Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zmeny opatrení na kontrolu rizika v prípade novovydaných cenných papierov krytých aktívami a nekrytých bankových dlhopisov

20. januára 2009

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) sa dnes rozhodla doplniť technické úpravy opatrení na kontrolu rizika, ktoré majú vstúpiť do platnosti 1. februára 2009 a ktoré boli ohlásené 4. septembra 2008, o nasledujúce zmeny: [1]

  1. Pokiaľ ide o cenné papiere kryté aktívami (asset-backed securities – ABS), Eurosystém bude v prípade všetkých ABS vydaných od 1. marca 2009 ako dodatočné kritérium akceptovateľnosti vyžadovať rating od akceptovanej externej inštitúcie hodnotiacej úverovú bonitu na úrovni AAA/Aaa. Po dobu životnosti ABS jeho rating nesmie klesnúť pod doteraz platnú minimálnu hranicu „single A“. Naviac v prípade ABS vydaných od 1. marca 2009 by podkladové aktíva nemali úplne ani čiastočne obsahovať žiadne tranže ďalších ABS. Na ABS vydané pred 1. marcom 2009 sa táto požiadavka nebude vzťahovať až do 1. marca 2010.
  2. Pokiaľ ide o nekryté bankové dlhopisy, Eurosystém zavedie obmedzenia ich používania. Od 1. marca 2009 musí hodnota ocenenia nekrytých bankových dlhopisov vydaným emitentom alebo iným subjektom, s ktorým má emitent úzke väzby v zmysle kapitoly 6.2.3 Všeobecnej dokumentácie, [2] po uplatnení zrážok predstavovať menej ako 10 % hodnoty portfólia kolaterálu zmluvnej strany, pokiaľ trhová cena uvedených aktív nepresiahne 50 mil. EUR. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na nekryté bankové dlhopisy garantované subjektom verejného sektoru, ktorý je oprávnený vymeriavať dane. V prípade nekrytých bankových dlhopisov poskytnutých Eurosystému ako kolaterál do 20. januára 2009 bude toto obmedzenie platiť od 1. marca 2010.

Podobne ako v prípade predchádzajúcich opatrení je účelom týchto úprav v plnej miere zachovať hlavné prvky rámca Eurosystému pre úverové operácie, medzi ktoré patrí široká akceptovateľnosť kolaterálu a široký prístup zmluvných strán Eurosystému k likvidite centrálnych bánk pri zachovaní dostatočnej úrovne ochrany Eurosystému proti rizikám. Kolaterálový rámec Eurosystému za roky svojej existencie preukázal svoju spoľahlivosť a účinnosť, a to aj počas nedávneho obdobia turbulencií na finančných trhoch. K odolnosti finančných trhov eurozóny prispieva predovšetkým akceptovateľnosť širokej palety kolaterálu.

Zmeny uvedené v bode (1), ktoré vychádzajú z praxe v používaní akceptovateľných ABS zmluvnými stranami i z nedávnych zmien na trhoch s ABS, majú okrem toho prispieť k obnoveniu riadneho fungovania trhu s ABS.

  1. [1] ECB okrem toho 15. októbra 2008 ohlásila celý rad ďalších opatrení, ktorými sa do konca roka 2009 ďalej rozšíri rámec kolaterálu. Úpravy ohlásené v dnešnej tlačovej správe sa týchto opatrení nedotknú.

  2. [2] ECB, „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“, 12. november 2008 (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008sk.pdf).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá