Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ändring av åtgärder för riskkontroll för nyemitterade värdepapper med bakomliggande tillgångar och för icke-säkerställda bankobligationer

20 januari 2009

Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) beslutade idag att komplettera de tekniska förbättringarna av de riskkontrollåtgärder, som tillkännagavs den 4 september 2008 och som träder i kraft den 1 februari 2009. Följande ändringar görs: [1]

  1. Vad gäller värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (Asset-backed securities (ABS)) kommer Eurosystemet att kräva en kreditbedömning på AAA/Aaa från ett godkänt externt institut för kreditbedömning (ECAI) vid emissionstillfället som ytterligare godtagbarhetskriterium för alla ABS-värdepapper som emitteras fr.o.m. den 1 mars 2009. Under ABS-värdepapprets löptid måste det tidigare minimikravet på ett lägsta kreditbetyg på A upprätthållas. Vidare ska, för de ABS-värdepapper som emitteras fr.o.m. den 1 mars 2009, den underliggande poolen inte bestå, varken helt eller delvis, av andra ABS-värdepapper. ABS-värdepapper som emitterats före den 1 mars 2009 kommer att undantas från det senare kravet fram till den 1 mars 2010.
  2. Vad gäller icke-säkerställda bankobligationer kommer Eurosystemet att införa begränsningar för deras användning. Från och med den 1 mars 2009 ska det värde som sätts för icke-säkerställda bankobligationer av en emittent, eller enhet med vilken emittenten har nära förbindelser i enlighet med definitionen som ges i kapitel 6.2.3 i allmänna dokumentationen [2] att vara mindre, efter tillämpning av värderingsavdrag, än 10 % av en motparts säkerhetspool om marknadsvärdet på tillgången i fråga inte överstiger 50 miljoner EUR. Denna begränsning gäller inte för icke-säkerställda bankobligationer som garanteras av ett offentligt organ med rätt att ta ut skatt. Icke-säkerställda bankobligationer som lämnats som säkerhet till Eurosystemet fram till den 20 januari 2009 omfattas av denna begränsning fr.o.m. den 1 mars 2010.

Liksom tidigare åtgärder är de nya ändringarna inriktade på att till fullo säkra huvuddragen i Eurosystemets ramverk för kreditoperationer, t.ex. omfattande urval av godtagbara säkerheter och att Eurosystemets motparter har en bred tillgång till centralbankslikviditet och samtidigt att bibehålla ett lämpligt riskskydd för Eurosystemet. Eurosystemets ramverk för säkerheter har under årens lopp visat sig vara robust och effektivt, även under den senaste tidens oro på finansmarknaderna. Framför allt har godkännandet av en rad olika typer av säkerheter bidragit till att göra finansmarknaderna i euroområdet mer motståndskraftiga.

Ändringarna under punkt 1 ovan, vilka återspeglar den faktiska användningen av godtagbara ABS-värdepapper samt den senaste utvecklingen på ABS-marknaderna, är dessutom inriktade på att hjälpa till att återställa en fungerande ABS-marknad.

  1. [1] ECB offentliggjorde också ett antal åtgärder den 15 oktober 2008 för att ytterligare utvidga ramverket för säkerheter fram t.o.m. slutet av 2009. Dessa åtgärder påverkas inte av ändringarna i detta pressmeddelande.

  2. [2] ECB, ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden”, 12 november 2008 (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008sv.pdf).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media