Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Корекция на мерките за контрол на риска за новоемитирани обезпечени с активи ценни книжа и необезпечени банкови облигации

20 януари 2009 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да допълни със следните корекции техническите подобрения на мерките за контрол на риска, които бяха обявени на 4 септември 2008 г. и ще влязат в сила на 1 февруари 2009 г. [1] :

  1. По отношение на обезпечените с активи ценни книжа Евросистемата ще изисква рейтинг ААА/Ааа, присъден от приета агенция за външна кредитна оценка (АВКО) при емитирането, като допълнителен критерий за допустимост за всички обезпечени с активи ценни книжа, емитирани от 1 март 2009 г. нататък. За срока на валидност на обезпечените с активи ценни книжа трябва да се запази предишния минимален праг на рейтинга – едно А. Освен това за обезпечени с активи ценни книжа, емитирани след 1 март 2009 г., базисният пул не бива да се състои изцяло или частично от траншове от други обезпечени с активи ценни книжа. Емитираните преди 1 март 2009 г. обезпечени с активи ценни книжа се освобождават от последното изискване до 1 март 2010 г.
  2. Що се отнася до необезпечените банкови облигации, Евросистемата ще въведе ограничения върху използването им. Считано от 1 март 2009 г. определената стойност на необезпечените банкови облигации, емитирани от емитент или от друг субект, който е в тесни връзки с него съгласно дефиницията в Глава 6.2.3 от Общата документация [2], трябва – след прилагането на допустимите отклонения – да представлява по-малко от 10 % от стойността на пула от обезпечения на контрагента, освен когато пазарната стойност на горепосочените активи не надхвърля 50 млн. евро. Това ограничение не се отнася за необезпечените банкови облигации, чийто гарант е институция от публичния сектор, която има право да събира данъци. Необезпечените банкови облигации, предоставени като обезпечение на Евросистемата до 20 януари 2009 г., подлежат на това ограничение считано от 1 март 2010 г.

Както и предишните мерки, сегашните корекции имат за цел да запазят изцяло основните характеристики на рамката на Евросистемата за кредитни операции като широкия диапазон на допустимите обезпечения и широкия достъп на контрагенти от Евросистемата до ликвидност от централните банки, същевременно запазвайки достатъчно равнище на защита на Евросистемата от риск. С годините рамката на Евросистемата за обезпечения доказа своята стабилност и ефективност, включително в неотдавнашния период на сътресения на финансовите пазари. По-специално, приемането на широк диапазон от обезпечения допринася за устойчивостта на финансовите пазари в еврозоната.

Освен това промените по т. (І) по-горе, които отразяват реалното използване от контрагенти на допустими обезпечени с активи ценни книжа и динамиката на пазарите на такива ценни книжа в последно време, имат за цел да допринесат за възстановяването на доброто функциониране на пазара на обезпечени с активи ценни книжа.

  1. [1] Освен това на 15 октомври 2008 г. ЕЦБ обяви редица мерки за по-нататъшно разширяване на рамката за обезпеченията до края на 2009 г. Тези мерки не се влияят от обявените в днешното прессъобщение корекции.

  2. [2] ЕЦБ, „Провеждане на паричната политика в еврозоната: Обща документация относно инструментите и процедурите по паричната политика на Евросистемата“, 12 ноември 2008 г. (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008bg.pdf)

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите