Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Rizikos kontrolės priemonių pakeitimai, taikomi naujai išleistiems turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams ir nepadengtoms bankų obligacijoms

2009 m. sausio 20 d.

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba šiandien priėmė sprendimą papildyti rizikos kontrolės priemonėms keliamus reikalavimu, kuriuos ji paskelbė 2008 m. rugsėjo 4 d. Jie įsigalios 2009 m. vasario 1 d. su toliau išvardintais papildymais [1]:

  1. Kalbant apie turtu užtikrintus vertybinius popierius, Eurosistema reikalaus, kad išleidimo metu jie turėtų AAA/Aaa reitingą, suteiktą priimtinos išorinės kredito vertinimo institucijos (IKVI). Tai bus papildomas tinkamumo kriterijus, taikomas visiems nuo 2009 m. kovo 1 d. išleidžiamiems turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams. Visą turtu užtikrintų vertybinių popierių buvimo apyvartoje laiką turės būti išlaikytas bent jau anksčiau suteiktas minimalus „vienos A“ reitingas. Nuo 2009 m. kovo 1 d. išleistų turtu užtikrintų vertybinių popierių bendrasis įkaitas (visas ar jo dalis) negalės būti sudarytas iš kitų turtu užtikrintų vertybinių popierių emisijų dalių. Iki 2009 m. kovo 1 d. išleistiems turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams šis reikalavimas nebus taikomas iki 2010 m. kovo 1 d.
  2. Kalbant apie nepadengtas bankų obligacijas, Eurosistema nustatys jų naudojimo apribojimus. Nuo 2009 m. kovo 1 d. nepadengtoms bankų obligacijoms, kurias išleido emitentas, ar kitas subjektas, su kuriuo emitentas yra susijęs artimais ryšiais, kaip nurodyta Bendrųjų dokumentų 6.2.3 skirsnyje [2], priskirta vertė turi būti mažesnė (po įvertinimo mažesne negu rinkos verte) negu kitos sandorio šalies bendrojo užtikrinamojo įkaito vertės 10 % dalis, nebent minėtojo turto rinkos vertė neviršija 50 mln. eurų sumos. Šis apribojimas netaikomas nepadengtoms bankų obligacijoms, kurias garantuoja viešieji subjektai, turintys teisę rinkti mokesčius. Nepadengtoms bankų obligacijoms, pateiktoms Eurosistemai kaip įkaitas iki 2009 m. sausio 20 d., šis apribojimas taikomas nuo 2010 m. kovo 1 d.

Minėtais pakeitimais, kaip ir anksčiau priimtomis priemonėmis, siekiama išsaugoti tokias pagrindines Eurosistemos kredito operacijų sistemos savybes, kaip, pavyzdžiui, plati įkeisto turto tinkamumo sąvoka ir Eurosistemos sandorių šalims plačiai prieinamas centrinių bankų likvidumas, užtikrinant tinkamą Eurosistemos apsaugą nuo rizikos. Jau ne vienerius metus Eurosistemos įkaito sistema įrodo esanti veiksminga ir sklandžiai veikianti. Tuo teko įsitikinti ir neseniai prasidėjus finansų rinkų neramumams. Euro zonos finansų rinkų atsparumą sunkiomis sąlygomis ypač sustiprina tai, kad įkaitu priimamas įvairus turtas.

Pirmame punkte aprašyti pakeitimai, susiję su tinkamų turtu užtikrintų vertybinių popierių realiu naudojimu įkaitu ir su pastarojo meto pokyčiais turtu užtikrintų vertybinių popierių rinkoje, padaryti siekiant padėti atkurti sklandų turtu užtikrintų vertybinių popierių rinkų veikimą.

  1. [1] 2008 m. spalio 15 d. ECB taip pat paskelbė keletą priemonių įkaito sistemai dar praplėsti iki 2009 m. Pakeitimai, apie kuriuos paskelbta šios dienos pranešime spaudai, neturi įtakos šioms priemonėms.

  2. [2] „Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“, ECB, 2008 m. lapkričio 12 d. (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008lt.pdf).

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai