Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB iesaka grozīt Statūtu 22. pantu

2017. gada 23. jūnijā
  • Padome nolemj ieteikt veikt Statūtu 22. panta grozījumu.
  • Grozījums nodrošinās Eurosistēmai juridisku pamatu veikt tās uzdevumu kā emisijas centrālajai bankai saskaņā ar šobrīd ierosināto Eiropas Tirgus infrastruktūras regulas pārskatīšanu.
  • Grozījums ļaus Eurosistēmai pildīt tās pilnvaras īstenot monetāro politiku un nodrošināt euro stabilitāti.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēmusi ieteikumu veikt Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. panta grozījumu. Pārskatītais 22. pants tiek ieteikts šādā redakcijā: "ECB un valstu centrālās bankas var dot iespējas, un ECB var izdot regulas, lai Savienībā un attiecībās ar citām valstīm nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmas."

Grozījums nodrošinātu ECB skaidru juridisko kompetenci centralizētās tīrvērtes jomā, radot iespēju Eurosistēmai īstenot pilnvaras, kas paredzētas centrālajām bankām, kuras emitē valūtu, atbilstoši Eiropas Komisijas ierosinātajai pārskatītajai Eiropas Tirgus infrastruktūras regulai [1].

Šīs pilnvaras ietver daudz nozīmīgāku emisijas centrālo banku lomu centrālo darījuma partneru (CCP) uzraudzības sistēmā, īpaši attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu trešo valstu CCP, kas veic euro denominētu darījumu tīrvērti būtiskos apjomos, atzīšanu un uzraudzību.

Saskaņā ar ierosinātajiem Eiropas Tirgus infrastruktūras regulas grozījumiem Eurosistēma varēs turpināt pildīt savus uzdevumus kā centrālā banka, kas emitē vienoto valūtu. Grozījumi ļaus Eurosistēmai monitorēt un novērst ar centralizētas tīrvērtes darbībām saistītus riskus, kuri varētu ietekmēt monetārās politikas īstenošanu, maksājumu sistēmu darbību un euro stabilitāti.

Ieteikums tika nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei, lai pieņemtu lēmumu par 22. panta grozījumiem. Komisija nāks klajā ar atzinumu par šo ierosinājumu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Lenas Sofijas Demutas (Lena-Sophie Demuth; tālr. +49 69 1344 5423).

Piezīmes.

  • Eurosistēma ietver ECB un 19 euro zonas valstu centrālās bankas.
  1. [1] COM(2017) 331 final (http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem