Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσαρμογή των μέτρων ελέγχου κινδύνων για νεοεκδιδόμενους τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση και για μη καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες

20 Ιανουαρίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα να συμπληρώσει τις τεχνικές βελτιώσεις των μέτρων ελέγχου κινδύνων – οι οποίες είχαν ανακοινωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2008 και πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2009 – με τις ακόλουθες πρόσθετες προσαρμογές [1]:

  1. Όσον αφορά τους τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση (asset-backed securities), ως πρόσθετο κριτήριο καταλληλότητας, το Ευρωσύστημα θα απαιτεί πιστοληπτική διαβάθμιση, κατά την έκδοσή τους, AAA/Aaa από αποδεκτό εξωτερικό οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για όλους τους τίτλους αυτού του είδους που θα εκδίδονται από 1ης Μαρτίου 2009. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των τίτλων μέχρι τη λήξη τους, θα πρέπει να τηρείται το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης που ίσχυε προηγουμένως (single Α). Επιπλέον, για τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση που θα εκδίδονται από 1ης Μαρτίου 2009, η ομάδα των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού δεν πρέπει να αποτελείται, εν όλω ή εν μέρει, από σειρές εκδόσεων (tranches) άλλων τίτλων αυτού του είδους. Από τον ως άνω όρο εξαιρούνται έως την 1η Μαρτίου 2010 οι τίτλοι που προέρχονται από τιτλοποίηση με ημερομηνία έκδοσης πριν από την 1η Μαρτίου 2009.
  2. Όσον αφορά τις μη καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες (uncovered bank bonds), το Ευρωσύστημα θα θεσπίσει όρια της χρήσης τους. Από 1ης Μαρτίου 2009, η αξία των μη καλυμμένων τραπεζικών ομολογιών που έχουν εκδοθεί από έναν εκδότη, ή από οποιονδήποτε φορέα με τον οποίο ο εκδότης έχει στενούς δεσμούς, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 6.2.3 της Γενικής Τεκμηρίωσης, [2] πρέπει – μετά την εφαρμογή των περικοπών αποτίμησης – να υπολείπεται του 10% της αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλειών του αντισυμβαλλομένου, εκτός εάν η αγοραία αξία των εν λόγω ομολογιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για μη καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες για τις οποίες παρέχει εγγύηση φορέας του δημόσιου τομέα με δικαίωμα επιβολής φόρων. Για τις μη καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες που έχουν υποβληθεί ως ασφάλεια στο Ευρωσύστημα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2009, ο περιορισμός αυτός ισχύει από 1ης Μαρτίου 2010.

Όπως και τα προηγούμενα μέτρα, οι παρούσες προσαρμογές αποσκοπούν στην πλήρη διαφύλαξη των βασικών χαρακτηριστικών του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για τη διενέργεια των πιστοδοτικών του πράξεων, όπως η μεγάλη ποικιλία αποδεκτών ασφαλειών και η ευρεία πρόσβαση των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος σε ρευστότητα κεντρικής τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας του Ευρωσυστήματος από τους κινδύνους. Το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών αποδείχθηκε στη διάρκεια των ετών εύρωστο και αποτελεσματικό, ακόμη και κατά την πρόσφατη περίπτωση αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ειδικότερα, η αποδοχή μεγάλης ποικιλίας περιουσιακών στοιχείων ως ασφαλειών συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της ζώνης του ευρώ.

Επιπλέον, οι αλλαγές της ανωτέρω παρ. (1), οι οποίες αντανακλούν την πραγματική χρήση τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση από τους αντισυμβαλλομένους και τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές αυτών των τίτλων, έχουν σκοπό να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών αυτών.

  1. [1] Επίσης, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων στις 15 Οκτωβρίου 2008 με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση του πλαισίου που διέπει τη σύσταση ασφαλειών μέχρι το τέλος του 2009. Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζονται από τις προσαρμογές που ανακοινώνονται με το σημερινό δελτίο Τύπου.

  2. [2] ΕΚΤ, «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος», 12 Νοεμβρίου 2008, (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008el.pdf).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου