Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

srpen–září 2023

29. září 2023

Měnová politika

Změněné nařízení o uplatňování povinnosti minimálních rezerv

Rada guvernérů přijala 25. srpna 2023 nařízení ECB/2023/21, kterým se mění nařízení (EU) 2021/378 o uplatňování povinnosti minimálních rezerv. Tímto pozměňujícím právním aktem se provádí rozhodnutí Rady guvernérů ze dne 27. července 2023 stanovit úročení minimálních rezerv na 0 %.

Tržní operace

Orientační kalendáře operací na rok 2024

Rada guvernérů vzala 7. září 2023 na vědomí orientační kalendáře pro udržovací období, povinné minimální rezervy a nabídková řízení na rok 2024. V zájmu provozního zjednodušení Rada guvernérů také schválila od ledna 2024 termíny vyhlášení, přidělení a vypořádání tříměsíčních dlouhodobějších refinančních operací (DRO) s odpovídajícími daty hlavních refinančních operací (HRO). Data splatnosti tříměsíčních DRO, které mají být přiděleny v říjnu, listopadu a prosinci 2023, byla tedy upravena, aby se shodovala s novými daty vypořádání platnými od ledna 2024. Související tisková zpráva je společně s kalendáři k dispozici na internetových stránkách ECB.

Činnosti navazující na doporučení z roku 2021 vydané kontaktní skupinou pro trh emitentů dluhových cenných papírů

Rada guvernérů vzala 31. července 2023 na vědomí výsledek ad hoc zasedání bývalých účastníků nyní zrušené kontaktní skupiny pro trh emitentů dluhových cenných papírů (DIMCG). Na tomto zasedání účastníci diskutovali o činnostech navazujících na poradní zprávu DIMCG o emisích a distribuci dluhopisů v Evropské unii, která byla zveřejněna na internetových stránkách ECB v prosinci 2021, a zejména o pokroku, jehož odvětví dosáhlo, pokud jde o harmonizační doporučení, která skupina DIMCG předložila. Souhrnná zpráva z tohoto zasedání je dostupná na internetových stránkách ECB.

Přezkum rámce Eurosystému pro poskytování eurových likviditních linek

Na základě hloubkového přezkumu stávajícího rámce a zkušeností z minulých let schválila Rada guvernérů 3. srpna 2023 nový rámec pro poskytování eurových likviditních linek centrálním bankám mimo eurozónu. Nový rámec podporuje úlohu likviditních linek jako nástrojů měnové politiky, zachovává základní prvky stávajícího rámce, ale zefektivňuje jej, a integruje stávající repo facility do jednotného rámce nazvaného EUREP. Nový rámec vstoupí v platnost dne 16. ledna 2024 a od uvedeného data se bude vztahovat na stávající likviditní linky, které mohou být prodlouženy, a na další likviditní linky, které budou zřízeny nově. Platnost většiny stávajících dočasných linek a předchozího dočasného nástroje EUREP skončí dne 15. ledna 2024. Podrobnější informace budou poskytovány v publikacích ECB.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Opatření v návaznosti na doporučení ESRB/2015/2 o hodnocení přeshraničních účinků opatření makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě

Rada guvernérů schválila 7. srpna 2023 odpověď ECB na doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2015/2 o hodnocení přeshraničních účinků opatření makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě. V odpovědi je zdůrazněno, že ECB plně dodržuje tu část doporučení, která je relevantní pro ECB, a konstatuje, že většina navazujících otázek je určena orgánům, které již přijaly makroobezřetnostní opatření, a proto se na ECB nevztahují.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Jmenování pozorovatelů řídicí skupiny centrálních depozitářů cenných papírů T2S

Rada guvernérů 30. srpna 2023 jmenovala šest pozorovatelů řídicí skupiny centrálních depozitářů cenných papírů T2S (CSG), kteří budou působit jako zástupci uživatelů T2S. Pozorovatelé navržení Radou pro tržní infrastrukturu (MIB) a jmenovaní Radou guvernérů na funkční období dvou let s možností prodloužení na základě přihlášek Evropské bankovní federace (EBF), Evropské skupiny spořitelen (ESBG), Evropské asociace družstevních bank (EACB), Asociace finančních trhů v Evropě (AFME) a Evropského sdružení clearingových středisek (EACH) zastupují CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche Wertpapier Service Bank AG a Société Générale Securities Services S.A v CSG T2S. Seznam soukromých institucí, které se účastní CSG T2S jako pozorovatelé, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změna Obecných pokynů o Transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) nové generace

Rada guvernérů přijala 7. září 2023 obecné zásady ECB/2023/22, kterými se mění obecné zásady (EU) 2022/912 o nové generaci transevropského expresního automatizovaného systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET). Změny obecných zásad odrážejí vývoj politiky Eurosystému v několika oblastech souvisejících se službami systému TARGET a zahrnují redakční a technické úpravy. Obecné pokynu budou včas zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k rekapitalizaci Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérů přijala 1. září 2023 stanovisko CON/2023/24 na žádost maďarského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k povinnosti úvěrových institucí poskytovat univerzální bankovní službu a zaručit minimální pokrytí bankomaty

Rada guvernérů přijala 8. září 2023 stanovisko CON/2023/25 na žádost guvernéra Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko ECB k zavedení mimořádné daně pro úvěrové instituce

Rada guvernérů přijala 12. září 2023 stanovisko CON/2023/26 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k integraci Българска народна банка (Bulharské národní banky) do Eurosystému

Rada guvernérů přijala 18. září 2023 stanovisko CON/2023/27 na žádost Българска народна банка (Bulharské národní banky).

Správa a řízení

Rozhodnutí ECB o zřízení historických archivů ECB

Rada guvernérů přijala 28. července 2023 rozhodnutí ECB/2023/17 o zřízení historických archivů Evropské centrální banky a o změně rozhodnutí ECB/2004/2. Rozhodnutí stanoví vnitřní pravidla a provozní postupy, kterými má ECB plnit své povinnosti zřídit historický archiv a kdykoli je to možné po 30 letech na základě nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 zpřístupnit tyto fondy veřejnosti. V případě ECB to znamená, že její historické archivy budou muset být od roku 2028 průběžně zveřejňovány.

Nominace ECB na funkci předsedy Rady dohledu

Rada guvernérů navrhla 13. září 2023 Claudii Buchovou, stávající viceprezidentku Deutsche Bundesbank, do funkce předsedkyně Rady dohledu. Bude-li schválena Evropským parlamentem a potvrzena Radou Evropské unie, počínaje 1. lednem 2024 nahradí Andreu Enriu v nejvyšší funkci evropského bankovního dohledu na funkční období pěti let, které nelze prodloužit. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Jmenování nových členů Výboru pro dohled nad krátkodobou eurovou sazbou

Rada guvernérů jmenovala 25. září 2023 Alexandra Gautiera (Banque de France) a Gioiai Cellaiovou (Banca d’Italia) členy Výboru pro dohled nad krátkodobou eurovou sazbou (€STR) nominovanými národními centrálními bankami. Ve funkčním obdobím od 1. října 2023 do 30. září 2025 nahrazují stávající členy Banco de España a Deutsche Bundesbank. Jmenování odpovídá pravidlům pro rotaci členů národních centrálních bank v uvedeném výboru. Kromě toho Rada guvernérů od 1. října 2023 jmenovala Thomase Vlasopoula, zástupce generálního ředitele pro tržní operace, členem výboru za ECB. Nahradí tak stávající členku, kterou je generální ředitelka pro tržní operace Imène Rahmouni-Rousseauovou. Související informace na internetových stránkách ECB budou v nejbližší době aktualizovány.

Stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Rada guvernérů přijala 27. září 2023 stanovisko CON/2023/28 na žádost předsedy Evropské rady. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled ECB

Zahájení veřejné konzultace o všeobecných zásadách ECB o vykazování významných koncentrací rizik a transakcí uvnitř skupiny významnými konglomeráty

Rada guvernérů nevznesla 14. srpna 2023 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o návrhu obecných zásad ECB pro vykazování významných koncentrací rizik a transakcí uvnitř skupiny ECB významnými konglomeráty. Podklady k této veřejné konzultaci, která byla zahájena následující den, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Změny právních aktů týkajících se vykazování finančních informací v oblasti dohledu Evropské centrální bance

Rada guvernérů přijala 17. srpna 2023 rozhodnutí ECB/2023/18 o poskytování plánů financování dohlížených subjektů vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance (přepracované znění), rozhodnutí ECB/2023/19 o poskytování plánů financování dohlížených subjektů vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance (přepracované znění) a nařízení ECB/2023/20, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu. Účelem těchto přepracovaných právních aktů je vyjasnit použitelná ustanovení vzhledem k mnoha změnám těchto právních aktů od zahájení fungování jednotného mechanismu dohledu v roce 2014.

Sankce uložená de Volksbank N.V.

Dne 29. srpna 2023 ECB oznámila, že uložila de Volksbank N.V. sankci za chybný výpočet kapitálových potřeb. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média