European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Директива за платежните услуги (Payment Services Directive – PSD)

24 април 2007 г.

Съвместно изявление на Европейската централна банка и Европейската комисия, приветстващо приемането от Европейския парламент на Директивата за платежните услуги

Днес Европейският парламент прие предложението за Директивата за платежните услуги (Payment Services Directive – PSD), за което Съвета на ЕКОФИН вече възприе общ подход на заседанието си от 27 март 2007 г. Текстът на Директивата за платежните услуги сега ще бъде предаден на Европейския съвет за окончателно приемане. Държавите-членки следва да транспонират Директивата колкото е възможно по-скоро, най-късно до 1 ноември 2009 г., в националното си законодателство.

Целта на Директивата за платежните услуги е да се гарантира, че плащанията в рамките на ЕС, особено кредитни трансфери, директни дебити и картови плащания, ще станат толкова лесни, ефективни и сигурни колкото са местните плащания вътре в дадена държава-членка, като осигурят законовата основа за осъществяване на Единната зона за плащания в еуро (SEPA). Директивата за платежните услуги ще наложи правата и защитата на всички, които ползват платежни услуги (потребители, търговци на дребно, големи и малки предприятия и обществени власти).

Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия споделят общо виждане относно SEPA и постоянно контролират и подкрепят процеса, насочен към нейното реализиране. За повече информация вижте съвместното прессъобщение, публикувано на 4 май 2006 г. ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.en.html).

ЕЦБ и Европейската комисия разглеждат приемането на Директивата за платежните услуги от Европейския парламент като решителна стъпка към осъществяването на Единната зона за плащания в еуро (SEPA). Директивата ще улесни в голяма степен оперативното въвеждане на инструментите на SEPA от банковия сектор, както и приемането им от крайните потребители, чрез хармонизиране на съответната правна рамка. Това ще осигури основата на единен „вътрешен” пазар за плащания в еуро. Директивата също ще повиши защитата на потребителите и ще засили конкуренцията и иновациите чрез установяване на подходяща нормативна рамка за новите участници на пазара за плащания на дребно. Това следва да насърчи технологичния прогрес и реализирането на възможности за нови продукти, като електронното фактуриране, което може да бъде от голяма полза за икономиката в широк мащаб.

До момента Европейският платежен съвет и Европейският банков сектор като цяло са постигнали значителен прогрес в осъществяването на SEPA. С предложението за Директива за платежните услуги, приета от Европейския парламент, ЕЦБ и Европейската комисия насърчават банковия сектор и всички други заинтересовани страни да използват ситуацията и да засилят подготовката си за стартирането на SEPA на 1 януари 2008 г., както и за последващото и́ успешно и навременно осъществяване. ЕЦБ и Европейската комисия ще продължават да подкрепят тези усилия.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите