Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De ECB doet de aanbeveling Artikel 22 van haar Statuten te wijzigen

23 juni 2017
  • De Raad van Bestuur heeft besloten een aanbeveling te doen tot wijziging van Artikel 22 van de Statuten
  • De wijziging beoogt het Eurosysteem de juridische basis te geven voor het vervullen van haar rol als valuta-uitgevende centrale bank in het kader van de momenteel voorgestelde herziening van EMIR
  • De wijziging heeft tot doel het Eurosysteem in staat te stellen het mandaat tot uitvoering van het monetair beleid en waarborging van de stabiliteit van de euro te vervullen

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling tot wijziging van Artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank. Het herziene Artikel 22 zou als volgt komen te luiden: “De ECB en de nationale centrale banken zijn gerechtigd faciliteiten ter beschikking te stellen en de ECB kan verordeningen vaststellen ter verzekering van doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalingssystemen, en verrekeningssystemen voor financiële instrumenten, binnen de Unie en met andere landen.”

De wijziging zou de ECB een duidelijke juridische bevoegdheid geven op het vlak van centrale verrekening ("central clearing"), hetgeen het Eurosysteem de ruimte zou geven de bevoegdheden uit te oefenen die voor centrale banken die een valuta uitgeven worden voorzien in het kader van de door de Europese Commissie voorgestelde herziening van de zogenoemde Verordening Europese Marktinfrastructuur (European Market Infrastructure Regulation of EMIR)[1].

Deze bevoegdheden omvatten een aanzienlijk versterkte rol voor valuta-uitgevende centrale banken in het toezichtsstelsel ten aanzien van centrale tegenpartijen (CTP's), in het bijzonder wat betreft de erkenning van en het toezicht op CTP's van systeemkritisch belang in derde landen die aanzienlijke volumes in euro luidende transacties verrekenen.

Dankzij de voorgestelde wijzigingen in het EMIR-kader zal het Eurosysteem zijn rol als de centrale bank die de gemeenschappelijke munteenheid uitgeeft, kunnen blijven vervullen. De wijzigingen maken het voor het Eurosysteem mogelijk de risico's bij centrale verrekeningsactiviteiten die van invloed zouden kunnen zijn op de tenuitvoerlegging van het monetair beleid, de werking van betalingssystemen en de stabiliteit van de euro, te bewaken en aan te pakken.

De Aanbeveling is toegestuurd aan het Europees Parlement en de Raad ter goedkeuring van een Besluit tot wijziging van Artikel 22. De Commissie zal over deze Aanbeveling een Advies uitbrengen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 69 1344 5423.

Toelichting:

  • Het Eurosysteem bestaat uit de ECB en de negentien nationale centrale banken van het eurogebied.
  1. [1] COM(2017) 331 definitief (http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf)

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media