Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August/september 2023

29. september 2023

Rahapoliitika

Muudatused määruses kohustusliku reservi nõuete kohaldamise kohta

25. augustil 2023 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2023/21, millega muudetakse määrust (EL) 2021/378 kohustusliku reservi kohaldamise kohta. Muutmisaktiga rakendatakse EKP nõukogu 27. juuli 2023. aasta otsust kehtestada kohustuslikelt reservidelt makstavaks intressimääraks 0%.

Turuoperatsioonid

Operatsioonide soovituslikud ajakavad 2024. aastaks

7. septembril 2023 võttis EKP nõukogu teadmiseks kohustusliku reservi arvestusperioodide, kohustusliku reservi nõuete ja pakkumisoperatsioonide soovituslikud ajakavad 2024. aastaks. Samuti andis EKP nõukogu heakskiidu kooskõlastada alates 2024. aasta jaanuarist kolmekuuliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide väljakuulutamise, jaotamise ja arveldamise kuupäevad põhiliste refinantseerimisoperatsioonide vastavate kuupäevadega. Seega kattuvad 2023. aasta oktoobris, novembris ja detsembris jaotatavate kolmekuuliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tähtajad uute arvelduspäevadega, mida kohaldatakse alates 2024. aasta jaanuarist. Sellekohane pressiteade koos ajakavadega on kättesaadav EKP veebilehel.

Järelmeetmed seoses võlakirjade emiteerimise turu kontaktrühma 2021. aastal antud soovitustega

31. juulil 2023 tutvus EKP nõukogu võlakirjade emiteerimise turu kontaktrühma (mis nüüdseks on tegevuse lõpetanud) endiste osalejate erakorralise koosoleku tulemustega. Koosolekul arutati järelmeetmeid seoses kontaktrühma koostatud nõuandva aruandega võlakirjade emiteerimise ja jaotamise kohta Euroopa Liidus (mis avaldati EKP veebilehel 2021. aasta detsembris) ning eelkõige sektori edusamme seoses kontaktrühma esitatud ühtlustamissoovitustega. Koosoleku kokkuvõte on kättesaadav EKP veebilehel.

Eurodes likviidsusliinide pakkumist käsitleva eurosüsteemi raamistiku läbivaatamine

3. augustil 2023 kiitis EKP nõukogu heaks uue raamistiku eurodes likviidsusliinide pakkumiseks euroalavälistele keskpankadele pärast eelmise raamistiku ja viimaste aastate kogemuste põhjalikku analüüsi. Uues raamistikus toetatakse likviidsusliinide rolli rahapoliitika instrumentidena. Ühtlasi säilitatakse selles seni kehtinud raamistiku põhielemendid, mida on ühtlustatud, ning integreeritakse olemasolevad tagasiostutehingute vahendid ühtsesse raamistikku (EUREP). Uus raamistik jõustub 16. jaanuaril 2024 ja alates sellest kuupäevast kohaldatakse seda nii olemasolevate potentsiaalselt pikendatavate kui ka uute likviidsusliinide suhtes. Enamik praegustest ajutistest likviidsusliinidest ja varasem ajutine EUREPi vahend lõpevad 15. jaanuaril 2024. Täpsem teave avaldatakse EKP väljaannetes.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

Järelmeetmed seoses soovitusega ESRN/2015/2 makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete piiriülese mõju hindamise ja vabatahtliku kõigipoolsuse kohta

7. augustil 2023 kiitis EKP nõukogu heaks EKP vastuse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitusele ESRN/2015/2 makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete piiriülese mõju hindamise ja vabatahtliku kõigipoolsuse kohta. Vastuses rõhutatakse, et EKP järgib täielikult soovituse seda osa, mis on EKP tegevuse seisukohast asjakohane, märkides samal ajal, et enamik järelküsimusi on suunatud asutustele, kes on juba võtnud makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmeid, ning seega ei puuduta need küsimused EKPd.

Turuinfrastruktuur ja maksed

T2Si väärtpaberite keskdepositooriumite juhtrühma vaatlejate ametisse nimetamine

30. augustil 2023 nimetas EKP nõukogu ametisse T2Si väärtpaberite keskdepositooriumite (CSD) juhtrühma kuus vaatlejat, kes tegutsevad T2Si kasutajate esindajatena. Turuinfrastruktuuri nõukogu ettepandud vaatlejad nimetas EKP nõukogu ametisse kaheks aastaks (tagasinimetamise õigusega) tuginedes taotlustele, mille on esitanud Euroopa Pangandusföderatsioon, Euroopa Hoiupankade Ühendus, Euroopa Pangaühistute Ühendus, Euroopa Finantsturgude Assotsiatsioon ja Euroopa Automatiseeritud Arvelduste Kodade Liit. Juhtrühmas esindavad need vaatlejad järgmisi asutusi: CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG ja Société Générale Securities Services S.A. T2Si CSD juhtrühmas vaatlejana osalevate erasektori asutuste nimekiri on kättesaadav EKP veebilehel.

Muudatused EKP suunises uue põlvkonna üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduse kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta

7. septembril 2023 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2023/22, millega muudetakse suunist (EL) 2022/912 uue põlvkonna üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduse kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta. Muudatused kajastavad eurosüsteemi poliitika arengut mitmes TARGETi teenustega seotud valdkonnas ning hõlmavad redaktsioonilisi ja tehnilisi muudatusi. Suunis avaldatakse edaspidi Euroopa Liidu Teatajas.

Õigusaktid

EKP arvamus Magyar Nemzeti Banki rekapitaliseerimise kohta

1. septembril 2023 võttis EKP nõukogu Ungari rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/24.

EKP arvamus krediidiasutustelt universaalpanganduse teenuse pakkumise nõudmise ja sularahaautomaatide minimaalse arvu tagamise kohta

8. septembril 2023 võttis EKP nõukogu Belgia keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/25.

EKP arvamus krediidiasutustele erakorralise maksu kehtestamise kohta

12. septembril 2023 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/26.

EKP arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) eurosüsteemi integreerimise kohta

18. septembril 2023 võttis EKP nõukogu Bulgaaria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2023/27.

Üldjuhtimine

EKP otsus EKP ajalooarhiivide asutamise kohta

28. juulil 2023 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2023/17, millega luuakse Euroopa Keskpanga ajalooarhiivid ja muudetakse otsust EKP/2004/2. Otsuses sätestatakse sise-eeskirjad ja tegevusprotsessid, mille kohaselt EKP peab täitma oma kohust luua ajalooarhiivid ja muuta need võimaluse korral avalikkusele kättesaadavaks pärast 30 aasta möödumist, nagu on sätestatud määruses (EMÜ, Euratom) nr 354/83. Seega peab EKP tegema oma ajalooarhiivid üldsusele pidevalt kättesaadavaks alates 2028. aastast.

Järelevalvenõukogu esimehe ametikoha täitmine

13. septembril 2023 nimetas EKP nõukogu järelevalvenõukogu esimehe ametikohale Saksamaa keskpanga praeguse asepresidendi Claudia Buchi. Pärast Euroopa Parlamendi heakskiitu ja Euroopa Liidu Nõukogu kinnitust asub Claudia Buch 1. jaanuaril 2024 täitma Andrea Enria asemel Euroopa pangandusjärelevalve juhi kohuseid. Järelevalvenõukogu esimehe ametiaeg kestab viis aastat ja seda ei pikendata. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Euro lühiajalise intressimäära sisekontrolli komitee uute liikmete ametissenimetamine

25. septembril 2023 nimetas EKP nõukogu riikide keskpankade nimel euro lühiajalise intressimäära (€STR) sisekontrolli komitee liikmeteks Alexandre Gautier' (Prantsusmaa keskpank) ja Gioia Cellai (Itaalia keskpank), kes asendavad Hispaania keskpanga ja Saksamaa keskpanga nimetatud praegusi liikmeid. Uute liikmete ametiaeg kestab 1. oktoobrist 2023 kuni 30. septembrini 2025. Sealjuures järgitakse riikide keskpankade poolt ametisse nimetatavate euro lühiajalise intressimäära (€STR) sisekontrolli komitee liikmete rotatsioonipõhimõtteid. Samuti nimetas EKP nõukogu EKP esindajana komitee liikmeks turutehingute peadirektoraadi peadirektori asetäitja Thomas Vlasopoulose, kelle ametiaeg algab 1. oktoobril 2023 ning kes hakkab asendama praegust liiget, turutehingute peadirektoraadi peadirektorit Imène Rahmouni-Rousseau´d. Seonduv ajakohastatud teave avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Euroopa Keskpanga nõukogu arvamus seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

27. septembril 2023 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2023/28. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP pangandusjärelevalve

Avaliku konsultatsiooni algatamine finantskonglomeraatide märkimisväärsete riskikontsentratsioonide ja grupisiseste tehingute aruandlust käsitleva EKP juhendi kohta

14. augustil 2023 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon seoses EKP juhendi eelnõuga finantskonglomeraatide märkimisväärsete riskikontsentratsioonide ja grupisiseste tehingute aruandluse kohta. 15. augustil käivitatud avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP-le esitatava järelevalvealase finantsteabe aruandlust reguleerivate õigusaktide muutmine

17. augustil 2023 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2023/18 järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud järelevalveandmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale (uuesti sõnastatud), otsuse EKP/2023/19 riiklike pädevate asutuste poolt Euroopa Keskpangale esitatava järelevalve alla kuuluvate üksuste rahastamiskavade aruandluse kohta (uuesti sõnastatud) ja määruse EKP/2023/20, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta. Õigusaktide uuesti sõnastamise eesmärk on selgitada kohaldatavaid sätteid, pidades silmas arvukaid muudatusi, mida neis õigusaktides on tehtud alates ühtse järelevalvemehhanismi käivitamisest 2014. aastal.

Krediidiasutusele de Volksbank N.V. kehtestatud sanktsioon

29. augustil 2023 teatas EKP, et on määranud karistuse krediidiasutusele de Volksbank N.V. kapitalivajaduste vale arvutamise eest. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid