Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust in september 2023

29. september 2023

Denarna politika

Spremenjena uredba o uporabi zahtev glede obveznih rezerv

Svet ECB je 25. avgusta 2023 sprejel Uredbo ECB/2023/21 o spremembi Uredbe (EU) 2021/378 o uporabi zahtev glede obveznih rezerv. S pravnim aktom o spremembi se izvaja odločitev Sveta ECB z dne 27. julija 2023, da obrestno mero za obvezne rezerve določi na ravni 0%.

Tržne operacije

Okvirna koledarja poslovanja v letu 2024

Svet ECB se je 7. septembra 2023 seznanil z okvirnim koledarjem obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv in z okvirnim koledarjem avkcij za leto 2024. Svet ECB je prav tako odobril, da se z januarjem 2024 zaradi bolj preprostega poslovanja datumi objave, dodelitve in poravnave trimesečnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja uskladijo z datumi objave, dodelitve in poravnave operacij glavnega refinanciranja. Zato so bili datumi zapadlosti trimesečnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, ki bodo dodeljene oktobra, novembra in decembra 2023, spremenjeni tako, da bodo sovpadali z novimi datumi poravnave, ki bodo veljali od januarja 2024. S tem povezano sporočilo za javnost je skupaj s koledarjema objavljeno na spletnem mestu ECB.

Nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočil kontaktne skupine za dolžniške trge iz leta 2021

Svet ECB se je 31. julija 2023 seznanil z ugotovitvami ad hoc sestanka nekdanjih članov zdaj razpuščene kontaktne skupine za dolžniške trge. Udeleženci so na sestanku razpravljali o ukrepih, sprejetih na podlagi svetovalnega poročila o izdaji in prodaji dolžniških vrednostnih papirjev v Evropski uniji, ki ga je pripravila kontaktna skupina in je bilo decembra 2021 objavljeno na spletnem mestu ECB, ter predvsem o napredku, ki je bil dosežen v sektorju, kar zadeva priporočila kontaktne skupine glede harmonizacije. Povzetek sestanka je na voljo na spletnem mestu ECB.

Pregled okvira Eurosistema za zagotavljanje eurskih likvidnostnih linij

Svet ECB je 3. avgusta 2023 odobril nov okvir za zagotavljanje eurskih likvidnostnih linij centralnim bankam zunaj euroobmočja, potem ko je bil opravljen poglobljen pregled predhodno veljavnega okvira in ob upoštevanju izkušenj v zadnjih letih. Novi okvir ohranja vlogo likvidnostnih linij kot instrumentov denarne politike, ohranja temeljne elemente predhodnega okvira, vendar ga poenostavlja, ter integrira obstoječe repo posle v poenoten okvir, imenovan EUREP. Novi okvir bo začel veljati 16. januarja 2024 in se bo od tega datuma uporabljal za tiste obstoječe likvidnostne linije, ki se lahko podaljšajo, in za druge likvidnostne linije, ki bodo vzpostavljene. Večina sedanjih začasnih linij in predhodna začasna ponudba repo poslov EUREP se bo iztekla 15. januarja 2024. Podrobnejše informacije bodo na voljo v publikacijah ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Nadaljnje ukrepanje na podlagi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepov makrobonitetne politike in njihovi prostovoljni vzajemnosti

Svet ECB je 7. avgusta 2023 odobril odziv ECB na priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepov makrobonitetne politike in o njihovi prostovoljni vzajemnosti. ECB v odgovoru poudarja, da v celoti upošteva tisti del priporočila, ki je relevanten za ECB, in izpostavlja, da je večina vprašanj za nadaljnje ukrepanje naslovljena na organe, ki so že sprejeli makrobonitetne ukrepe, zato niso relevantna za ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Imenovanje opazovalcev v usmerjevalni skupini T2S za centralne depotne družbe

Svet ECB je 30. avgusta 2023 v usmerjevalno skupino T2S za centralne depotne družbe (CSG) imenoval šest opazovalcev kot predstavnike uporabnikov T2S. Opazovalci, ki jih je predlagal Odbor za tržno infrastrukturo in jih je za dveletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja imenoval Svet ECB na podlagi prijav Evropske bančne federacije (EBF), Evropske skupine hranilnic (ESBG), Evropskega združenja zadružnih bank (EACB), Združenja za finančne trge v Evropi (AFME) in Evropskega združenja klirinških družb (EACH), predstavljajo CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG in Société Générale Securities Services S.A. v skupini T2S CSG. Seznam zasebnih institucij, ki v skupini T2S CSG sodelujejo kot opazovalke, je objavljen na spletnem mestu ECB.

