European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti–september 2023

29 september 2023

Penningpolitik

Ändrad förordning om tillämpningen av minimireserver (kassakrav)

Den 25 augusti 2023 antog ECB-rådet förordning ECB/2023/21 om ändring av förordning (EU) 2021/378 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav). Genom denna ändringsrättsakt genomförs ECB-rådets beslut av den 27 juli 2023 att fastställa ersättningsnivån för kassakrav till 0 procent.

Marknadsoperationer

Vägledande kalendrar för 2024

Den 7 september 2023 tog ECB-rådet del av de vägledande kalendrarna för uppfyllandeperioder, kassakrav och anbudstransaktioner för 2024. ECB-rådet godkände också att dagen för tillkännagivande, tilldelning och avveckling av tremånaders långfristiga refinansieringstransaktioner (LTRO) anpassas till motsvarande datum för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna (MRO) från och med januari 2024 för att förenkla den operativa verksamheten. Följaktligen har förfallodagarna för de långfristiga refinansieringstransaktioner som ska tilldelas i oktober, november och december 2023 justerats för att sammanfalla med de nya avvecklingsdagar som gäller från och med januari 2024. Ett pressmeddelande och kalendrar finns på ECB:s webbplats.

Uppföljning av 2021 års rekommendationer från marknadskontaktgruppen för skuldemission (DIMCG)

Den 31 juli 2023 tog ECB-rådet del av resultatet av det särskilda mötet med tidigare deltagare i den nu upplösta marknadskontaktgruppen för skuldemission (DIMCG). Vid mötet diskuterade deltagarna uppföljningen av DIMCG:s rådgivande rapport om skuldemissioner och skulddistribution i Europeiska unionen, publicerad på ECB:s webbplats i december 2021, och särskilt de framsteg som branschen gjort när det gäller de harmoniseringsrekommendationer som DIMCG hade lagt fram. En sammanfattning av mötet finns på ECB:s webbplats.

Översyn av Eurosystemets ramverk för tillhandahållande av likviditetslinor i euro

Den 3 augusti 2023 godkände ECB-rådet, efter en fördjupad granskning av det tidigare ramverket och de senaste årens erfarenheter, ett nytt ramverk för tillhandahållande av likviditetslinor i euro till centralbanker utanför euroområdet. Det nya ramverket upprätthåller den roll som likviditetslinor spelar som penningpolitiska instrument, bibehåller de grundläggande delarna av det ramverk som hittills funnits men effektiviserar det och integrerar de befintliga repofaciliteterna i ett enhetligt ramverk kallat EUREP. Det nya ramverket träder i kraft den 16 januari 2024 och kommer från och med den dagen att tillämpas på de befintliga likviditetslinor som kan komma att förlängas och andra likviditetslinor som ska inrättas. De flesta av de nuvarande tillfälliga likviditetslinorna och den tidigare tillfälliga EUREP-faciliteten löper ut den 15 januari 2024. Mer detaljerad information kommer att publiceras av ECB.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

Uppföljning av rekommendation ESRB/2015/2 om bedömningen av gränsöverskridande effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder

Den 7 augusti 2023 godkände ECB-rådet ECB:s respons på Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/2 om bedömningen av gränsöverskridande effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder. I svaret betonas att ECB fullt ut följer den del av rekommendationen som är relevant för ECB och noterar att de flesta uppföljningsfrågorna riktas till myndigheter som redan har vidtagit makrotillsynsåtgärder och därför inte är tillämpliga på ECB.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Utnämning av T2S CSD Steering Group-observatörer

Den 30 augusti 2023 utsåg ECB-rådet sex observatörer i styrgruppen för T2S CSD till att tjäna som T2S-användarrepresentanter. Observatörerna som föreslagits av styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) och nominerats av ECB-rådet för en mandatperiod på två år som kan förnyas på grundval av ansökningar från Europeiska bankförbundet (EBF), Europeiska sparbanksgruppen (ESBG), European Association of Co-operative Banks (EACB), Association for Financial Markets in Europe (AFME), och European Association of Clearing Houses (EACH), företräder CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG och Société Générale Securities Services S.A i theT2S CSG. Listan över privata institut som deltar i T2S CSG som observatörer finns på ECB:s webbplats.

Ändringar av riktlinjen om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target)

Den 7 september 2023 antog ECB-rådet riktlinjen ECB/2023/22 om ändring av riktlinje ECB/2022/912 om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) Ändringarna i riktlinjen återspeglar utvecklingen av Eurosystemets policy inom flera områden av betydelse för Target-tjänsterna och inbegriper redaktionella och tekniska revideringar. Riktlinjen kommer snart att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om rekapitalisering av Magyar Nemzeti Bank

Den 1 september 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/24 på begäran av Ungerns finansministerium.

ECB:s yttrande om krav på kreditinstitut att tillhandahålla grundläggande banktjänster och garantera en viss minimispridning av uttagsautomater

Den 8 september 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/25 på begäran av ordföranden för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB:s yttrande om införandet av en extraordinarie skatt för kreditinstitut

Den 12 september 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/26 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

ECB:s yttrande om integreringen av Българска народна банка (Bulgariens centralbank) i Eurosystemet

Den 18 september 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/27 på begäran av Българска народна банка (Bulgariens nationalbank).

Organisationsstyrning

ECB:s beslut om inrättande av ECB:s historiska arkiv

Den 28 juli 2023 antog ECB-rådet beslut ECB/2023/17 om inrättande av Europeiska centralbankens historiska arkiv och om ändring av beslut ECB/2004/2. I beslutet fastställs de interna regler och operativa förfaranden genom vilka ECB ska fullgöra sina skyldigheter att upprätta ett historiskt arkiv och öppna samlingarna för allmänheten när så är möjligt efter 30 år, i enlighet med förordning (EEG, Euratom) nr 354/83. I ECB:s fall innebär detta att dess historiska arkiv fortlöpande måste vara tillgängliga för allmänheten från och med 2028.

ECB:s nominering till befattningen som ordförande i tillsynsnämnden

Den 13 september 2023 utnämnde ECB-rådet Claudia Buch, nuvarande vice ordförande för Deutsche Bundesbank, till befattning som ordförande i tillsynsnämnden. Om hon godkänns av Europaparlamentet och bekräftas av Europeiska unionens råd kommer hon att efterträda Andrea Enria som chef för den europeiska banktillsynen för en femårsperiod som inte kan förlängas, med start den 1 januari 2024. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Utnämning av nya ledamöter i tillsynskommittén för den korta euroräntan

Den 25 september 2023 utnämnde ECB-rådet Alexandre Gautier (Banque de France) och Gioia Cellai (Banca d’Italia) till ledamöter som nominerats av de nationella centralbankerna i tillsynskommittén för den korta euroräntan (EURSTR). Med mandatperioder från den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025 ersätter dessa personer de nuvarande ledamöterna från Banco de España och Deutsche Bundesbank. Utnämningarna har skett i enlighet med rotationsreglerna för de nationella centralbankernas ledamöter i kommittén. Därutöver utnämnde ECB-rådet Thomas Vlasopoulos, vice generaldirektör för marknadsoperationer, till ECB-ledamot i kommittén från och med den 1 oktober 2023, som därmed ersätter den nuvarande ledamoten Imène Rahmouni-Rousseau, generaldirektör för marknadsoperationer. Uppdaterad information om detta finns inom kort på ECB:s webbplats.

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken

Den 27 september 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/28 på begäran av Europeiska rådets ordförande. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

ECB:s banktillsyn

Offentligt samråd om ECB:s vägledning om rapportering av väsentliga riskkoncentrationer i finansiella konglomerat och transaktioner inom finansiella konglomerat

Den 14 augusti hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett samråd om ECB:s utkast till vägledning om rapportering av väsentliga riskkoncentrationer i finansiella konglomerat och transaktioner inom finansiella konglomerat. Material för detta offentliga samråd, som inleddes nästa dag, finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Ändringsrättsakter om rapportering av finansiell tillsynsinformation till ECB

Den 17 augusti 2023 antog ECB-rådet beslut ECB/2023/18 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna ska tillhandahållas Europeiska centralbanken (omarbetning), beslut ECB/2023/19 om de nationella behöriga myndigheternas rapportering till Europeiska centralbanken av finansieringsplaner för enheter som står under tillsyn (omarbetning) samt förordning ECB/2023/20 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation. Syftet med dessa omarbetade rättsakter är att förtydliga de tillämpliga bestämmelserna med tanke på de många ändringar som dessa rättsakter har genomgått sedan den gemensamma tillsynsmekanismen inleddes 2014.

Sanktion mot de Volksbank N.V.

Den 29 augusti 2023 tillkännagav ECB att de Volksbank N.V. ålagts en sanktion för felaktig beräkning av kapitalbehov. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media