European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2023

29 Σεπτεμβρίου 2023

Νομισματική πολιτική

Τροποποιημένος κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών

Στις 25 Αυγούστου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2023/21 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/378 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. Η εν λόγω τροποποιητική νομική πράξη εφαρμόζει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2023 σύμφωνα με την οποία το επιτόκιο των ελάχιστων αποθεματικών ορίζεται σε 0%.

Δραστηριότητες αγορών

Ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των πράξεων για το 2024

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των ενδεικτικών ημερολογιακών προγραμμάτων των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, των απαιτήσεων υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και των τακτικών δημοπρασιών για το 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την ευθυγράμμιση, από τον Ιανουάριο του 2024, των ημερομηνιών ανακοίνωσης, κατανομής και διακανονισμού των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών με τις αντίστοιχες ημερομηνίες των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) για λόγους λειτουργικής απλοποίησης. Ως εκ τούτου, οι ημερομηνίες λήξης των ΠΠΜΑ διάρκειας τριών μηνών με κατανομή τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023 έχουν προσαρμοστεί ώστε να συμπίπτουν με τις νέες ημερομηνίες διακανονισμού που θα ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2024. Σχετικό δελτίο Τύπου, μαζί με τα ημερολογιακά προγράμματα, διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επακόλουθες ενέργειες όσον αφορά τις συστάσεις που διατύπωσε το 2021 η ομάδα επαφών για την αγορά έκδοσης χρεογράφων

Στις 31 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των αποτελεσμάτων της έκτακτης συνεδρίασης των πρώην συμμετεχόντων στην ομάδα επαφών για την αγορά έκδοσης χρεογράφων (Debt Issuance Market Contact Group - DIMCG), η οποία έχει πλέον διαλυθεί. Κατά τη συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις επακόλουθες ενέργειες μετά τη συμβουλευτική έκθεση σχετικά με την έκδοση χρεογράφων και τη διανομή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταρτίστηκε από τη DIMCG και δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο του 2021, και ειδικότερα την πρόοδο που έχει σημειώσει ο κλάδος όσον αφορά τις συστάσεις εναρμόνισης που είχε διατυπώσει η DIMCG. Η περίληψη της εν λόγω συνεδρίασης είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επανεξέταση του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για τη διάθεση συμφωνιών παροχής ρευστότητας σε ευρώ

Στις 3 Αυγούστου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέο πλαίσιο για τη διάθεση συμφωνιών παροχής ρευστότητας σε ευρώ σε κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ, έπειτα από εμπεριστατωμένη επανεξέταση του προηγούμενου πλαισίου σε ισχύ και την εμπειρία των τελευταίων ετών. Το νέο πλαίσιο επιβεβαιώνει τον ρόλο των συμφωνιών παροχής ρευστότητας ως μέσων νομισματικής πολιτικής, διατηρεί τα θεμελιώδη στοιχεία του πλαισίου σε ισχύ μέχρι στιγμής, αλλά το εξορθολογίζει, και ενσωματώνει τις υφιστάμενες διευκολύνσεις συμφωνιών επαναγοράς σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο που ονομάζεται EUREP. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Ιανουαρίου 2024 και, από την ημερομηνία αυτή, θα ισχύει για τις υφιστάμενες συμφωνίες παροχής ρευστότητας που μπορεί να παραταθούν και για άλλες συμφωνίες παροχής ρευστότητας που θα συναφθούν. Οι περισσότερες από τις τρέχουσες προσωρινές συμφωνίες και η προηγούμενη προσωρινή διευκόλυνση EUREP θα λήξουν στις 15 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες θα παρέχονται μέσω των εκδόσεων της ΕΚΤ.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Επακόλουθες ενέργειες όσον αφορά τη σύσταση ΕΣΣΚ/2015/2 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής και την εθελοντική εφαρμογή τους στη βάση της αμοιβαιότητας

Στις 7 Αυγούστου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της ΕΚΤ στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ΕΣΣΚ/2015/2 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής και την εθελοντική εφαρμογή τους στη βάση της αμοιβαιότητας. Στην απάντηση τονίζεται ότι η ΕΚΤ συμμορφώνεται πλήρως με το μέρος της σύστασης που την αφορά και επισημαίνεται ότι οι περισσότερες από τις ερωτήσεις σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες απευθύνονται σε αρχές που έχουν ήδη λάβει μακροπροληπτικά μέτρα και, ως εκ τούτου, δεν ισχύουν για την ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Διορισμός παρατηρητών στην Ομάδα Συντονισμού των Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών μέσω T2S

Στις 30 Αυγούστου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε έξι παρατηρητές στην Ομάδα Συντονισμού των Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών μέσω T2S (CSD Steering Group - CSG) ως εκπροσώπους των χρηστών του T2S. Οι παρατηρητές, οι οποίοι προτάθηκαν από το Συμβούλιο Υποδομών Αγοράς (Market Infrastructure Board - MIB) και διορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αιτήσεων υποψηφιότητας από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation - EBF), τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Αποταμιευτικών Τραπεζών (European Savings Bank Group - ESBG), την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών (European Association of Co-operative Banks - EACB), την Ένωση Χρηματοπιστωτικών Αγορών στην Ευρώπη (Association for Financial Markets in Europe - AFME) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συστημάτων Εκκαθάρισης (European Association of Clearing Houses - EACH), εκπροσωπούν την CBOE Clear Europe N.V., τη Citibank Europe PLC, τη Danske Bank A/S, τη Deutsche Bank AG, τη Deutsche WertpapierService Bank AG και τη Société Générale Securities Services S.A. στην T2S CSG. Ο κατάλογος των ιδιωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην T2S CSG ως παρατηρητές είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής σχετικά με ένα νέας γενιάς Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET)

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2023/22 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2022/912 σχετικά με ένα νέας γενιάς Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET). Οι τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής αντανακλούν την εξέλιξη της πολιτικής του Ευρωσυστήματος σε διάφορους τομείς που είναι σημαντικοί για τις υπηρεσίες TARGET και περιλαμβάνουν αναθεωρήσεις τεχνικής φύσης και αναθεωρήσεις όσον αφορά τη διατύπωση. Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί σε εύθετο χρόνο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Magyar Nemzeti Bank

Την 1η Σεπτεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/24, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη θέσπιση υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων για παροχή καθολικής τραπεζικής υπηρεσίας και εγγύηση ελάχιστου εύρους διαθεσιμότητας αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ)

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/25, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιβολή έκτακτου φόρου σε πιστωτικά ιδρύματα

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/26, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ενσωμάτωση της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας) στο Ευρωσύστημα

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/27, κατόπιν αιτήματος της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας).

Εταιρική διακυβέρνηση

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την ίδρυση των ιστορικών αρχείων της ΕΚΤ

Στις 28 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2023/17 σχετικά με την ίδρυση των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2. Η απόφαση καθορίζει τους εσωτερικούς κανόνες και τις λειτουργικές διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων η ΕΚΤ οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της να καταρτίζει ιστορικά αρχεία και να καθιστά προσιτές στο κοινό, όποτε αυτό είναι δυνατόν, τις συλλογές μετά από 30 έτη, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83. Στην περίπτωση της ΕΚΤ, αυτό σημαίνει ότι τα ιστορικά αρχεία της θα πρέπει να δημοσιοποιούνται από το 2028 σε συνεχή βάση.

Ορισμός από την ΕΚΤ για τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την Claudia Buch, νυν Αντιπρόεδρο της Deutsche Bundesbank, για τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου. Εάν η υποψηφιότητά της εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Claudia Buch θα διαδεχθεί τον Andrea Enria ως επικεφαλής της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας για μη ανανεώσιμη πενταετή θητεία, η οποία θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2024. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διορισμός νέων μελών στην επιτροπή επίβλεψης του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Alexandre Gautier (Banque de France) και τη Gioia Cellai (Banca d’Italia) ως μέλη που ορίστηκαν από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) στην επιτροπή επίβλεψης του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR). Η θητεία τους θα διαρκέσει από την 1η Οκτωβρίου 2023 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και θα αντικαταστήσουν τα εν ενεργεία μέλη της Banco de España και της Deutsche Bundesbank. Οι διορισμοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες εναλλαγής των μελών των ΕθνΚΤ στην εν λόγω επιτροπή. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Θωμά Βλασόπουλο, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Δραστηριοτήτων Αγορών, ως μέλος της ΕΚΤ στην επιτροπή από την 1η Οκτωβρίου 2023. Ο κ. Βλασόπουλος θα αντικαταστήσει το σημερινό μέλος, Imène Rahmouni-Rousseau, Γενική Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Αγορών. Οι σχετικές πληροφορίες θα επικαιροποιηθούν σύντομα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/28, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά τον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την υποβολή αναφορών από χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων για σημαντικές συγκεντρώσεις κινδύνων και ενδοομιλικές συναλλαγές

Στις 14 Αυγούστου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να υποβάλει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την υποβολή αναφορών από χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων για σημαντικές συγκεντρώσεις κινδύνων και ενδοομιλικές συναλλαγές. Το υλικό που αφορά αυτή τη δημόσια διαβούλευση, η οποία ξεκίνησε την επόμενη ημέρα, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Τροποποιητικές νομικές πράξεις για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην ΕΚΤ

Στις 17 Αυγούστου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2023/18 σχετικά με την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές αρμόδιες αρχές (αναδιατύπωση), την απόφαση ΕΚΤ/2023/19 σχετικά με την παροχή στοιχείων για σχέδια χρηματοδότησης εποπτευόμενων οντοτήτων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (αναδιατύπωση) και τον κανονισμό ΕΚΤ/2023/20 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Σκοπός αυτών των αναδιατυπωμένων νομικών πράξεων είναι να αποσαφηνιστούν οι εφαρμοστέες διατάξεις, δεδομένων των πολυάριθμων αλλαγών που έχουν σημειωθεί στις εν λόγω πράξεις από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού το 2014.

Επιβολή κύρωσης στην de Volksbank N.V.

Στις 29 Αυγούστου 2023 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι επέβαλε κύρωση στην de Volksbank N.V. για εσφαλμένο υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου