUR na 2 286 mld. EUR, přičemž cenné papíry držené v rámci prvních dvou programů nákupů krytých dluhopisů a SMP poklesly v důsledku splácení o 9 mld. EUR, resp. 13 mld. EUR.

Na dotazy médií odpoví Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Poznámky:

  1. Účetní pravidla ECB a Eurosystému: Společná účetní pravidla Eurosystému včetně ECB určila Rada guvernérů v souladu s článkem 26.4 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (statut ESCB) a tato pravidla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. I když obecně vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních postupů, jejich znění zohledňuje zvláštní postavení centrálních bank Eurosystému. Vzhledem k velké devizové expozici většiny centrálních bank Eurosystému je kladen značný důraz na princip obezřetnosti. Tento obezřetný přístup se týká především rozdílného nakládání s nerealizovanými zisky a nerealizovanými ztrátami při vykazování výnosů a dále zákazu započítávat nerealizované ztráty z jednoho aktiva vůči nerealizovaným ziskům z jiného aktiva. Nerealizované zisky jsou převedeny na účty přecenění. Nerealizované ztráty převyšující související zůstatky na účtech přecenění jsou na konci roku vykázány jako náklady. Ztráty ze snížení hodnoty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu. Uplatňovat tato pravidla při vykazování svých operací v rámci Eurosystému, které jsou zahrnuty v týdenní konsolidované rozvaze Eurosystému a v jeho konsolidované roční rozvaze, jsou povinny všechny národní centrální banky zemí eurozóny. Navíc všechny národní centrální banky zemí eurozóny uplatňují v zásadě stejná pravidla jako ECB i při sestavování vlastních ročních účetních výkazů.
  2. Cenné papíry v současné době držené pro účely měnové politiky jsou účtovány zůstatkovou hodnotou s uvážením snížení hodnoty.
  3. Obchodovatelné cenné papíry (nejsou-li drženy pro účely měnové politiky) jsou přeceňovány tržními cenami.
  4. Zlato a všechna další rozvahová a podrozvahová aktiva a pasiva v cizí měně jsou převáděna na eura v kurzu platném na konci účetního období.
  5. Rozdělení zisku / úhrada ztráty: Podle článku 33 statutu ESCB může být až 20 % čistého zisku za kterýkoli rok převedeno do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu ECB. Zbývající čistý zisk se rozděluje národním centrálním bankám zemí eurozóny v poměru k jejich splaceným podílům.
  6. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán a) z rezervy na všeobecná rizika a ze všeobecného rezervního fondu ECB a b) na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnového příjmu příslušného účetního roku. Případná zbývající čistá ztráta může být vykázána v rozvaze jako převedené ztráty a vyrovnána z případného čistého příjmu získaného v následujícím roce či v následujících letech.
  7. Cenné papíry Eurosystému držené v rámci SMP: Tabulka níže uvádí členění nevypořádaných částek vyplývajících z cenných papírů v držení Eurosystému v rámci SMP podle emitenta k 31. prosinci 2017.

Cenné papíry Eurosystému celkem držené v rámci SMP podle země emitenta k 31. prosinci 2017

Země emitenta

Jmenovitá hodnota

(mld. EUR)

Účetní hodnota[1]

(mld. EUR)

Prům. zbývající splatnost

(roky)

Irsko

7,3

7,2

2,3

Řecko

9,5

8,9

2,8

Španělsko

17,3

17,3

2,3

Itálie

49,5

48,7

2,2

Portugalsko

7,3

7,1

2,0

Celkem[2]

91,0

89,1

2,3

[1] Cenné papíry držené v rámci SMP v zůstatkové hodnotě.

[2] V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média