Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

August – september 2023

29. septembra 2023

Menová politika

Zmena nariadenia o uplatňovaní požiadaviek na povinné minimálne rezervy

Dňa 25. augusta 2023 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2023/21, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/378 o uplatňovaní požiadaviek na povinné minimálne rezervy. Týmto pozmeňujúcim právnym predpisom sa vykonáva rozhodnutie Rady guvernérov z 27. júla 2023 o stanovení výšky úročenia povinných minimálnych rezerv na 0 %.

Operácie na trhu

Indikatívny kalendár operácií na rok 2024

Dňa 7. septembra 2023 Rada guvernérov vzala na vedomie indikatívne kalendáre udržiavacích období povinných minimálnych rezerv, plnenia požiadaviek na povinné minimálne rezervy a tendrov na rok 2024. Rada guvernérov tiež v záujme prevádzkovej efektívnosti schválila zosúladenie dátumov oznámenia, pridelenia a vyrovnania trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií (longer-term refinancing operations – LTRO) s príslušnými dátumami hlavných refinančných operácií (main refinancing operations – MRO), a to od januára 2024. Dátumy splatnosti trojmesačných operácií LTRO s pridelením prostriedkov v októbri, novembri a decembri 2023 boli upravené, aby sa zhodovali s novými dátumami vyrovnania platnými od januára 2024. Súvisiaca tlačová správa je spolu s kalendármi k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Plnenie odporúčaní kontaktnej skupiny pre trh emitentov dlhových cenných papierov

Dňa 31. júla 2023 Rada guvernérov vzala na vedomie závery ad hoc rokovania bývalých účastníkov medzitým zaniknutej kontaktnej skupiny pre trh emitentov dlhových cenných papierov (Debt Issuance Market Contact Group – DIMCG). Predmetom rokovania boli opatrenia prijaté v nadväznosti na konzultačnú správu DIMCG o emisii a distribúcii dlhopisov v Európskej únii, zverejnenú v decembri 2021 na internetovej stránke ECB, a predovšetkým stav plnenia odporúčaní, ktoré v záujme harmonizácie skupina DIMCG predložila. Zápisnica z rokovania je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Revízia rámca Eurosystému pre poskytovanie eurových likviditných liniek

Dňa 3. augusta 2023 Rada guvernérov schválila nový rámec poskytovania eurových likviditných liniek centrálnym bankám krajín nepatriacich do eurozóny. Schváleniu predchádzala dôkladná analýza predchádzajúceho rámca a skúseností z minulých rokov. Nový rámec zachováva úlohu likviditných liniek ako nástroja menovej politiky a ponecháva základné prvky doterajšieho rámca, je však efektívnejší a existujúce repo operácie spája do jednotného rámca s názvom EUREP. Nový rámec nadobudne účinnosť 16. januára 2024. Od tohto dátumu sa bude vzťahovať na existujúce likviditné linky s možnosťou predĺženia a na likviditné linky zriadené v budúcnosti. Platnosť väčšiny súčasných dočasných liniek a predchádzajúceho dočasného nástroja EUREP sa končí 15. januára 2024. Podrobnejšie informácie budú uvedené v publikáciách ECB.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Dodržiavanie odporúčania ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite

Dňa 7. augusta 2023 Rada guvernérov schválila odpoveď ECB na odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite. V odpovedi sa zdôrazňuje, že ECB v plnej miere dodržiava časť odporúčania, ktorá je pre ňu relevantná, pričom konštatuje, že väčšina otázok týkajúcich sa dodržiavania odporúčania je určená orgánom, ktoré už makroprudenciálne opatrenia prijali, preto sa na ECB nevzťahujú.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Vymenovanie pozorovateľov riadiacej skupiny T2S CSD

Dňa 30. augusta 2023 Rada guvernérov vymenovala šiestich pozorovateľov v riadiacej skupine T2S CSD do pozície zástupcov používateľov T2S. Pozorovatelia, navrhnutí Radou pre trhovú infraštruktúru (Market Infrastructure Board – MIB) a vymenovaní Radou guvernérov na funkčné obdobie dvoch rokov s možnosťou predĺženia na základe žiadostí od Európskej bankovej federácie (EBF), Európskej skupiny sporiteľní (European Savings Bank Group – ESBG), Európskej asociácie družstevných bánk (European Association of Co-operative Banks – EACB), Asociácie finančných trhov v Európe (Association for Financial Markets in Europe – AFME) a Európskej asociácie klíringových spoločností (European Association of Clearing Houses – EACH), zastupujú v skupine T2S CSG nasledujúce subjekty: CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG a Société Générale Securities Services S.A. Zoznam súkromných inštitúcií, ktoré sú členmi skupiny T2S CSG v pozícii pozorovateľov, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny usmernenia o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET)

Dňa 7. septembra 2023 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2023/22, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2022/912 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET). Zmeny usmernenia zohľadňujú vývoj politiky Eurosystému v niekoľkých oblastiach týkajúcich sa služieb TARGET a zahŕňajú redakčné a technické úpravy. Usmernenie bude v príslušnom čase zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k rekapitalizácii Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/24 dňa 1. septembra 2023 na žiadosť maďarského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k požiadavke, aby úverové inštitúcie poskytovali univerzálne bankové služby a zaručovali minimálne pokrytie bankomatmi

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/25 dňa 8. septembra 2023 na žiadosť guvernéra Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko ECB k zavedeniu mimoriadnej dane pre úverové inštitúcie

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/26 dňa 12. septembra 2023 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k integrácii Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) do Eurosystému

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/27 dňa 18. septembra 2023 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Riadenie

Rozhodnutie ECB o založení historických archívov ECB

Dňa 28. júla 2023 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2023/17 o založení historických archívov Európskej centrálnej banky a o zmene rozhodnutia ECB/2004/2. Rozhodnutie stanovuje interné pravidlá a prevádzkové postupy, prostredníctvom ktorých má ECB splniť svoju povinnosť zriadiť historický archív a podľa možnosti sprístupniť po 30 rokoch svoje zbierky verejnosti, ako sa vyžaduje v nariadení (EHS, Euratom) č. 354/83. V prípade ECB to znamená, že jej historické archívy sa budú musieť priebežne sprístupňovať verejnosti od roku 2028.

Nominácia na pozíciu predsedu Rady pre dohľad

Dňa 13. septembra 2023 Rada guvernérov nominovala Claudiu Buchovú, súčasnú viceprezidentku Deutsche Bundesbank, na pozíciu predsedníčky Rady pre dohľad. V prípade schválenia Európskym parlamentom a potvrdenia Radou Európskej únie nahradí 1. januára 2024 Andreu Enriu na čele európskeho bankového dohľadu na päťročné funkčné obdobie bez možnosti predĺženia. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Vymenovanie nových členov kontrolného výboru pre krátkodobú eurovú sadzbu

Dňa 25. septembra 2023 Rada guvernérov vymenovala Alexandra Gautiera (Banque de France) a Gioiu Cellaiovú (Banca d’Italia) ako členov nominovaných národnými centrálnymi bankami do kontrolného výboru pre krátkodobú eurovú sadzbu (€STR) na obdobie od 1. októbra 2023 do 30. septembra 2025. Vo funkcii nahrádzajú terajších členov z Banco de España a Deutsche Bundesbank. Ich vymenovanie zohľadňuje pravidlá rotácie členov národných centrálnych bánk v kontrolnom výbore. Rada guvernérov okrem toho ako člena ECB vo výbore vymenovala Thomasa Vlasopoulosa, zástupcu generálnej riaditeľky pre operácie na trhu, ktorý od 1. októbra 2023 nahradí súčasnú členku Imène Rahmouni-Rousseauovú, generálnu riaditeľku pre operácie na trhu. Súvisiace informácie budú onedlho aktualizované aj na internetovej stránke ECB.

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Dňa 27. septembra 2023 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/28 na žiadosť predsedu Európskej rady. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad ECB

Otvorenie verejnej konzultácie k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa oznamovania významných koncentrácií rizík a vnútroskupinových transakcií finančných konglomerátov

Dňa 14. augusta 2023 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu k návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa oznamovania významných koncentrácií rizík a vnútroskupinových transakcií finančných konglomerátov. Podklady k tejto konzultácii, ktorá bola otvorená v nasledujúci deň, sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Prepracovanie právnych predpisov o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu ECB

Dňa 17. augusta 2023 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2023/18 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom, Európskej centrálnej banke (prepracované znenie), rozhodnutie ECB/2023/19 o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke (prepracované znenie) a nariadenie ECB/2023/20, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu. Účelom týchto prepracovaných právnych predpisov je objasniť príslušné ustanovenia vzhľadom na množstvo zmien, ktorými tieto právne predpisy prešli od začiatku fungovania jednotného mechanizmu dohľadu v roku 2014.

Uvalenie sankcie na de Volksbank N.V.

Dňa 29. augusta 2023 ECB oznámila uvalenie sankcie na de Volksbank N.V. za nesprávny výpočet kapitálových potrieb. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá