Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Augustus-september 2023

29 september 2023

Monetair beleid

Gewijzigde verordening betreffende de toepassing van minimumreserveverplichtingen

Op 25 augustus 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2023/21 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/378 betreffende de toepassing van minimumreserveverplichtingen. Deze nieuwe verordening geeft uitvoering aan het besluit van de Raad van Bestuur van 27 juli 2023 om het rentevergoedingspercentage voor minimumreserves op 0% vast te stellen.

Markttransacties

Indicatieve transactiekalender voor 2024

Op 7 september 2023 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van de indicatieve kalender voor de reserveaanhoudingsperioden, de minimumreserveverplichtingen en de tendertransacties voor 2024. De Raad van Bestuur heeft ook zijn goedkeuring gehecht aan de afstemming, vanaf januari 2024, van de data voor de aankondiging, toewijzing en afwikkeling van de driemaandelijkse langerlopende herfinancieringstransacties (longer-term refinancing operations – LTRO’s) op de overeenkomstige data van de basisherfinancieringstransacties (main refinancing operations – MRO’s) omwille van de operationele doelmatigheid. De vervaldata van de in oktober, november en december 2023 toe te wijzen driemaandelijkse LTRO’s zijn gewijzigd en zullen vanaf januari 2024 dan ook samenvallen met de nieuwe afwikkelingsdata. Een persbericht hierover is vandaag, samen met de desbetreffende kalender, gepubliceerd op de website van de ECB.

Opvolging van de aanbevelingen uit 2021 van de contactgroep voor de schulduitgiftemarkt (Debt Issuance Market Contact Group – DIMCG)

Op 31 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van de resultaten van de ad-hocvergadering van voormalige deelnemers van de inmiddels ontbonden DIMCG. Tijdens de vergadering bespraken de deelnemers de vervolgstappen op het adviesrapport van de DIMCG over de uitgifte en distributie van schuldinstrumenten in de Europese Unie, dat in december 2021 op de website van de ECB werd gepubliceerd, en met name de vooruitgang die de sector heeft geboekt met betrekking tot de aanbevelingen van de DIMCG voor harmonisatie. Het samenvattende verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Herziening van het kader van het Eurosysteem voor de liquiditeitsverstrekking van euro’s

Op 3 augustus 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een nieuw kader voor de verstrekking van liquiditeitslijnen in euro’s aan centrale banken buiten het eurogebied, na een grondige evaluatie van het vorige kader en de ervaringen van de afgelopen jaren. Het nieuwe kader houdt vast aan de rol van liquiditeitslijnen als monetairbeleidsinstrumenten en de fundamentele elementen van het tot dusver geldende kader, maar stroomlijnt het en integreert de bestaande repofaciliteiten in een gemeenschappelijk kader genaamd EUREP. Het nieuwe kader treedt op 16 januari 2024 in werking en is vanaf die datum van toepassing op reeds bestaande liquiditeitslijnen die kunnen worden verlengd en nieuw op te stellen liquiditeitslijnen. De meeste van de huidige tijdelijke lijnen en de vorige tijdelijke EUREP-faciliteit lopen op 15 januari 2024 af. Meer gedetailleerde informatie wordt via publicaties van de ECB bekendgemaakt.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Opvolging van Aanbeveling ESRB/2015/2 betreffende de beoordeling van grensoverschrijdende effecten van macroprudentiële beleidsmaatregelen en van vrijwillige toepassing van wederkerigheid ten aanzien van macroprudentiële beleidsmaatregelen

Op 7 augustus 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de reactie van de ECB op Aanbeveling ESRB/2015/2 van het Europees Comité voor systeemrisico’s betreffende de beoordeling van grensoverschrijdende effecten en vrijwillige toepassing van wederkerigheid van macroprudentiële beleidsmaatregelen. In het antwoord wordt benadrukt dat de ECB volledig in overeenstemming is met het deel van de aanbeveling dat relevant is voor de ECB, waarbij opgemerkt wordt dat de meeste vervolgvragen zijn gericht tot autoriteiten die reeds macroprudentiële maatregelen hebben genomen en dus niet van toepassing zijn op de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Benoeming van waarnemers in T2S CSD-stuurgroep

Op 30 augustus 2023 heeft de Raad van Bestuur zes waarnemers in de stuurgroep voor centrale effectenbewaarinstellingen van TARGET2-Securities (T2S CSD-stuurgroep) benoemd als T2S-gebruikersvertegenwoordigers. De waarnemers worden voorgedragen door de Raad voor marktinfrastructuur (MIB) en door de Raad van Bestuur benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar, op basis van sollicitaties van de Europese Bankenfederatie (EBF), de European Savings Bank Group (ESBG), de European Association of Co-operative Banks (EACB), de Association for Financial Markets in Europe (AFME) en de European Association of Clearing Houses (EACH). Ze vertegenwoordigen CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG en Société Générale Securities Services S.A. in de T2S CSD-stuurgroep. De lijst met particuliere instellingen die als waarnemer deelnemen aan de T2S CSD-stuurgroep is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijzigingen aan het richtsnoer betreffende een nieuwe generatie geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutoverevening-express-betalingssysteem (TARGET)

Op 7 september 2023 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met Richtsnoer ECB/2023/22 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2022/912 betreffende een nieuwe generatie geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutoverevening-express-betalingssysteem (TARGET). De wijzigingen in het richtsnoer houden verband met de ontwikkeling van het beleid van het Eurosysteem op verschillende vlakken die relevant zijn voor TARGET-diensten en omvatten redactionele en technische herzieningen. Het richtsnoer wordt te zijner tijd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB betreffende de herkapitalisatie van Magyar Nemzeti Bank

Op 1 september 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/24 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Hongaarse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake de inzake de verplichting voor kredietinstellingen om een universele bankdienst aan te bieden en een minimale spreiding van de geldautomaten te garanderen

Op 8 september 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/25 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de gouverneur van de Nationale Bank van België.

ECB-advies inzake de oplegging van een buitengewone belasting aan kredietinstellingen

Op 12 september 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/26 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën.

ECB-advies inzake de integratie van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) in het Eurosysteem

Op 18 september 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/27 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank).

Corporate governance

ECB-besluit tot vaststelling van de historische archieven van de ECB

Op 28 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2023/17 aangenomen tot vaststelling van de historische archieven van de Europese Centrale Bank en tot wijziging van Besluit ECB/2004/2. Het besluit bevat de interne regels en operationele procedures waarmee de ECB moet voldoen aan haar verplichtingen om een historisch archief op te zetten en de collectie(s) na 30 jaar zoveel mogelijk open te stellen op grond van Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83. In het geval van de ECB betekent dit dat ze haar historische archieven vanaf 2028 doorlopend aan het publiek moet vrijgeven.

Voordracht van de ECB voor de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht

Op 13 september 2023 heeft de Raad van Bestuur Claudia Buch, huidig vicepresident van de Deutsche Bundesbank, voorgedragen als voorzitter van de Raad van Toezicht. Als het Europees Parlement instemt met de benoeming en de Raad van de Europese Unie dit bevestigt, volgt zij op 1 januari 2024 Andrea Enria op als hoofd van het Europees bankentoezicht voor een niet-verlengbare termijn van vijf jaar. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Benoeming nieuwe leden oversightcomité van de kortetermijnrente voor de euro

Op 25 september 2023 heeft de Raad van Bestuur Alexandre Gautier (Banque de France) en Gioia Cellai (Banca d’Italia) benoemd als door nationale centrale banken (NCB’s) voorgedragen leden in het oversightcomité van de kortetermijnrente voor de euro (€STR). Zij vervangen de huidige leden van de Banco de España en de Deutsche Bundesbank en hun termijn loopt van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2025. De benoemingen zijn in overeenstemming met de regels voor de roulatie van NCB-leden in het comité. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur Thomas Vlasopoulos, adjunct-directeur-generaal Markttransacties, met ingang van 1 oktober 2023 benoemd als ECB-lid van het comité, ter vervanging van het huidige lid Imène Rahmouni-Rousseau, directeur-generaal Markttransacties. De informatie daarover wordt binnenkort bijgewerkt op de website van de ECB.

Advies van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank inzake een aanbeveling van de Europese Raad betreffende de benoeming van een directielid van de Europese Centrale Bank

Op 27 september 2023 heeft de Raad van Bestuur CON/2023/28 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de voorzitter van de Europese Raad. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Bankentoezicht

Start van de openbare raadpleging over de ECB-gids over de rapportage van significante risicoconcentraties en intragroeptransacties van financiële conglomeraten

Op 14 augustus 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een openbare raadpleging te starten over een ontwerpgids van de ECB over de rapportage van significante risicoconcentraties en intragroeptransacties van financiële conglomeraten. Het materiaal in verband met deze openbare raadpleging, die de dag erna van start is gegaan, is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Gewijzigde rechtshandelingen over de rapportage van financiële toezichtinformatie aan de ECB

Op 17 augustus 2023 heeft de Raad van Bestuur de volgende rechtshandelingen aangenomen: Besluit ECB/2023/18 betreffende de verstrekking aan de Europese Centrale Bank van toezichtgegevens die door de onder toezicht staande entiteiten aan de nationale bevoegde autoriteiten zijn gerapporteerd (herschikking), Besluit ECB/2023/19 betreffende de rapportage van financieringsplannen van onder toezicht staande entiteiten door nationale bevoegde autoriteiten aan de Europese Centrale Bank (herschikking) en Verordening ECB/2023/20 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie. Het doel van deze herschikte rechtshandelingen is de toepasselijke bepalingen te verduidelijken, gezien de vele wijzigingen die deze rechtshandelingen hebben ondergaan sinds de operationele start van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme in 2014.

Sanctie opgelegd aan de Volksbank N.V.

Op 29 augustus 2023 heeft de ECB bekendgemaakt dat ze een sanctie heeft opgelegd aan de Volksbank N.V. wegens een verkeerde berekening van de kapitaalbehoeften. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media