SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB's regnskab for 2017

22. februar 2018
  • ECB's overskud steg med 0,1 mia. euro til 1,3 mia. euro i 2017 (1,2 mia. euro i 2016). Overskuddet fordeles fuldt ud til de nationale centralbanker.
  • Nettorenteindtægter fra værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde: 1,1 mia. euro (1,0 mia. euro i 2016).
  • ECB's balance voksede til 414 mia. euro (349 mia. euro i 2016).

Den Europæiske Centralbanks (ECB's) reviderede regnskab for 2017 viser, at nettooverskuddet steg med 82 mio. euro til 1.275 mio. euro, hvilket primært var resultatet af en højere nettorenteindtægt fra dollarporteføljen og porteføljen vedrørende programmet til opkøb af aktiver (APP-porteføljen).

I 2017 var nettorenteindtægterne på 1.812 mio. euro (1.648 mio. euro i 2016). Nettorenteindtægterne fra valutareserveaktiver steg til 534 mio. euro (370 mio. euro i 2016) som følge af en højere renteindtægt fra dollarporteføljen. Nettorenteindtægterne fra APP steg med 140 mio. euro til 575 mio. euro som følge af de fortsatte opkøb af værdipapirer under programmet. Nettorenteindtægterne fra Securities Markets Programme (SMP) faldt derimod til 447 mio. euro (520 mio. euro i 2016) som følge af indfrielser. ECB's renteindtægter fra SMP-beholdningerne i græske statsobligationer var på 154 mio. euro (185 mio. euro i 2016).

Realiserede gevinster på finansielle operationer faldt til 161 mio. euro (225 mio. euro i 2016). Faldet i realiserede nettogevinster skyldtes hovedsagelig de lavere kursgevinster på værdipapirer i amerikanske dollar.

Nedskrivningerne beløb sig til 105 mio. euro (148 mio. euro i 2016), hvilket primært skyldtes et fald i kursværdien på en række værdipapirer, som indgår i dollarporteføljen, sideløbende med en stigning i de pågældende afkast.

Der er udført værdiforringelsestest for værdipapirerne i ECB's pengepolitiske porteføljer. Disse er værdiansat til den amortiserede anskaffelsespris (med fradrag af værdiforringelse). På grundlag af disse test er der ikke registreret tab som følge af værdiforringelse for disse porteføljer.

Gebyrer opkrævet fra enheder under tilsyn beløb sig til 437 mio. euro (382 mio. euro i 2016). Gebyrerne opkræves for at dække ECB's udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne. Stigningen i 2017 vedrører primært arbejde i relation til den målrettede gennemgang af interne modeller (Target Review of Internal Models (TRIM)) og en stigning i antallet af medarbejdere i ECB, som arbejder med banktilsyn.

De samlede personaleomkostninger og øvrige administrationsomkostninger steg til henholdsvis 535 mio. euro (467 mio. euro i 2016) og 539 mio. euro (487 mio. euro i 2016), hovedsagelig som følge af stigningen i udgifter forbundet med ECB's tilsynsopgaver.

ECB's nettooverskud fordeles til de nationale centralbanker i euroområdet. Styrelsesrådet besluttede at foretage en foreløbig overskudsfordeling på 988 mio. euro til de nationale centralbanker i euroområdet den 31. januar 2018. På gårsdagens møde besluttede Styrelsesrådet at fordele den resterende del af overskuddet, hvilket vil sige 287 mio. euro, den 23. februar 2018.

ECB's samlede balance steg med 19 pct. til 414 mia. euro (349 mia. euro i 2016). Stigningen kan næsten udelukkende tilskrives de værdipapirer, der blev opkøbt under APP.

De fortsatte opkøb af værdipapirer under APP førte til en stigning i Eurosystemets konsoliderede balance, som steg med 22 pct. til 4.472 mia. euro (3.661 mia. euro i 2016). De værdipapirbeholdninger, som Eurosystemet holder af pengepolitiske grunde, steg med 732 mia. euro til 2.386 mia. euro (1.654 mia. euro i 2016). APP-beholdningerne steg med 754 mia. euro til 2.286 mia. euro, mens værdipapirbeholdningerne i forbindelse med de første to programmer til opkøb af dækkede obligationer og SMP faldt med henholdsvis 9 mia. euro og 13 mia. euro som følge af indfrielser.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Stefan Ruhkamp, tlf.: +49 69 1344 5057.

Noter:

  1. ECB's og Eurosystemets regnskabspraksis: I henhold til artikel 26.4 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ESCB-statutten) har Styrelsesrådet udarbejdet en fælles regnskabspraksis for Eurosystemet, herunder ECB, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Selv om den fælles regnskabspraksis generelt er baseret på internationalt anerkendt regnskabspraksis, blev der ved udarbejdelsen taget særligt hensyn til de unikke forhold, der gælder for centralbankerne i Eurosystemet. Der lægges særlig vægt på princippet om forsigtighed, da de fleste centralbanker i Eurosystemet er meget følsomme over for valutakursudviklingen. Forsigtighedsprincippet vedrører især forskelle i behandlingen af urealiserede gevinster og urealiserede tab i forbindelse med resultatføringen og forbuddet mod at modregne et urealiseret tab på et aktiv i en urealiseret gevinst på et andet. Urealiserede gevinster overføres til revalueringskonti. Urealiserede tab, der overstiger det relaterede indestående på revalueringskontiene, behandles som omkostninger ultimo året. Tab ved værdiforringelse medtages i resultatopgørelsen i deres helhed. Alle nationale centralbanker i euroområdet har pligt til at følge denne praksis, når de som en del af Eurosystemet indberetter operationer, som indgår i Eurosystemets ugentlige konsoliderede balance og den årlige konsoliderede balance. De anvender desuden stort set samme praksis som ECB, når de udarbejder deres årsregnskab.
  2. Værdipapirer, der aktuelt holdes af pengepolitiske grunde, medtages til amortiseret kostpris (med forbehold for værdiforringelse).
  3. Omsættelige værdipapirer, som ikke holdes af pengepolitiske grunde, revalueres til markedspris.
  4. Guld og alle andre balanceførte og ikke-balanceførte aktiver og passiver i fremmed valuta omregnes til euro til den på balancedagen gældende valutakurs.
  5. Fordeling af overskud/dækning af tab: I henhold til artikel 33 i ESCB-statutten kan op til 20 pct. af et års nettooverskud overføres til den almindelige reservefond inden for en grænse på 100 pct. af ECB's kapital. Det resterende nettooverskud fordeles til de nationale centralbanker i euroområdet i forhold til deres andel af den indskudte kapital.
  6. Hvis ECB lider et tab, kan dette udlignes af a) ECB's generelle risikohensættelse og den almindelige reservefond og b), efter at Styrelsesrådet har truffet beslutning herom, af de monetære indtægter i det pågældende regnskabsår. Endelig kan et eventuelt resterende nettotab registreres på balancen som tab, der fremføres til året efter, og udlignes af eventuelle nettoindtægter, som opstår i det/de efterfølgende år.
  7. Eurosystemets SMP-beholdninger: Tabellen nedenfor viser en fordeling pr. udstedelsesland af de udestående beløb i Eurosystemets SMP-beholdning pr. 31. december 2017.

Eurosystemets SMP-beholdninger pr. 31. december 2017 fordelt efter udstedelsesland

Udstedelsesland

Nominelt beløb

(mia. euro)

Bogført værdi [1]

(mia. euro)

Gennemsnitlig restløbetid

(år)

Irland

7,3

7,2

2,3

Grækenland

9,5

8,9

2,8

Spanien

17,3

17,3

2,3

Italien

49,5

48,7

2,2

Portugal

7,3

7,1

2,0

I alt[2]

91,0

89,1

2,3

[1]SMP-beholdninger værdiansættes til amortiseret kostpris.

[2]På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt