Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ обявява параметрите на операциите по паричната политика със сетълмент до декември 2016 г.

5 юни 2014 г.

Днес Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да продължи да провежда основните операции по рефинансиране (ООР) като тръжни процедури с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение толкова дълго, колкото е необходимо, и най-малко до края на периода на поддържане на резервите, приключващ през декември 2016 г.

Управителният съвет също така взе решение да проведе тримесечните операции по дългосрочно рефинансиране (ОДР), разпределението по които ще се извърши преди края на периода на поддържане на резервите на Евросистемата, приключващ през декември 2016 г., като търгове с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение. Лихвените проценти по тези тримесечни операции ще бъдат фиксирани на равнището на средния лихвен процент по ООР за срока на съответната ОДР.

В допълнение, Управителният съвет реши да прекрати операциите на Евросистемата по рефинансиране със специален срок и матуритет един период на поддържане, след операцията, разпределението по която ще се извърши на 10 юни 2014 г.

Накрая, Управителният съвет взе решение да прекрати седмичните операции за фино регулиране за стерилизиране на ликвидността, предоставена по програмата за пазарите на ценни книжа, след операцията, разпределението по която ще се извърши на 10 юни 2014 г.

Speaking engagements

Данни за контакт за медиите