Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2023. gada augusts un septembris

2023. gada 29. septembrī

Monetārā politika

Grozījumi regulā par obligāto rezervju prasību piemērošanu

Padome 2023. gada 25. augustā pieņēma Regulu ECB/2023/21, ar ko groza Regulu (ES) 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu. Ar šo grozīto tiesību aktu tiek īstenots Padomes 2023. gada 27. jūlija lēmums noteikt obligāto rezervju atlīdzības likmi 0 % apmērā.

Tirgus operācijas

2024. gada indikatīvie operāciju grafiki

Padome 2023. gada 7. septembrī pieņēma zināšanai rezervju prasību izpildes periodu, obligāto rezervju prasību un izsoļu operāciju indikatīvos grafikus 2024. gadam. Padome arī apstiprināja 3 mēnešu ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju (ITRO) paziņojuma, izsoles un norēķina datumu saskaņošanu ar atbilstošajiem galveno refinansēšanas operāciju (GRO) datumiem, sākot ar 2024. gada janvāri, lai veicinātu darbības vienkāršību. Tādējādi 2023. gada oktobrī, novembrī un decembrī izsolīto 3 mēnešu ITRO dzēšanas termiņš koriģēts, nodrošinot atbilstību jaunajiem norēķina datumiem, kas tiks piemēroti ar 2024. gada janvāri. Attiecīgais paziņojums presei un grafiki pieejami ECB interneta vietnē.

Turpmākie pasākumi saistībā ar Parāda vērtspapīru emisijas tirgus kontaktgrupas (DIMCG) 2021. gada ieteikumiem

Padome 2023. gada 31. jūlijā pieņēma zināšanai pašlaik likvidētās Parāda vērtspapīru emisijas tirgus kontaktgrupas (DIMCG) bijušo dalībnieku ad hoc sanāksmes rezultātus. Šajā sanāksmē dalībnieki apsprieda turpmākos pasākumus saistībā ar DIMCG konsultatīvo ziņojumu par parāda vērtspapīru emisiju un izplatīšanu Eiropas Savienībā, kas 2021. gada decembrī publicēts ECB interneta vietnē, un īpaši nozarē panākto progresu saistībā ar DIMCG sniegtajiem saskaņošanas ieteikumiem. Šīs sanāksmes kopsavilkums pieejams ECB interneta vietnē.

Ar euro likviditātes līniju nodrošināšanu saistītā Eurosistēmas regulējuma pārskatīšana

Padome 2023. gada 3. augustā apstiprināja jaunu regulējumu euro likviditātes līniju nodrošināšanai ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām, veicot iepriekšējā regulējuma padziļinātu pārbaudi un ņemot vērā pēdējos gados gūto pieredzi. Jaunajā regulējumā nostiprināta likviditātes līniju kā monetārās politikas instrumentu loma, saglabāti līdz šim spēkā esošā regulējuma pamatelementi, vienlaikus to racionalizējot, un esošās repo darījumu iespējas integrētas vienotā sistēmā (EUREP). Jaunais regulējums stāsies spēkā 2024. gada 16. janvārī un no minētā datuma attieksies uz esošajām likviditātes līnijām, kuras tiks pagarinātas, kā arī citām likviditātes līnijām, kuras tiks izveidotas. Lielākā daļa pašreizējo pagaidu likviditātes līniju un iepriekšējā pagaidu EUREP darījumu iespēja beigs darbību 2024. gada 15. janvārī. Sīkāka informācija tiks sniegta ECB publikācijās.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

Turpmāki pasākumi attiecībā uz Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu

Padome 2023. gada 7. augustā apstiprināja ECB atbildi uz Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu. Atbildē uzsvērts, ka ECB pilnībā ievēro to ieteikuma daļu, kas attiecas uz ECB, norādot, ka lielākā daļa turpmāko jautājumu adresēti iestādēm, kuras jau veikušas makroprudenciālās uzraudzības pasākumus, un tāpēc nav attiecināmi uz ECB.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

T2V CVD Koordinācijas grupas novērotāju iecelšana

Padome 2023. gada 30. augustā iecēla sešus T2V CVD Koordinācijas grupas (CSG) novērotājus, kuri darbosies kā T2V lietotāju pārstāvji. Novērotāji, kurus izvirzīja Tirgus infrastruktūras valde (MIB) un iecēla Padome uz atjaunojamu divu gadu termiņu, pamatojoties uz Eiropas Banku federācijas (EBF), Eiropas Krājbanku grupas (ESBG), Eiropas Kooperatīvo banku asociācijas (EACB), Eiropas Finanšu tirgu asociācijas (AFME) un Eiropas Klīringa centru asociācijas (EACH) pieteikumiem, T2V Koordinācijas grupā pārstāv CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG un Société Générale Securities Services S.A. To privāto iestāžu saraksts, kuras piedalās T2V CSG novērotāja statusā, pieejams ECB interneta vietnē.

ECB Pamatnostādnes par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) grozījumi

Padome 2023. gada 7. septembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2023/22, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2022/912 par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET). Pamatnostādnes grozījumi atspoguļo Eurosistēmas politikas attīstību vairākās ar TARGET pakalpojumiem saistītās jomās un ietver redakcionālus un tehniskus labojumus. Pamatnostādne drīzumā tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Magyar Nemzeti Bank rekapitalizāciju

Padome 2023. gada 1. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2023/24 pēc Ungārijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par prasību kredītiestādēm nodrošināt universālus banku pakalpojumus un garantēt bankomātu pieejamību

Padome 2023. gada 8. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2023/25 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique prezidenta lūguma.

ECB atzinums par ārkārtas nodokļa noteikšanu kredītiestādēm

Padome 2023. gada 12. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2023/26 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) integrāciju Eurosistēmā

Padome 2023. gada 18. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2023/27 pēc Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB lēmums, ar ko izveido ECB vēstures arhīvus

Padome 2023. gada 28. jūlijā pieņēma Lēmumu ECB/2023/17 ar ko izveido Eiropas Centrālās bankas vēstures arhīvus un groza Lēmumu ECB/2004/2. Lēmumā noteikti iekšējie noteikumi un darbības procesi, saskaņā ar kuriem ECB jāpilda pienākums izveidot vēstures arhīvu un pēc iespējas nodrošināt kolekcijas(-u) nodošanu atklātībai pēc 30 gadiem saskaņā ar Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83. ECB gadījumā tas nozīmē, ka, sākot ar 2028. gadu, būs jānodrošina nepārtraukta piekļuve vēstures arhīviem.

ECB izvirza Uzraudzības valdes priekšsēdētāja amata kandidātu

Padome 2023. gada 13. septembrī izvirzīja pašreizējo Deutsche Bundesbank viceprezidenti Klaudiju Būhu (Claudia Buch) Uzraudzības valdes priekšsēdētāja amatam. Ja to apstiprinās Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome, 2024. gada 1. janvārī viņa nomainīs Andreu Enriu (Andrea Enria) Eiropas banku uzraudzības vadītāja amatā uz pieciem gadiem bez atkārtotas iecelšanas tiesībām. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Iecelti jauni Euro īstermiņa procentu likmes pārraudzības komitejas locekļi

Padome 2023. gada 25. septembrī iecēla Aleksandru Gotjē (Alexandre Gautier; Banque de France) un Džoiju Čelaju (Gioia Cellai; Banca d’Italia) par nacionālo centrālo banku (NCB) izvirzītiem Euro īstermiņa procentu likmes (€STR) pārraudzības komitejas locekļiem. Viņi aizstās pašreizējos Banco de España un Deutsche Bundesbank izvirzītos locekļus, un viņu amata pilnvaru termiņš būs no 2023. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 30. septembrim. Šie locekļi iecelti saskaņā ar €STR pārraudzības komitejas locekļu, kurus izvirza NCB, rotācijas kārtību. Turklāt Padome iecēla Tirgus operāciju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieku Tomasu Vlasopulu (Thomas Vlasopoulos) par komitejas ECB locekli no 2023. gada 1. oktobra, aizstājot pašreizējo Tirgus operāciju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori Imeni Ramuni-Ruso (Imène Rahmouni-Rousseau). Attiecīgā informācija ECB interneta vietnē drīzumā tiks aktualizēta.

Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā

2023. gada 27. septembrī Padome pieņēma Atzinumu CON/2023/28 pēc Eiropadomes prezidenta lūguma. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

ECB banku uzraudzība

Uzsākta sabiedriskā apspriešana saistībā ar ECB norādījumiem par finanšu konglomerātu pārskatu sniegšanu attiecībā uz nozīmīgu riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem

Padome 2023. gada 14. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu sākt sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz ECB norādījumu projektu par finanšu konglomerātu pārskatu sniegšanu attiecībā uz nozīmīgu riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem. Ar šo sabiedrisko apspriešanu, kas tika uzsākta nākamajā dienā, saistītie materiāli pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Grozījumi tiesību aktos par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu ECB

Padome 2023. gada 17. augustā pieņēma Lēmumu ECB/2023/18 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm (pārstrādāta redakcija), Lēmumu ECB/2023/19 par to, kā nacionālās kompetentās iestādes sniedz uzraudzīto iestāžu finansējuma plānus Eiropas Centrālajai bankai (pārstrādāta redakcija), un Regulu ECB/2023/20, ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu. Šo pārstrādāto tiesību aktu mērķis ir precizēt piemērojamos noteikumus, ņemot vērā daudzās pārmaiņas, kas šajos tiesību aktos veiktas kopš Vienotā uzraudzības mehānisma darbības uzsākšanas 2014. gadā.

De Volksbank N.V. piemērota sankcija

ECB 2023. gada 29. augustā paziņoja, ka de Volksbank N.V. piemērota sankcija par kapitāla vajadzību nepareizu aprēķināšanu. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem