European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień–wrzesień 2023

29 września 2023

Polityka pieniężna

Zmiana rozporządzenia w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej

25 sierpnia 2023 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2023/21 zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/378 w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zmieniający akt prawny wdraża decyzję Rady Prezesów z 27 lipca 2023 w sprawie ustalenia oprocentowania rezerw obowiązkowych na poziomie 0%.

Operacje rynkowe

Orientacyjne kalendarze operacyjne na rok 2024

7 września 2023 Rada Prezesów zapoznała się z orientacyjnymi kalendarzami okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej, wymogów w zakresie rezerwy obowiązkowej oraz operacji przetargowych na rok 2024. Rada Prezesów zatwierdziła także dostosowanie terminów ogłoszenia, przydziału i rozliczenia dłuższych operacji refinansujących (LTRO) z trzymiesięcznym terminem zapadalności do odpowiednich terminów podstawowych operacji refinansujących (MRO); dostosowanie będzie obowiązywać od stycznia 2024 i ma na celu uproszczenie prowadzenia operacji. W związku z tym terminy zapadalności trzymiesięcznych dłuższych operacji refinansujących przydzielonych w październiku, listopadzie i grudniu 2023 zostały dostosowane, by zbiegały się z nowymi terminami rozliczenia obowiązującymi od stycznia 2024. Komunikat prasowy w tej sprawie wraz z kalendarzami jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Działania następcze dotyczące zaleceń grupy ds. kontaktów z rynkiem emisji długu z 2021

31 lipca 2023 Rada Prezesów zapoznała się z wynikami doraźnego spotkania byłych członków nieistniejącej już grupy ds. kontaktów z rynkiem emisji długu (DIMCG). W czasie spotkania omówiono działania następcze dotyczące sprawozdania doradczego grupy DIMCG w sprawie emisji i dystrybucji długu w Unii Europejskiej, opublikowanego na stronie internetowej EBC w grudniu 2021, a w szczególności postępy poczynione przez ten sektor w zakresie zaleceń grupy DIMCG dotyczących harmonizacji. Podsumowanie spotkania jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Przegląd zasad Eurosystemu dotyczących udzielania linii płynnościowych w euro

3 sierpnia 2023 Rada Prezesów zatwierdziła nowe zasady udzielania linii płynnościowych w euro bankom centralnym spoza strefy euro, oparte na szczegółowym przeglądzie poprzednio obowiązujących zasad oraz doświadczeniach zebranych przez ostatnie lata. W nowych zasadach utrzymano rolę linii płynnościowych jako instrumentów polityki pieniężnej, zachowano podstawowe elementy dotychczasowych zasad, ale usprawniono je, a także włączono istniejące instrumenty repo do jednolitych ram o nazwie EUREP. Nowe zasady zaczną obowiązywać 16 stycznia 2024 i od tego dnia będą mieć zastosowanie do istniejących linii płynnościowych, które mogą być przedłużone, oraz do innych linii płynnościowych, które zostaną ustanowione. Większość obecnych linii tymczasowych oraz poprzedni tymczasowy instrument EUREP wygasną 15 stycznia 2024. Więcej szczegółowych informacji zostanie podanych w publikacjach EBC.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Działania następcze dotyczące zalecenia ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej

7 sierpnia 2023 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź EBC dotyczącą zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej. W zatwierdzonej odpowiedzi podkreśla się, że EBC zachowuje pełną zgodność z powyższym zaleceniem w części odnoszącej się do EBC. Zauważa się także, że większość pytań następczych jest skierowana do organów, które podjęły już działania makroostrożnościowe, i dlatego te pytania nie odnoszą się do EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Powołanie obserwatorów przy grupie sterującej T2S CSD

30 sierpnia 2023 Rada Prezesów powołała sześciu obserwatorów przy grupie sterującej T2S CSD (CSG), którzy będą pełnić funkcję przedstawicieli użytkowników T2S. Obserwatorzy zostali zaproponowani przez Radę ds. Infrastruktury Rynku i powołani przez Radę Prezesów na odnawialną dwuletnią kadencję na podstawie wniosków Europejskiej Federacji Bankowej (EBF), Europejskiej Grupy Banków Oszczędnościowych (ESBG), Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB), Stowarzyszenia Rynków Finansowych w Europie (AFME) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych (EACH), a w grupie sterującej T2S CSD reprezentują CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG oraz Société Générale Securities Services S.A. Wykaz prywatnych instytucji zasiadających w grupie sterującej T2S CSD w charakterze obserwatorów jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zmiany w wytycznych EBC w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET)

7 września 2023 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2023/22 zmieniające wytyczne (UE) 2022/912 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET). Zmiany wprowadzone w wytycznych odzwierciedlają ewolucję polityki Eurosystemu w kilku obszarach istotnych dla usług TARGET oraz obejmują dostosowania edycyjne i techniczne. Wytyczne zostaną opublikowane w odpowiednim terminie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie rekapitalizacji Magyar Nemzeti Bank

1 września 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/24 wydaną na wniosek węgierskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie świadczenia przez instytucje kredytowe uniwersalnej usługi bankowej oraz zagwarantowania minimalnego rozłożenia dostępności bankomatów

8 września 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/25 wydaną na wniosek prezesa Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Opinia EBC w sprawie nałożenia nadzwyczajnego podatku na instytucje kredytowe

12 września 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/26 wydaną na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie integracji Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarii) z Eurosystemem

18 września 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/27 wydaną na wniosek Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarii).

Zarządzanie wewnętrzne

Decyzja ustanawiająca archiwa historyczne EBC

28 lipca 2023 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2023/17 ustanawiającą archiwa historyczne Europejskiego Banku Centralnego i zmieniającą decyzję EBC/2004/2. Przyjęta decyzja określa przepisy wewnętrzne i procedury operacyjne, w ramach których EBC ma wypełniać obowiązek – przewidziany w rozporządzeniu (EWG, Euratom) nr 354/83 – polegający na tworzeniu archiwów historycznych i, w miarę możliwości, udostępnianiu zbiorów do wglądu publicznego po upływie 30 lat od daty utworzenia dokumentu. W przypadku EBC oznacza to, że archiwa historyczne EBC należy stale udostępniać społeczeństwu od 2028 roku.

EBC powołuje przewodniczącą Rady ds. Nadzoru

13 września 2023 Rada Prezesów powołała Claudię Buch, obecnie wiceprezes Deutsche Bundesbank, na stanowisko przewodniczącej Rady ds. Nadzoru. Jeśli jej kandydatura zostanie zatwierdzona przez Parlament Europejski i potwierdzona przez Radę Unii Europejskiej, Claudia Buch obejmie funkcję szefa europejskiego nadzoru bankowego, jako następczyni Andrei Enrii, na nieodnawialną pięcioletnią kadencję od 1 stycznia 2024. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Mianowanie nowych członków komitetu ds. nadzoru nad krótkoterminową stopą procentową dla euro

25 września 2023 decyzją Rady Prezesów Alexandre Gautier (Banque de France) i Gioia Cellai (Banca d’Italia) zostali mianowani członkami komitetu ds. nadzoru nad krótkoterminową stopą procentową dla euro (€STR) z ramienia krajowych banków centralnych na kadencję od 1 października 2023 do 30 września 2025. Zastępują obecnych członków z ramienia Banco de España i Deutsche Bundesbank. Mianowanie nastąpiło zgodnie z zasadami rotacji członków tego komitetu z ramienia krajowych banków centralnych. Ponadto Rada Prezesów powołała Thomasa Vlasopoulosa, zastępcę dyrektora generalnego ds. operacji rynkowych, na członka tego komitetu z ramienia EBC z dniem 1 października 2023. Zastępuje on obecną członkinię Imène Rahmouni-Rousseau, dyrektor generalną ds. operacji rynkowych. Odnośne informacje na stronie internetowej EBC zostaną wkrótce zaktualizowane.

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

27 września 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/28 wydaną na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Nadzór Bankowy EBC

Rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat przewodnika EBC dotyczącego sprawozdawczości konglomeratów finansowych w zakresie znacznej koncentracji ryzyka oraz transakcji wewnątrzgrupowych

14 sierpnia 2023 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat przewodnika EBC dotyczącego sprawozdawczości konglomeratów finansowych w zakresie znacznej koncentracji ryzyka oraz transakcji wewnątrzgrupowych. Dzień później rozpoczęto konsultacje publiczne. Dotyczące ich materiały są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zmieniające akty prawne dotyczące przekazywania EBC nadzorczych informacji finansowych

17 sierpnia 2023 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2023/18 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty (wersja przekształcona), decyzję EBC/2023/19 w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu planów finansowania nadzorowanych podmiotów (wersja przekształcona) oraz rozporządzenie EBC/2023/20 zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych. Celem przekształconych aktów prawnych jest objaśnienie obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę liczne zmiany w nich wprowadzone od czasu rozpoczęcia działalności przez Jednolity Mechanizm Nadzorczy w 2014.

Nałożenie sankcji na de Volksbank N.V.

29 sierpnia 2023 EBC ogłosił, że nałożył sankcję na de Volksbank N.V. za błędne obliczenie zapotrzebowania na kapitał. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami