Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

no jauna emitētu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru un nenodrošinātu banku obligāciju riska kontroles pasākumu korekcija

2009. gada 20. janvārī

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien nolēma papildināt tehniskos uzlabojumus 2008. gada 4. septembrī izziņotajos riska kontroles pasākumos, kuriem jāstājas spēkā 2009. gada 1. februārī, ar šādām papildu korekcijām [1].

  1. Attiecībā uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem Eurosistēma visiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas tiks emitēti, sākot ar 2009. gada 1. martu, emisijas brīdī kā papildu atbilstības kritēriju pieprasīs atzītas ārējās kredītnovērtējuma iestādes (ECAI) piešķirtu reitingu, kas atbilst AAA/Aaa līmenim. Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru termiņa laikā būs jāsaglabā iepriekš noteiktais minimālais A reitinga slieksnis. Turklāt ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas tiks emitēti, sākot ar 2009. gada 1. martu, pamatā esošais aktīvu pūls nedrīkst pilnībā vai daļēji ietvert citu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru laidienus. Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kas emitēti pirms 2009. gada 1. marta, līdz 2010. gada 1. martam būs atbrīvoti no pēdējās prasības izpildes.
  2. Attiecībā uz nenodrošinātām banku obligācijām Eurosistēma noteiks to izmantošanas ierobežojumus. Sākot ar 2009. gada 1. martu, vērtība, kas noteikta nodrošinātajām banku obligācijām, kuras emitējis emitents vai jebkura iestāde, ar kuru šim emitentam ir ciešas saiknes saskaņā ar "Vispārējās dokumentācijas" [2] 6.2.3. sadaļā sniegto definīciju, pēc diskontu piemērošanas nedrīkst pārsniegt 10% no darījuma partnera nodrošinājuma pūla vērtības, ja minēto aktīvu tirgus vērtība nepārsniedz 50 milj. euro. Šis ierobežojums neattiecas uz nenodrošinātām banku obligācijām, kuras garantējusi valsts sektora iestāde, kas ir tiesīga iekasēt nodokļus. Uz nenodrošinātām banku obligācijām, kas Eurosistēmai iesniegtas kā nodrošinājums līdz 2009. gada 20. janvārim, šis ierobežojums attiecas, sākot ar 2010. gada 1. martu.

Tāpat kā iepriekšējo pasākumu gadījumā šo korekciju mērķis ir pilnībā saglabāt Eurosistēmas kredītoperāciju sistēmas galvenās iezīmes (piemēram, daudzveidīga nodrošinājuma atbilstība un Eurosistēmas darījuma partneru plaša piekļuve centrālo banku likviditātei), vienlaikus nodrošinot Eurosistēmai atbilstošu risku aizsardzības līmeni. Gadu gaitā un arī nesenā finanšu tirgus satricinājuma laikā pierādījies, ka Eurosistēmas nodrošinājuma sistēma ir stabila un efektīva. Euro zonas finanšu tirgus elastību īpaši veicinājusi iespēja izmantot daudzveidīgu nodrošinājumu.

Turklāt 1. punktā minēto pārmaiņu, kas atspoguļo to, kā darījuma partneri faktiski izmanto ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus, un jaunākās norises ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru tirgū, mērķis ir palīdzēt atjaunot ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru tirgus pareizu darbību.

  1. [1] 2008. gada 15. oktobrī ECB izziņoja arī vairākus pasākumus nodrošinājuma sistēmas tālākai paplašināšanai līdz 2009. gada beigām. Šos pasākumus šajā paziņojumā presei izziņotās korekcijas neietekmē.

  2. [2] ECB, "Monetārās politikas īstenošana euro zonā: Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija", 2008. gada 12. novembris (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008lv.pdf).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem