Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB rekommenderar att artikel 22 i dess stadga ändras

23 juni 2017
  • ECB-rådet beslutar att rekommendera ändring av artikel 22 i stadgan
  • Ändring ska skapa rättslig grund för Eurosystemet att fullgöra sin roll som utgivande centralbank under den nyligen föreslagna granskningen av EMIR
  • Ändringen ska möjliggöra för Eurosystemet ett fullfölja mandatet att bedriva penningpolitik och säkerställa eurons stabilitet

ECB-rådet har antagit en rekommendation om att ändra artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. Den ändrade artikel 22 skulle ha följande lydelse: ”ECB och de nationella centralbankerna får ställa anordningar till förfogande och ECB får utfärda förordningar för att säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem, och clearingsystem för finansiella instrument, inom gemenskapen och i förbindelser med tredje land.

Ändringen skulle ge ECB en klar rättslig befogenhet inom området för central clearing, vilket skulle bana väg för Eurosystemet att utöva de befogenheter som föreskrivs för centralbanker som utger en valuta i enlighet med granskningen av förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (EMIR) som föreslagits av Europeiska kommissionen[1].

Dessa befogenheter omfattar en kraftigt förstärkt roll för valutautgivande centralbanker i tillsynssystemet för centrala motparter, särskilt avseende erkännande och tillsyn av systemviktiga centrala motparter i tredjeländer som bedriver clearing av betydande transaktionsbelopp i euro.

De föreslagna ändringarna i EMIR-ramverket skulle möjliggöra för Eurosystemet att fortsätta att fullgöra sin roll som den centralbank som ger ut den gemensamma valutan. Ändringarna kommer att möjliggöra för Eurosystemet att övervaka och bemöta risker associerade med central clearingverksamhet som skulle påverka bedrivandet av penningpolitik, betalningssystem och eurons stabilitet.

Rekommendationen sändes till Europaparlamentet och Rådet för antagande av ett beslut om ändring av artikel 22. Kommissionen kommer att utfärda ett yttrande om denna rekommendation.

Frågor från media kan riktas till Lena-Sophie Demuth, tfn. +49 69 1344 5423.

Anm.:

  • Eurosystemet består av ECB och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet
  1. [1] COM(2017) 331 final (http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf)

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media