European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

elo-syyskuu 2023

29.9.2023

Rahapolitiikka

Vähimmäisvarannot

EKP:n neuvosto antoi 25.8.2023 asetuksen EKP/2023/21, jolla muutettiin asetusta (EU) 2021/378 vähimmäisvarantovelvoitteiden soveltamisesta. EKP:n neuvosto oli päättänyt muutoksesta vähimmäisvarantojen korkoihin kokouksessaan 27.7.2023.

Markkinaoperaatiot

Operaatiot ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksot vuonna 2024

EKP:n neuvosto tutustui 7.9.2023 seuraavan vuoden rahoitusoperaatioiden alustavaan aikatauluun, joka vaikuttaa myös vähimmäisvarantojen pitoajanjaksoihin. Kolmen kuukauden pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot pyritään vuodenvaihteen jälkeen ajoittamaan niin, että ne toimivat paremmin vaihtoehtona perusrahoitusoperaatioille. Muutos vaikuttaa myös loppuvuoden operaatioiden päättymispäiviin, jotka ajoittuvat ensi vuoden puolelle. Lisätietoa on lehdistötiedotteessa EKP:n verkkosivuilla.

Velkamarkkinoiden kehittäminen

EKP:n neuvosto kävi 31.7.2023 läpi, mitä velkamarkkinoiden edustajien yhteistyöryhmässä oli saatu aikaan. Ryhmä oli perustettu laatimaan suosituksia, joiden avulla velan liikkeeseenlaskua voitaisiin yhdenmukaistaa Euroopan unionissa. Ryhmän jäsenet kokoontuivat vielä maaliskuussa tarkastelemaan, mitä hyötyä vuoden 2021 joulukuussa esitetyistä suosituksista oli ollut. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu yhteenveto tuolloisesta keskustelusta.

Eurojen saatavuus euroalueen ulkopuolella

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.8.2023 muutoksia järjestelyihin, joiden avulla euroalueen ulkopuoliset keskuspankit voivat saada käyttöönsä euroja. Käytännöissä on havaittu parantamisen varaa vuosien kuluessa, mutta pohjimmiltaan muutokset eivät ole suuria. Valuutanvaihtojärjestelyt ovat tärkeä osa rahapolitiikkaa. Muutokset otetaan järjestelyissä huomioon 16.1.2024 alkaen. Suurin osa nykyisistä tilapäisistä järjestelyistä on voimassa 15.1.2024 saakka, mutta niitä voidaan uusia. Muutoksilla myös vakinaistetaan alun perin varotoimenpiteenä luotu EUREP-järjestely, jonka avulla eurojärjestelmä voi toimittaa euroja keskuspankeille ympäri maailmaa. Muutokset otetaan vähitellen huomioon myös EKP:n julkaisuissa.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

Makrovakaustoimien vaikutus muissa maissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.8.2023 havaintoja, jotka koskivat Euroopan järjestelmäriskikomitean suosituksen EJRK/2015/2 noudattamista EKP:ssä. EKP:n todettiin noudattavan suositusta. Käytännössä suosituksen tiimoilta heränneet kysymykset ovat koskeneet pääasiassa viranomaisia, joilla on käytössä siinä tarkoitettuja toimenpiteitä.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

TARGET-palvelujen käyttäjien edustus

EKP:n neuvosto nimitti 30.8.2023 käyttäjien edustajia tarkkailijoiksi TARGET2-Securities-palvelun hallintorakenteeseen kuuluvaan arvopaperikeskusten ryhmään. Markkinainfrastruktuurilautakunnan esityksestä ryhmässä ovat kahden vuoden ajan edustettuina CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG ja Société Générale Securities Services S.A. Ehdotuksia saatiin pankkiyhdistysten, säästöpankkien, osuuspankkien, rahoitusmarkkinoiden ja selvitysyhteisöjen eurooppalaisilta kattojärjestöiltä. Samoja yrityksiä voidaan valita ryhmään useamman kerran. EKP:n verkkosivuilla on luettelo tarkkailijoista.

TARGET-suuntaviivat

EKP:n neuvosto antoi 7.9.2023 suuntaviivat EKP/2023/22, joilla muutetaan suuntaviivat (EU) 2022/912 eurojärjestelmän nykyisten TARGET-palveluihin vaikuttavien linjausten mukaisiksi. Samassa yhteydessä on tehty useita teknisluontoisia viilauksia. Muutossuuntaviivat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankin pääomituksesta

EKP:n neuvosto antoi 1.9.2023 Unkarin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2023/24.

EKP:n lausunto luottolaitoksille asetettavasta vaatimuksesta tarjota yleispankkipalveluja ja taata pankkiautomaattiverkoston vähimmäiskattavuus

EKP:n neuvosto antoi 8.9.2023 Belgian keskuspankin pääjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2023/25.

EKP:n lausunto luottolaitoksilta perittävästä lisäverosta

EKP:n neuvosto antoi 12.9.2023 Italian talousministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2023/26.

EKP:n lausunto Българска народна банкаn (Bulgarian keskuspankki) eurojärjestelmään integroitumisesta

EKP:n neuvosto antoi 18.9.2023 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2023/27.

Hallinto

Historiallisesti arvokkaat asiakirjat

EKP:n neuvosto antoi 28.7.2023 päätöksen EKP/2023/17 Euroopan keskuspankin historiallisten arkistojen perustamisesta (ja päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta). Tarkoituksena on valmistautua noudattamaan asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 vaatimuksia, sillä kolmen vuosikymmenen jälkeen historiallisesti arvokkaiden asiakirjojen tulisi olla mahdollisuuksien mukaan kaikkien saatavilla. EKP:n asiakirjoja alkaa tulla vaatimuksen piiriin vuonna 2028, eli arkiston pitää olla silloin käytettävissä.

Pankkivalvonnan uuden johtajan nimittäminen

EKP:n neuvosto päätti 13.9.2023 ehdottaa Saksan keskuspankin varapääjohtajana toimivaa Claudia Buchia valvontaelimen seuraavaksi puheenjohtajaksi. Jos Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyvät nimityksen, Buch aloittaa pankkivalvonnan johtajana vuodenvaihteessa, kun Andrea Enrian toimikausi päättyy. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Euromääräisten markkinoiden lyhyen koron valvontakomitea

EKP:n neuvosto nimitti 25.9.2023 euromääräisten markkinoiden lyhyen koron (€STR) valvontakomiteaan uusia jäseniä. Alexandre Gautier edustaa komiteassa Ranskan keskuspankkia ja Gioia Cellai Italian keskuspankkia 1.10.2023–30.9.2025. Keskuspankkien edustajat vaihtuvat säännöllisesti. Nyt komiteasta poistuvat Espanjan ja Saksan keskuspankkien edustajat. EKP:n edustajaksi komiteaan tulee 1.10.2023 alkaen markkinaoperaatioiden pääosaston varajohtaja Thomas Vlasopoulos. Siihen saakka edustajana on pääosaston johtaja Imène Rahmouni-Rousseau. Tiedot päivitetään EKP:n verkkosivuilla.

Johtokunta

EKP:n neuvosto antoi 27.9.2023 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2020/28 EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta EU:n neuvoston suosituksesta. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Pankkivalvonta

Julkinen kuuleminen riskikeskittymiä ja pankkiryhmien sisäistä varainsiirtoa koskevasta raportoinnista

EKP:n neuvosto ei 14.8.2023 vastustanut valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen uudesta EKP:n oppaasta. Opasluonnoksessa käsitellään valvonnassa tarvittavien tietojen raportointia finanssiryhmittymissä, joilla on paljon ryhmän sisäistä liiketoimintaa tai huomattavia saamisia ryhmän ulkopuolisilta yrityksiltä. Lisätietoa on pankkivalvonnan verkkosivuilla.

Valvonnassa tarvittavien tietojen raportointi EKP:lle

EKP:n neuvosto selkeytti 17.8.2023 pankkivalvonnassa tarvittavien tietojen raportointia koskevaa lainsäädäntöä, johon oli tehty vuosien varrella monenlaisia muutoksia. Uudet säädökset ovat nimeltään päätös EKP/2023/18 valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta Euroopan keskuspankille (uudelleenlaadittu), päätös EKP/2023/19 valvottavien yhteisöjen varainhankintasuunnitelmien raportoinnista kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta Euroopan keskuspankille (uudelleenlaadittu) ja asetus EKP/2023/20 valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta.

Seuraamuksia

EKP ilmoitti 29.8.2023, että de Volksbank N.V. joutuu maksamaan sakkoja laskettuaan väärin pääomatarpeensa. Lisätietoa on pankkivalvonnan verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle