European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

August-septembrie 2023

29 septembrie 2023

Politică monetară

Regulamentul modificat privind aplicarea rezervelor minime obligatorii

La data de 25 august 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2023/21 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/378 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii. Acest act juridic de modificare pune în aplicare decizia Consiliului guvernatorilor din 27 iulie 2023 de a stabili rata de remunerare a rezervelor minime obligatorii la 0%.

Operațiuni de piață

Calendarele orientative privind operațiunile pentru anul 2024

La data de 7 septembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a luat notă de calendarele orientative privind perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii, rezervele minime obligatorii și operațiunile de licitație pentru 2024. Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, alinierea, începând cu luna ianuarie 2024, a datelor anunțării, alocării și decontării operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung (ORTL) cu scadența la 3 luni la datele corespunzătoare operațiunilor principale de refinanțare (OPR), din motive de simplitate operațională. În consecință, scadențele pentru ORTL la 3 luni cu alocare în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2023 au fost ajustate pentru a coincide cu noile date ale decontării aplicabile începând cu luna ianuarie 2024. Un comunicat de presă pe această temă, însoțit de calendare, este disponibil pe website-ul BCE.

Măsuri adoptate în urma recomandărilor din anul 2021 ale Grupului de contact pentru piețele emisiunilor de instrumente de natura datoriei (Debt Issuance Market Contact Group – DIMCG)

La data de 31 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a luat notă de rezultatele ședinței ad-hoc a foștilor participanți din Grupul de contact pentru piețele emisiunilor de instrumente de natura datoriei (Debt Issuance Market Contact Group – DIMCG), actualmente dizolvat. În cadrul ședinței, participanții au discutat despre măsurile adoptate în urma raportului consultativ al DIMCG privind emisiunea și distribuția titlurilor de natura datoriei în Uniunea Europeană, publicat pe website-ul BCE în luna decembrie 2021, și, în special, despre progresele înregistrate de acest sector în ceea ce privește recomandările de armonizare prezentate de DIMCG. Sinteza acestei ședințe este disponibilă pe website-ul BCE.

Evaluarea cadrului Eurosistemului pentru liniile de furnizare de lichiditate în euro

La data de 3 august 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat un nou cadru pentru liniile de furnizare de lichiditate în euro către băncile centrale din afara zonei euro, în urma unei analize aprofundate a cadrului aflat anterior în vigoare și a experienței din ultimii ani. Noul cadru susține rolul liniilor de lichiditate ca instrumente de politică monetară, păstrând elementele fundamentale ale cadrului aflat anterior în vigoare, dar raționalizându-l și integrând facilitățile repo existente într-un cadru unificat, denumit „EUREP”. Noul cadru va intra în vigoare la 16 ianuarie 2024 și, de la acea dată, se va aplica liniilor de lichiditate deja existente care pot fi prelungite, precum și altor linii de lichiditate care urmează să fie instituite. Majoritatea liniilor temporare actuale și facilitatea EUREP temporară anterioară vor expira la data de 15 ianuarie 2024. Informații mai detaliate vor fi furnizate prin intermediul publicațiilor BCE.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Măsuri adoptate în urma Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri

La data de 7 august 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul BCE la Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri. Răspunsul subliniază faptul că BCE respectă pe deplin partea din recomandare care este relevantă pentru BCE, menționând că majoritatea întrebărilor referitoare la măsurile adoptate în urma recomandării se adresează autorităților care au adoptat deja măsuri macroprudențiale și, prin urmare, nu se aplică BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Desemnarea unor observatori în Grupul de coordonare a depozitarilor centrali de instrumente financiare din cadrul TARGET2-Securities

La data de 30 august 2023, Consiliul guvernatorilor a numit șase observatori în Grupul de coordonare a depozitarilor centrali de instrumente financiare din cadrul TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Central Securities Depositories Steering Group – T2S CSG), care să activeze ca reprezentanți ai utilizatorilor T2S. Observatorii propuși de Comitetul pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) și numiți de Consiliul guvernatorilor pentru un mandat de doi ani, care poate fi reînnoit, pe baza candidaturilor prezentate de Federația Bancară Europeană (European Banking Federation – EBF), Grupul European al Caselor de Economii (European Savings Bank Group – ESBG), Asociația Europeană a Cooperativelor de Credit (European Association of Co-operative Banks – EACB), Asociația Piețelor Financiare din Europa (Association for Financial Markets in Europe – AFME) și Asociația Europeană a Caselor de Compensare (European Association of Clearing Houses – EACH), reprezintă CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Wertpapier Service Bank AG și Société Générale Securities Services S.A în cadrul T2S CSG. Lista instituțiilor private participante la T2S CSG în calitate de observatori este disponibilă pe website-ul BCE.

Modificări aduse Orientării BCE privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) de nouă generație

La data de 7 septembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2023/22 de modificare a Orientării (UE) 2022/912 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) de nouă generație. Modificările aduse orientării reflectă evoluția politicii Eurosistemului în mai multe domenii cu relevanță pentru serviciile TARGET și includ revizuiri de natură editorială și tehnică. Orientarea va fi publicată în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la recapitalizarea Magyar Nemzeti Bank

La data de 1 septembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/24, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la obligația instituțiilor de credit de a furniza un serviciu bancar universal și de a garanta o dispersie minimă a bancomatelor

La data de 8 septembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/25, la solicitarea guvernatorului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Avizul BCE cu privire la impunerea unui impozit extraordinar asupra instituțiilor de credit

La data de 12 septembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/26, la solicitarea Ministerului Economiei și Finanțelor din Italia.

Avizul BCE cu privire la integrarea Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) în Eurosistem

La data de 18 septembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/27, la solicitarea Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei).

Guvernanță corporativă

Decizia BCE privind constituirea arhivelor istorice ale BCE

La data de 28 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2023/17 privind constituirea arhivelor istorice ale Băncii Centrale Europene și de modificare a Deciziei BCE/2004/2. Decizia stabilește normele interne și procesele operaționale prin care BCE trebuie să își îndeplinească obligațiile de a constitui o arhivă istorică și de a deschide colecția (colecțiile) publicului, acolo unde este posibil, după 30 de ani, în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83. În cazul BCE, aceasta implică faptul că arhivele sale istorice vor trebui să fie permanent la dispoziția publicului începând din anul 2028.

Desemnarea de către BCE a unui candidat pentru funcția de președinte al Consiliului de supraveghere

La data de 13 septembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a desemnat-o pe Claudia Buch, actuala vicepreședintă a Deutsche Bundesbank, pentru funcția de președinte al Consiliului de supraveghere. Dacă va primi aprobarea Parlamentului European și confirmarea Consiliului Uniunii Europene, aceasta îi va succeda lui Andrea Enria în fruntea supravegherii bancare europene pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit, începând cu 1 ianuarie 2024. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Numirea unor noi membri în Comitetul de monitorizare a ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro

La data de 25 septembrie 2023, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe Alexandre Gautier (Banque de France) și Gioia Cellai (Banca d’Italia) în calitatea de membri desemnați de băncile centrale naționale (BCN) în cadrul Comitetului de monitorizare a ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR). Având mandate cuprinse între 1 octombrie 2023 și 30 septembrie 2025, aceștia îi înlocuiesc pe membrii actuali care reprezintă Banco de España și Deutsche Bundesbank. Aceste numiri respectă regulile privind rotația membrilor din partea BCN în cadrul acestui comitet. În plus, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe Thomas Vlasopoulos, director general adjunct al Direcției generale operațiuni de piață, în funcția de membru din partea BCE al acestui comitet începând cu data de 1 octombrie 2023, acesta înlocuind-o pe actuala membră, Imène Rahmouni-Rousseau, directoare generală a Direcției generale operațiuni de piață. Informațiile pe această temă vor fi actualizate în curând pe website-ul BCE.

Avizul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

La data de 27 septembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/28, la solicitarea președintelui Consiliului European. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară a BCE

Lansarea consultării publice referitoare la Ghidul BCE privind raportarea la nivelul conglomeratelor financiare a concentrărilor semnificative de riscuri și a tranzacțiilor intragrup

La data de 14 august 2023, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la un proiect de ghid al BCE privind raportarea la nivelul conglomeratelor financiare a concentrărilor semnificative de riscuri și a tranzacțiilor intragrup. Materialele legate de această consultare publică, care a fost lansată în ziua următoare, sunt disponibile pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Modificarea actelor juridice privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere către BCE

La data de 17 august 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2023/18 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate (reformare), Decizia BCE/2023/19 privind raportarea de către autoritățile naționale competente a planurilor de finanțare ale entităților supravegheate către Banca Centrală Europeană (reformare) și Regulamentul BCE/2023/20 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere. Scopul acestor acte juridice reformate este de a clarifica dispozițiile aplicabile, având în vedere numeroasele modificări pe care le-au suferit aceste acte juridice de la începutul funcționării Mecanismului unic de supraveghere în anul 2014.

Sancțiune impusă băncii de Volksbank N.V.

La data de 29 august 2023, BCE a anunțat că a impus o sancțiune băncii de Volksbank N.V. pentru calcularea eronată a necesarului de capital. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media