Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Modyfikacja środków kontroli ryzyka dotyczących papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami i niezabezpieczonych obligacji bankowych

20 stycznia 2009 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła dziś, że szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące środków kontroli ryzyka ogłoszone 4 września 2008 r. i wchodzące w życie 1 lutego 2009 r. zostaną uzupełnione o następujące zasady [1]:

  1. W odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) Eurosystem będzie wymagać, by wszystkie papiery ABS emitowane od 1 marca 2009 r. spełniały dodatkowe kryterium kwalifikacji – rating AAA/Aaa przyznany przy emisji przez zaakceptowaną zewnętrzną instytucję oceny jakości kredytowej. Przez cały okres istnienia papierów ABS obowiązuje dotychczasowy wymóg utrzymania ratingu równego co najmniej jednemu A. Ponadto w odniesieniu do papierów ABS emitowanych od 1 marca 2009 r. pula aktywów bazowych nie może ani w całości, ani częściowo składać się z transz innych papierów ABS; papiery ABS wyemitowane przed 1 marca 2009 r. są zwolnione z tego wymogu do 1 marca 2010 r.
  2. W odniesieniu do niezabezpieczonych obligacji bankowych Eurosystem wprowadzi limity ograniczające ich stosowanie. Począwszy od 1 marca 2009 r. wartość niezabezpieczonych obligacji bankowych wystawionych przez emitenta lub podmiot blisko powiązany z emitentem (zgodnie z definicją podaną w punkcie 6.2.3 Dokumentacji Ogólnej [2]) po redukcji wartości w wycenie musi stanowić mniej niż 10% wartości puli zabezpieczeń kontrahenta, chyba że wartość rynkowa przedmiotowych aktywów nie przekracza 50 mln EUR. Ograniczenie to nie dotyczy niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez organ administracji publicznej uprawniony do nakładania podatków. W odniesieniu do niezabezpieczonych obligacji bankowych przedstawionych Eurosystemowi jako zabezpieczenie do 20 stycznia 2009 r. ograniczenie to zaczyna obowiązywać z dniem 1 marca 2010 r.

Podobnie jak przy wcześniej przyjętych środkach, celem obecnej modyfikacji jest zapewnienie pełnej ochrony głównych elementów ram operacji kredytowych Eurosystemu, w tym dużego zakresu kwalifikowanych zabezpieczeń oraz szerokiego dostępu kontrahentów Eurosystemu do płynności z banku centralnego, przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu ochrony Eurosystemu przez ryzykiem. Solidność i efektywność systemu zabezpieczeń Eurosystemu sprawdza się od lat, potwierdziła się też podczas zawirowań na rynkach finansowych w ostatnim okresie. Do odporności rynków finansowych strefy euro przyczynia się w szczególności dopuszczanie szerokiego zakresu zabezpieczeń.

Zmiany opisane powyżej w punkcie (1), które odzwierciedlają faktyczne wykorzystanie kwalifikowanych papierów ABS oraz ostatnie zmiany na rynku ABS, mają ponadto przyczynić się do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania tego rynku.

  1. [1] 15 października 2008 r. EBC ogłosił ponadto kilka rozwiązań mających na celu dalsze rozszerzenie systemu zabezpieczeń do końca 2009 r. Modyfikacje wymienione w niniejszym komunikacie nie dotyczą tych rozwiązań.

  2. [2] EBC, „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu”, 12 listopada 2008 r. (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008pl.pdf).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami