Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

kohandused esmakordselt emiteeritavate varaga tagatud väärtpaberite ja tagamata pangavõlakirjade riskiohjemeetmetes

20. jaanuar 2009

Täna otsustas Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu teha 4. septembril 2008 avaldatud riskiohjemeetmete tehnilistes täiustustes järgmised kohandused [1], mis jõustuvad 1. veebruaril 2009:

  1. Alates 1. märtsist 2009 emiteeritavate varaga tagatud väärtpaberite puhul nõuab eurosüsteem täiendava kõlblikkuskriteeriumina tunnustatud välise laenutagatiste hindamise asutuse (reitinguagentuuri) reitingut „AAA/Aaa”. Varaga tagatud väärtpaberi kogu kehtivusaja jooksul peab säilima ka eelnev reitingu miinimumkünnis „üks A”. Alates 1. märtsist 2009 emiteeritavate varaga tagatud väärtpaberite puhul ei tohi varade kogum osaliselt ega täielikult koosneda muude varaga tagatud väärtpaberite osadest. Enne 1. märtsi 2009 emiteeritud varaga tagatud väärtpaberid on sellest nõudest vabastatud kuni 1. märtsini 2010.
  2. Eurosüsteem kehtestab piirangud tagamata pangavõlakirjade kasutamisele. Alates 1. märtsist 2009 peab väljalaskja poolt või väljalaskjaga ülddokumentatsiooni [2] peatükis 6.2.3 määratletud lähedast sidet omava üksuse poolt emiteeritavatele tagamata pangavõlakirjadele määratav väärtus olema pärast allahindluse mahaarvamist väiksem kui 10% osapoole koondtagatise väärtusest, välja arvatud juhul, kui eespool nimetatud varade turuväärtus jääb alla 50 miljoni euro. Piirang ei kehti selliste tagamata pangavõlakirjade suhtes, mille garandiks on maksustamisõigusega avaliku sektori üksus. Tagamata pangavõlakirjade suhtes, mis esitatakse eurosüsteemile tagatiseks kuni 20. jaanuarini 2009, kehtib see piirang alates 1. märtsist 2010.

Sarnaselt varasemate meetmetega on ka käesolevate kohanduste eesmärk säilitada täielikult eurosüsteemi laenuoperatsioonide raamistiku põhijooned, näiteks tagatise ulatuslik kõlblikkus ja eurosüsteemi osapoolte laialdane juurdepääs keskpanga likviidsusele, tagades samal ajal eurosüsteemi piisava riskikaitse. Eurosüsteemi tagatisvarade raamistik on osutunud aastate jooksul jõuliseks ja tõhusaks, seda ka hiljutisel finantsturgude ebastabiilsuse perioodil. Euroala finantsturgude elujõulisust toetab eelkõige paljude erinevate tagatisvarade aktsepteerimine.

Punktis 1 nimetatud muudatustega, mis kajastavad varaga tagatud kõlblike väärtpaberite tegelikku kasutamist osapoolte poolt ning nende väärtpaberite turu hiljutist arengut, püütakse ühtlasi kaasa aidata varaga tagatud väärtpaberite turu nõuetekohase toimimise taastamisele.

  1. [1] Lisaks võttis EKP 15. oktoobril 2008 vastu mitmed meetmed tagatisvara raamistiku laiendamiseks 2009. aasta lõpuni. Kõnealuseid meetmeid käesolevas pressiteates avaldatud kohandused ei mõjuta.

  2. [2] EKP väljaanne „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon”, 12. november 2008 (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008et.pdf).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid