Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Úpravy opatření ke kontrole rizika v případě nově emitovaných cenných papírů zajištěných aktivy a nekrytých bankovních dluhopisů

20. ledna 2009

Rada guvernérů ECB dnes rozhodla, že doplní technické specifikace opatření ke kontrole rizika, které vstoupí v platnost dne 1. února 2009 a jež byly zveřejněny dne 4. září 2008, o tyto dodatečné úpravy [1]:

  1. Pokud jde o cenné papíry zajištěné aktivy (ABS), Eurosystém bude v případě všech ABS emitovaných počínaje 1. březnem 2009 vyžadovat při jejich emisi rating na úrovni AAA/Aaa od schválené externí ratingové instituce jakožto dodatečné kritérium pro jejich způsobilost. Po dobu životnosti ABS je třeba dodržet minimální úroveň ratingu „single A“, která platila dosud. Navíc v případě ABS emitovaných počínaje 1. březnem 2009 by podkladové portfolio nemělo zcela ani zčásti obsahovat tranše dalších ABS. Na ABS emitované před 1. březnem 2009 se nebude do 1. března 2010 uvedený požadavek vztahovat.
  2. Co se týče nekrytých bankovních dluhopisů, Eurosystém zavede omezení pro jejich používání. Počínaje 1. březnem 2009 musí hodnota, která je přiřazována nekrytým bankovním dluhopisům emitovaným emitentem nebo jakýmkoli subjektem, s nímž je tento emitent úzce propojen podle definice v kapitole 6.2.3 Obecné dokumentace, [2] být po srážkách nižší než 10% podíl hodnoty portfolia zajištění protistrany, nepřesáhne-li tržní hodnota výše uvedených aktiv 50 mil. EUR. Toto omezení se nevztahuje na nekryté bankovní dluhopisy garantované subjektem veřejného sektoru, který je oprávněn vyměřovat daně. Na nekryté bankovní dluhopisy, které byly poskytnuty Eurosystému do 20. ledna 2009 jako zajištění, se toto omezení vztahuje počínaje 1. březnem 2010.

Podobně jako dřívější opatření mají také nynější úpravy za cíl plně zachovat základní charakteristiku rámce Eurosystému pro úvěrové operace, k níž patří široká způsobilost zajištění a otevřený přístup protistran Eurosystému k likviditě centrálních bank při zachování dostatečné úrovně ochrany Eurosystému před rizikem. Rámec zajištění Eurosystému prokázal za léta svého fungování svou spolehlivost a účinnost, a to i během nedávných turbulencí na finančních trzích. K odolnosti finančních trhů eurozóny přispívá zejména přijímání široké škály zajištění.

Změny uvedené ve výše uvedeném bodě 1), které jsou odrazem toho, jak protistrany skutečně využívají způsobilé ABS, i nedávného vývoje na trzích ABS, mají za cíl přispět k obnovení řádného fungování trhu ABS.

  1. [1] ECB navíc dne 15. října 2008 oznámila několik opatření, jejichž cílem je prodloužit rámec zajištění do konce roku 2009. Tato opatření nejsou úpravami oznámenými v dnešní tiskové zprávě dotčena.

  2. [2] ECB, „Provádění měnové politiky v eurozóně: Obecná dokumentace k nástrojům a postupům měnové politiky Eurosystému“, 12. listopadu 2008 (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008cs.pdf).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média