Spremenjena Smernica o novi generaciji transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET)

Svet ECB je 7. septembra 2023 sprejel Smernico ECB/2023/22 o spremembi Smernice (EU) 2022/912 o novi generaciji transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET). Spremembe smernice odražajo razvoj politike Eurosistema na več področjih, relevantnih za storitve v sistemu TARGET, ter vključujejo redakcijske in tehnične popravke. Smernica bo v kratkem objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o dokapitalizaciji centralne banke Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 1. septembra 2023 Mnenje CON/2023/24 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zahtevi za kreditne institucije, da zagotavljajo univerzalne bančne storitve in minimalno pokritost z bankomati

Svet ECB je 8. septembra 2023 Mnenje CON/2023/25 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Mnenje ECB o uvedbi izrednega davka za kreditne institucije

Svet ECB je 12. septembra 2023 Mnenje CON/2023/26 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o integraciji centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) v Eurosistem

Svet ECB je 18. septembra 2023 Mnenje CON/2023/27 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka).

Upravljanje in vodenje

Sklep ECB o vzpostavitvi zgodovinskega arhiva ECB

Svet ECB je 28. julija 2023 sprejel Sklep ECB/2023/17 o vzpostavitvi zgodovinskega arhiva Evropske centralne banke in spremembi Sklepa ECB/2004/2. Sklep določa notranja pravila in operativne postopke, s katerimi bo ECB izpolnjevala svoje obveznosti iz Uredbe (EGS, Euratom) št. 354/83, da vzpostavi zgodovinski arhiv in za javnost odpre zbirke po poteku 30 let, kadarkoli je to mogoče. V primeru ECB to pomeni, da bo morala zgodovinski arhiv razkrivati javnosti od leta 2028 dalje.

Kandidatka ECB za položaj predsednice Nadzornega odbora

Svet ECB je 13. septembra 2023 za položaj predsednice Nadzornega odbora predlagal sedanjo podpredsednico Deutsche Bundesbank Claudio Buch. Če bo kandidaturo odobril Evropski parlament in potrdil Svet Evropske unije, bo nasledila Andrea Enrio kot vodja evropskega bančnega nadzora za enkratni petletni mandat, ki se bo začel 1. januarja 2024. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Imenovanje novih članov v odboru za nadzor eurske kratkoročne obrestne mere

Svet ECB je 25. septembra 2023 imenoval Alexandra Gautierja (Banque de France) in Gioio Cellai (Banca d’Italia) kot člana, ki ju nacionalne centralne banke imenujejo v odbor za nadzor eurske kratkoročne obrestne mere (€STR). Njun mandat bo trajal od 1. oktobra 2023 do 30. septembra 2025. Nadomestila bosta sedanja člana, ki prihajata iz centralne banke Banco de España in Deutsche Bundesbank. Imenovanje je bilo opravljeno v skladu s pravili o rotaciji članov iz nacionalnih centralnih bank v odboru. Svet ECB je poleg tega za člana ECB v odboru od 1. oktobra 2023 imenoval Thomasa Vlasopoulosa, namestnika generalnega direktorja Tržnih operacij, ki bo nadomestil sedanjo članico Imène Rahmouni-Rousseau, generalno direktorico Tržnih operacij. S tem povezane informacije na spletnem mestu ECB bodo kmalu posodobljene.

Mnenje Sveta Evropske centralne banke o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Svet ECB je 27. Septembra 2023 Mnenje CON/2023/28 sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Začetek javnega posvetovanja o vodniku ECB o poročanju finančnih konglomeratov o pomembnih koncentracijah tveganja in poslih v skupini

Svet ECB 14. avgusta 2023 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o osnutku vodnika ECB o poročanju finančnih konglomeratov o pomembnih koncentracijah tveganja in poslih v skupini. Gradiva v zvezi z javnim posvetovanjem, ki se je začelo dan pozneje, so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Spremenjeni pravni akti o posredovanju nadzorniških finančnih informacij Evropski centralni banki

Svet ECB je 17. avgusta 2023 sprejel Sklep ECB/2023/18 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom, Evropski centralni banki (prenovitev), Sklep ECB/2023/19 o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja nadzorovanih subjektov (prenovitev) in Uredbo ECB/2023/20 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij. Namen prenovljenih pravnih aktov je pojasniti veljavne določbe ob številnih spremembah teh pravnih aktov od začetka delovanja enotnega mehanizma nadzora v letu 2014.

Sankcija, naložena banki de Volksbank N.V.

ECB je 29. avgusta 2023 sporočila, da je banki de Volksbank N.V. naložila sankcijo zaradi napačnega izračunavanja kapitalskih potreb. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije