SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

August-september 2023

29. september 2023

Pengepolitik

Ændret forordning om anvendelsen af mindstereservekrav

Den 25. august 2023 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2023/21 om ændring af forordning EU/2021/378 om anvendelsen af mindstereservekrav. Denne ændringsretsakt gennemfører Styrelsesrådets beslutning af 27. juli 2023 om at fastsætte forrentningen af mindstereserver til 0 pct.

Markedsoperationer

Vejledende kalendere over auktioner i 2024

Den 7. september 2023 noterede Styrelsesrådet sig de vejledende kalendere for reservekravsperioder, reservekrav og auktioner i 2024. Styrelsesrådet godkendte også, at annoncerings-, tildelings- og afviklingsdatoerne for de langfristede markedsoperationer (LTRO'er) med en løbetid på tre måneder blev bragt i overensstemmelse med de tilsvarende datoer for de primære markedsoperationer (PMO'er) fra januar 2024 med henblik på operationel forenkling. Forfaldsdatoerne for LTRO'er med en løbetid på tre måneder og tildeling i oktober, november og december 2023 er således blevet justeret, så de falder sammen med de nye afviklingsdatoer, der gælder fra og med januar 2024. En pressemeddelelse om dette sammen med kalenderne findes på ECB's websted.

Opfølgning på 2021-anbefalingerne fra Debt Issuance Market Contact Group (DIMCG)

Den 31. juli 2023 tog Styrelsesrådet resultatet af ad hoc-mødet mellem tidligere deltagere i den nu opløste Debt Issuance Market Contact Group (DIMCG) til efterretning. På mødet drøftede deltagerne opfølgningen på DIMCG's Vejledende rapport om udstedelse og tildeling af gældsinstrumenter i Den Europæiske Union, der blev offentliggjort på ECB's websted i december 2021, og navnlig de fremskridt, sektoren har gjort med hensyn til DIMCG's harmoniseringsanbefalinger. Referatet af mødet findes på ECB's websted.

Gennemgang af Eurosystemets ramme for indgåelse af aftaler om eurolikviditet

Den 3. august 2023 godkendte Styrelsesrådet en ny ramme for indgåelse af aftaler om eurolikviditet med centralbanker uden for euroområdet efter en grundig gennemgang af den tidligere ramme og de seneste års erfaringer. I den nye ramme fastholdes likviditetsaftalernes rolle som pengepolitiske instrumenter, de grundlæggende elementer i den hidtidige ramme bevares, men rammen strømlines, og de eksisterende repofaciliteter integreres i en fælles ramme kaldet EUREP. Den nye ramme træder i kraft 16. januar 2024 og vil fra denne dato finde anvendelse på de eksisterende likviditetsaftaler, der kan forlænges, og på andre likviditetsaftaler, der måtte indgås. De fleste af de nuværende midlertidige faciliteter og den tidligere midlertidige EUREP-facilitet udløber 15. januar 2024. Mere detaljerede oplysninger vil blive givet i ECB's publikationer.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

Opfølgning på henstilling ESRB/2015/2 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger

Den 7. august 2023 godkendte Styrelsesrådet ECB's svar på Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2015/2 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger. I svaret understreges det, at ECB fuldt ud efterlever den del af henstillingen, der er relevant for ECB, idet det bemærkes, at de fleste opfølgende spørgsmål er rettet til myndigheder, der allerede har gennemført makroprudentielle foranstaltninger, så de finder derfor ikke anvendelse på ECB.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Nominering af observatører til T2S-styringsgruppen for værdipapircentraler

Den 30. august 2023 nominerede Styrelsesrådet seks observatører i T2S-styringsgruppen for værdipapircentraler (CSG) til at fungere som brugerrepræsentanter for T2S. Observatørerne, foreslået af Markedsinfrastrukturrådet (MIB) og nomineret af Styrelsesrådet for en periode på to år med mulighed for forlængelse på grundlag af ansøgninger fra European Banking Federation (EBF), European Savings Bank Group (ESBG), European Association of Co-operative Banks (EACB), Association for Financial Markets in Europe (AFME) og European Association of Clearing Houses (EACH), repræsenterer CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG og Société Générale Securities Services S.A i T2S CSG. Listen over private institutioner, der deltager i T2S CSG som observatører, findes på ECB's websted.

Ændringer af ECB's retningslinje om en ny generation af TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

Den 7. september 2023 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2023/22 om ændring af retningslinje EU/2022/912 om en ny generation af TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). Ændringerne af retningslinjen afspejler udviklingen i Eurosystemets politik på flere områder af relevans for TARGET-tjenesterne og omfatter redaktionelle og tekniske revisioner. Retningslinjen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, når tid er.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om rekapitalisering af Magyar Nemzeti Bank

Den 1. september 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/24 på anmodning af det ungarske finansministerium.

ECB's udtalelse om krav til kreditinstitutterne om at levere en universel banktjeneste og garantere en mindsteudbredning af pengeautomater

Den 8. september 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/25 på anmodning af direktøren for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB's udtalelse om pålæggelsen af en ekstraordinær skat for kreditinstitutter

Den 12. september 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/26 på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om integrationen af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) i Eurosystemet

Den 18. september 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/27 på anmodning af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank).

Corporate governance

ECB's afgørelse om oprettelse af ECB's historiske arkiver

Den 28. juli 2023 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2023/17 om oprettelse af Den Europæiske Centralbanks historiske arkiver og om ændring af afgørelse ECB/2004/2. I afgørelsen fastsættes de interne regler og operationelle procedurer, i kraft af hvilke ECB skal opfylde sine forpligtelser til at oprette et historisk arkiv og åbne samlingen/samlingerne for offentligheden, hvor det er muligt efter 30 år i henhold til forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83. For ECB's vedkommende indebærer det, at dens historiske arkiver løbende skal stilles til rådighed for offentligheden fra 2028.

ECB's nominering af formand for Tilsynsrådet

Den 13. september 2023 nominerede Styrelsesrådet Claudia Buch, nuværende vicedirektør for Deutsche Bundesbank, til posten som formand for Tilsynsrådet. Hvis hun godkendes af Europa-Parlamentet og bekræftes af Rådet for Den Europæiske Union, efterfølger hun Andrea Enria som leder af det europæiske banktilsyn for en periode på fem år, der ikke kan fornys, og som begynder den 1. januar 2024. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted.

Udnævnelse af nye medlemmer af tilsynskomitéen for den korte eurorente

Den 25. september 2023 udnævnte Styrelsesrådet Alexandre Gautier (Banque de France) og Gioia Cellai (Banca d'Italia) til medlemmer udpeget af de nationale centralbanker af tilsynskomitéen for den korte eurorente (€STR). Med embedsperioder fra 1. oktober 2023 til 30. september 2025 erstatter de nuværende medlemmer fra Banco de España og Deutsche Bundesbank. Udnævnelserne følger reglerne for rotation blandt de nationale centralbankers medlemmer af tilsynskomitéen. Desuden udnævnte Styrelsesrådet Thomas Vlasopoulos, vicegeneraldirektør for Markedsoperationer, til ECB-medlem af tilsynskomitéen fra 1. oktober 2023. Han erstatter det nuværende medlem, Imène Rahmouni-Rousseau, generaldirektør for Markedsoperationer. Oplysningerne herom bliver snart opdateret på ECB's websted.

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for Den Europæiske Centralbank

Den 27. september 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/28 på anmodning af formanden for Det Europæiske Råd. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted.

ECB Banktilsyn

Iværksættelse af offentlig høring om ECB's vejledning om finansielle konglomeraters indberetning af væsentlige risikokoncentrationer og koncerninterne transaktioner

Den 14. august 2023 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om et udkast til ECB's vejledning om finansielle konglomeraters indberetning af væsentlige risikokoncentrationer og koncerninterne transaktioner. Høringsdokumenterne, som blev frigivet næste dag, findes på ECB's banktilsynswebsted.

Ændring af retsakter om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til ECB

Den 17, august 2023 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2023/18 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn (omarbejdning), afgørelse ECB/2023/19 om de kompetente nationale myndigheders indberetning af kreditinstitutters finansieringsplaner til Den Europæiske Centralbank (omarbejdning) og forordning ECB/2023/20 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed. Formålet med disse omarbejdede retsakter er at præcisere de gældende bestemmelser i betragtning af de mange ændringer af retsakterne, siden Den Fælles Tilsynsmekanisme blev operationel i 2014.

Sanktion pålagt de Volksbank N.V.

Den 29. august 2023 meddelte ECB, at den havde pålagt de Volksbank N.V. en sanktion for fejlberegning af kapitalbehov. En pressemeddelelse om dette findes på ECB Banktilsyns websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt