Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ приема препоръка за изменение на член 22 от Устава

23 юни 2017 г.
  • Управителният съвет взе решение да препоръча изменение на член 22 от Устава.
  • Изменението осигурява правно основание Евросистемата да изпълнява ролята на емисионна централна банка в контекста на предложеното преразглеждане на регламента за европейската пазарна инфраструктура.
  • Изменението дава възможност на Евросистемата да осъществява мандата си да провежда парична политика и да осигурява стабилността на еврото.

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие Препоръка за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Преработеният член 22 гласи: „ЕЦБ и националните централни банки могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи, както и клирингови системи за финансови инструменти, в рамките на Съюза и с други страни.“

Изменението осигурява на ЕЦБ ясна правна компетентност в областта на централизирания клиринг, подготвяйки условията Евросистемата да упражнява правомощията, предвидени за централните банки – емитенти на парична единица в контекста на предложеното от Европейската комисия преразглеждане на регламента за европейската пазарна инфраструктура (EMIR)[1].

Тези правомощия включват значително по-голяма роля на емисионните централни банки в системата за наблюдение над централните контрагенти (ЦК), по-специално по отношение на признаването и наблюдението над системно важните ЦК от трети държави, които извършват клиринг на значителни обеми деноминирани в евро транзакции.

Съгласно предложените изменения на рамката на регламента за европейската пазарна инфраструктура Евросистемата ще може да продължи да изпълнява ролята си на централна банка – емитент на единната парична единица. Измененията ще позволят на Евросистемата да наблюдава и овладява рисковете, свързани с централизирания клиринг, които биха могли да засегнат провеждането на паричната политика, функционирането на платежните системи и стабилността на еврото.

Препоръката е изпратена на Европейския парламент и на Съвета за приемане на решение за изменение на член 22. Комисията ще приеме становище по нея.

Медиите могат да се обръщат за информация към Лена-Софи Демут, тел.: +49 69 1344 5423.

Забележки:

  • Евросистемата се състои от ЕЦБ и 19-те национални централни банки от еврозоната.

Данни за контакт за медиите