Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Prilagoditev ukrepov za obvladovanje tveganj za novo izdane kolateralizirane vrednostne papirje in nekrite bančne obveznice

20. januar 2009

Svet ECB je danes sklenil, da tehnične prilagoditve ukrepov za obvladovanje tveganj, ki jih je napovedal 4. septembra 2008 in bodo začeli veljati 1. februarja 2009, dopolni z naslednjimi določili [1]:

  1. Za vse kolateralizirane vrednostne papirje, izdane po 1. marcu 2009, bo Eurosistem kot dodatno merilo primernosti zahteval bonitetno ocena na ravni AAA/Aaa, ki jo je ob izdaji vrednostnega papirja izdala sprejeta zunanja bonitetna institucija. V času življenjske dobe teh vrednostnih papirjev mora biti ohranjen prejšnji prag najnižje bonitetne ocene enega »A«. Poleg tega sklad osnovnih instrumentov pri kolateraliziranih vrednostnih papirjih, izdanih po 1. marcu 2009, ne sme biti v celoti ali deloma sestavljen iz tranš drugih kolateraliziranih vrednostnih papirjev. Iz te zahteve bodo do 1. marca 2010 izvzeti kolateralizirani vrednostni papirji, izdani pred 1. marcem 2009.
  2. Eurosistem bo uvedel omejitve za uporabo nekritih bančnih obveznic. Od 1. marca 2009 mora biti vrednost, dodeljena nekritim bančnim obveznicam, ki jih izda izdajatelj ali katera koli oseba, s katero ima izdajatelj tesne povezave, kot so opredeljene v razdelku 6.2.3 Splošne dokumentacije [2], po opravljenih odbitkih manjša od 10% vrednosti sklada finančnega premoženja za zavarovanje terjatev nasprotne stranke, razen če tržna vrednost zgoraj navedenega finančnega premoženja ne presega 50 milijonov EUR. Ta omejitev ne velja za nekrite bančne obveznice, za katere jamči oseba javnega sektorja s pravico do odmerjanja davkov. Za nekrite bančne obveznice, predložene Eurosistemu kot zavarovanje do 20. januarja 2009, ta omejitev velja od 1. marca 2010.

Enako kot pri prejšnjih ukrepih je tudi pri tokratnih prilagoditvah cilj v celoti ohraniti glavne značilnosti okvira Eurosistema za kreditne operacije, kot sta širok izbor primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev ter širok dostop nasprotnih strank Eurosistema do likvidnosti centralnih bank, obenem pa ohraniti ustrezno raven zaščite Eurosistema pred tveganji. Sistem zavarovanja terjatev je z leti potrdil svojo zanesljivost in učinkovitost, med drugim tudi v nedavnem obdobju pretresov na finančnih trgih. K odpornosti finančnih trgov euroobmočja prispeva zlasti širok izbor primernega zavarovanja.

Poleg tega je namen sprememb, opisanih v točki (1), ki odražajo dejansko rabo primernih kolateraliziranih vrednostnih papirjev s strani nasprotnih strank ter nedavna gibanja na trgih kolateraliziranih vrednostnih papirjev, prispevati tudi k ponovni vzpostavitvi pravilnega delovanja trga kolateraliziranih vrednostnih papirjev.

  1. [1] ECB je 15. oktobra 2008 poleg tega napovedala vrsto ukrepov za nadaljnjo razširitev sistema zavarovanja terjatev do konca leta 2009. Prilagoditve, ki so napovedane v današnjem sporočilu za javnost, na te ukrepe ne vplivajo.

  2. [2] ECB, »Izvajanje denarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema«, 12. november 2008 (http://www.ecb.int/pub/pdf/other/gendoc2008sl.pdf).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije